Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • czesne
 • opłata końcowa – 450 EUR.

Proponujemy dogodny system płatności za studia:

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
Opłata jednorazowa19 850 zł19 850 zł
2 raty roczne10 675 zł21 350 zł
4 raty semestralne5850 zł23 400 zł
20 rat zjazdowych1245 zł24 900 zł
24 raty miesięczne1100 zł26 400 zł


Promocje i dodatkowe korzyści:

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia26.03-01.07.201902.07-15.09.2019
kwota zniżki3500 zł oraz zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł oraz zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia26.03-01.07.201902.07-15.09.2019
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.
Regulamin promocji.
Regulamin promocji dostępny jest również w Biurze Programu MBA. 

Zasady przyjęcia

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów:

 • wypełniony on-line kwestionariusz z podaniem
 • list motywacyjny
 • odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • pełne CV
 • potwierdzenie min. trzyletniego  doświadczenia  zawodowego  (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej)
 • potwierdzenie przelewu bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto: Raiffeisen Bank Polska SA  74 1750 1019 0000 0000 2102 9278 z dopiskiem: MBA.

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Programu MBA:

Osobiście lub pocztą w siedzibie uczelni:
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Biuro Programu MBA, pok. 102
ul. Wojska Polskiego 128
70-491 Szczecin

Etap 4. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną

O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest zbadanie doświadczenia zawodowego, predyspozycji  menedżerskich i motywacji kandydata do podjęcia studiów MBA.

Dokumenty do wglądu:

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok