Studia MBA są jednymi z najbardziej prestiżowych studiów dla menedżerów. Ponieważ od wielu lat pracuję na rynku farmaceutycznym i moja wiedza bazuje głównie na tym sektorze, studiowanie pozwoli mi na poszerzenie swojej wiedzy w zakresie ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi w bardziej globalny sposób. Jestem bardzo zadowolona z prowadzonych zajęć. Wykładowcy są niezwykle profesjonalni, posiadają ogromną wiedzę i podchodzą do słuchaczy z dużym szacunkiem.

Magdalena Rut
Słuchaczka programu MBA w WSB w Gdańsku

Opłaty
 
Opłaty za studia MBA:
 • opłata wpisowa – 300 zł 
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne – patrz tabela poniżej
 • opłata końcowa – 1700 zł.

Ścieżka polsko-angielska

Liczba ratWysokość raty Całkowite czesne
Opłata jednorazowa29 500 zł29 500 zł
3 raty semstralne 10 850 zł32 550 zł 
15 rat miesięcznych 2270 zł34 050 zł
 
Ścieżka angielska 
 
Liczba rat Wysokość raty Całkowite czesne
Opłata jednorazowa32 500 zł 32 500 zł 
3 raty semestralne 11 850 zł 35 550 zł 
15 rat miesięcznych 2470 zł 37 050 zł 
Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.

Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia26.03-01.07.20192.07-15.09.2019
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia26.03-01.07.20192.07-15.09.2019
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulamin promocji jest dostępny w Biurze Programu MBA.

 
 
Proces rekrutacji
 
Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane jest doświadczenie menedżerskie).
Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów: 
 • kwestionariusz osobowy wraz z podaniem na studia 
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (oryginał do wglądu)
 • CV
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (w dwóch egzemplarzach)
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i kwalifikacyjnej (w tytule przelewu: imię i nazwisko kandydata) na 
 • konto: 49 1750 1152 0000 0000 0169 4038  Raiffeisen Polbank
 • jeden z poniższych dokumentów potwierdzający znajomość języka: 
 1. kserokopię świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, IELTS, FCE zdany po 2012 r., CAE, CPE, LCCI English for Business Level 2, JET SET Level 5, BEC Higher)
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej  (oryginał do wglądu)
 3. dokumenty potwierdzające ukończenie studiów lub szkoły średniej w kraju anglojęzycznym.
Osoby, które nie spełniają tego wymogu, podczas rozmowy rekrutacyjnej zdają test badający kompetencje językowe. Test składa się z części pisemnej i ustnej. 
 
Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną.
O przyjęciu na studia MBA decydują informacje uzyskane na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych 
oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy oceniane są: predyspozycje menedżerskie i przywódcze kandydata oraz motywacja do podjęcia przez niego studiów MBA.
 
 

Zainteresowały Cię nasze studia MBA?

Zrób kolejny krok

WSB Gdańsk MBA Leadership