Już kilka lat temu chciałam rozpocząć naukę na MBA,  jednak ciągle coś stało na przeszkodzie i nie był na to odpowiedni czas. Ale też zawsze uważałam, że na naukę nigdy nie jest za późno oraz, że każdy z nas przez całe swoje życie uczy się i zdobywa doświadczenie. Dlatego, gdy tylko przeszedł odpowiedni moment, nie wahałam się i podjęłam naukę. Poszukiwałam nowych doświadczeń, poszerzenia kompetencji osobistych – tych przywódczych i interpersonalnych. I nie zwiodłam się, moje oczekiwania z nawiązką spełniły ciekawie prowadzone zajęcia oraz ludzie, których spotkałam. Nie mam żadnych zastrzeżeń do organizacji studiów, tym bardziej, że uczelnia znajduje się niedaleko miejsca, w którym mieszkam.  Cenię sobie czas, który spędzam ze słuchaczami, rozmowy z nimi pozwalają mi usystematyzować własne doświadczenia i wiedzę o prowadzeniu biznesu.

Marzena Fabisiak
Słuchaczka studiów MBA w Toruniu

Zasady rekrutacji

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata  lub magistra)
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie menedżerskie).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów

 • kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym
 • 2 egzemplarze umowy edukacyjnej
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia oraz oryginał do wglądu
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i wpisowej na konto:  Bank Spółdzielczy 09 9511 0000 0007 8009 2000 0020

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Informacji i Rekrutacji – pocztą lub osobiście – oraz umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną.
O przyjęciu na studia decydują wyniki postępowania rekrutacyjnego na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana. Decydująca jest liczba punktów zdobytych przez kandydata. Warunkiem zakwalifikowania do programu jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych punktów.

 

Rekrutacja na edycję 2018 trwa. 

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR). 

Opłaty za studia MBA

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie  kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne
 • opłata końcowa – 450 euro.


Dogodny system płatności:

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
opłata jednorazowa24 850 zł24 850 zł
2 raty roczne13 175 zł26 350 zł
4 raty semestralne7100 zł28 400 zł
20 rat zjazdowych1495 zł29 900 zł

Uczelnia gwarantuje, że wysokość  czesnego nie ulegnie zmianie  podczas trwania programu.

Promocje i dodatkowe korzyści

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia27.03-30.06.20181.07-30.11.2018
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia27.03-30.06.20181.07-19.09.2018
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulamin promocji jest dostępny w Biurze Programu MBA.

WSB Toruń MBA