Od lat zarządzam ludźmi, prowadzę swoja działalność, jestem prezeską stowarzyszenia. Wybrałam te studia, aby rozwijać się jako liderka, nabrać lepszego warsztatu, wsłuchać się w siebie. Moje oczekiwania wobec MBA można podzielić na dwie kategorie. Z jednej strony niezwykłą wartością jest poznanie nowych ludzi, którzy na co dzień borykają się z podobnymi wyzwaniami zawodowymi. Z drugiej strony – to okazja do zdobycia technicznej wiedzy, która w praktyce wzmocni mnie w działaniu.

Agnieszka Buczyńska
właścicielka firmy EVENT PR, słuchaczka studiów MBA Leadership w WSB w Gdańsku

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju i fakt, że społeczność studencka Wyższych Szkół Bankowych jest bardzo duża, podjęliśmy decyzję, że zajęcia w roku akademickim 2020/2021 na studiach MBA będą odbywać się w formie stacjonarnej z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.*

Najważniejsze dla nas jest wspólne bezpieczeństwo i to, by studiowanie w WSB niosło ze sobą pozytywne doświadczenia! 

*W przypadku decyzji władz państwowych, powiatowych lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach, zajęcia dydaktyczne będziemy prowadzić w formule zdalnej. W zależności od sytuacji epidemiologicznej jesteśmy gotowi na każdy z możliwych wariantów kształcenia.

Opłaty 
Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 300 zł 
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne – patrz tabela poniżej
 • opłata końcowa – 1700 zł.

Ścieżka polsko-angielska

Liczba ratWysokość raty Całkowite czesne
Opłata jednorazowa29 500 zł29 500 zł
3 raty semstralne 10 850 zł32 550 zł 
15 rat miesięcznych 2270 zł34 050 zł
 
Ścieżka angielska 
 
Liczba rat Wysokość raty Całkowite czesne
Opłata jednorazowa32 500 zł 32 500 zł 
3 raty semestralne 11 850 zł 35 550 zł 
15 rat miesięcznych 2470 zł 37 050 zł 
Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.

Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia25.03-30.06.20201.07-30.09.2020
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia25.03-30.06.20202.07-30.09.2020
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulamin promocji jest dostępny w Biurze Programu MBA.

 
 
 
Zasady rekrutacji
 
Etap 1
Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane jest doświadczenie menedżerskie).

Etap 2
Zebranie kompletu dokumentów: 
 • kwestionariusz osobowy wraz z podaniem na studia 
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (oryginał do wglądu)
 • CV
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (w dwóch egzemplarzach)
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i kwalifikacyjnej (w tytule przelewu: imię i nazwisko kandydata) na 
 • konto: 49 1750 1152 0000 0000 0169 4038  Raiffeisen Polbank
 • jeden z poniższych dokumentów potwierdzający znajomość języka: 
 1. kserokopię świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, IELTS, FCE zdany po 2012 r., CAE, CPE, LCCI English for Business Level 2, JET SET Level 5, BEC Higher)
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej  (oryginał do wglądu)
 3. dokumenty potwierdzające ukończenie studiów lub szkoły średniej w kraju anglojęzycznym.
Osoby, które nie spełniają tego wymogu, podczas rozmowy rekrutacyjnej zdają test badający kompetencje językowe. Test składa się z części pisemnej i ustnej. 

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty:

 • osobiście do Biura Rekrutacji 
 • pocztą tradycyjną na adres Biura Rekrutacji:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Biuro Rekrutacji
  al. Grunwaldzka 238a, pokój A103, 80-266 Gdańsk

Etap 4

Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA: 

O przyjęciu na studia MBA decydują informacje uzyskane na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy oceniane są: predyspozycje menedżerskie i przywódcze kandydata oraz motywacja do podjęcia przez niego studiów MBA.

 
 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

WSB Gdańsk MBA Leadership