Treść artykułu:

Co to jest audyt?

Audyt to niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Przedmiot audytu jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji (polityki, procedury)1. To kontrola przedsiębiorstwa pod względem finansowym i organizacyjnym, wycena jego majątku oraz analiza perspektyw jego rozwoju, przeprowadzana przez ekspertów2.

Audyt wewnętrzny - według definicji podanej przez The Institute of Internal Auditors (IIA) - jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją. Główne elementy i cele audytu wewnętrznego zawarte w definicji:

 • pomoc organizacji w osiąganiu jej celów,
 • ocena i doskonalenie skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli oraz zarządzania organizacją,
 • niezależna działalność doradcza i weryfikująca, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji oraz wniesienie do niej wartości dodanej,
 • niezależność i obiektywizm,
 • systematyczne i metodyczne podejście3.

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo4.

Czy to audyt czy kontrola?

W części instytucjonalnej kontroli można zauważyć powiązanie z audytem wewnętrznym. Kontrola instytucjonalna wykonywana jest przed zespół ludzi, którzy są wyspecjalizowani w tym celu. Inną formą kontroli jest kontrola funkcjonalna, której realizację powierza się wszystkim pracownikom danej jednostki organizacyjnej i związana jest z wywiązaniem się z ich obowiązków. Głównym celem audytu jest ocena całego systemu kontroli w jednostce. Aby rozróżnić audyt i kontrolę, warto zastanowić się, nad ich cechami. 

Audyt wewnętrzny:

 • skupiony jest na zdefiniowaniu przyczyny powstania niekorzystnego zjawiska
 • może działać prewencyjnie poprzez wskazanie występowania przypuszczalnego ryzyka
 • autonomiczny
 • ukierunkowany na poprawienie skuteczności działań w przedsiębiorstwie
 • jego działania oparte są na podstawie przyjętych standardów zawodowych, a w sektorze publicznym na podstawie przepisów prawa.

Kontrola:

 • jej celem jest reakcja na symptomy występowania niepożądanego zjawiska
 • działa po fakcie
 • ma zakres upoważnienia- osoba dająca zlecenie wyznacza zakres działania
 • ukierunkowana na znalezienie winnego występowania nieprawidłowości
 • jej działania oparte są na podstawie wewnętrznie przyjętych uregulowań5.

Audyt jest badaniem. Audytor prowadzi proces badania, w którym chce zebrać    informacje.  Kontrola    jest    sprawdzeniem,    zestawieniem    stanu faktycznego  ze  stanem  wymaganym. Audyt  jest  poszukiwaniem  zgodności6. Kontrola   jest  ukierunkowana  na  poszukiwanie  nieprawidłowości.  Celem  kontroli  jest  ustalenie,  czy  i  w jakiej   wielkości   nastąpiły   odchylenia   od   stanu   pożądanego.

Audyt

Kontrola

Auditio (łac.) Słuchanie, dowiadywanie się

Controle (franc.) Sprawdzenie, nadzór

Badanie (proces badania, dowiadywania się)

Sprawdzenie (czynności sprawdzające)

Poszukiwanie zgodności

Ustalenie czy nastąpiły odchylenia od stanu pożądanego

Potwierdzenie zgodności

Stwierdzenie nieprawidłowości

Niezależny

Ograniczona zakresem upoważnienia

Przeprowadzany w oparciu o ogólny standard wymagań

Przeprowadzany w oparciu o ogólny standard wymagań

Przeprowadzany w oparciu o ogólny standard wymagań

Przeprowadzany w oparciu o ogólny standard wymagań

Przeprowadzany w oparciu o ogólny standard wymagań

Przeprowadzana w oparciu o różne uregulowania

Nastawiony na doskonalenie

Nastawiona na nieprawidłowości

Ukierunkowany na usprawnienie działalności

Ukierunkowana na wykrycie nieprawidłowości i ich sprawców

Kładzie nacisk na przyczyny zjawisk 

Kładzie nacisk na objawy zjawisk

Podejmowany z wyboru

Zwykle narzucana

Za: Mariusz J. Ligarski, Istota audytu i jego rola w systemie zarządzania jakością w: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2018/T2/2018_t2_261.pdf, s. 264.

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Audyt

2. https://sjp.pwn.pl/slowniki/audyt.html

3. https://mfiles.pl/pl/index.php/Audyt_wewn%C4%99trzny

4. https://www.iia.org.pl/o-nas/definicja-aw

5. https://mfiles.pl/pl/index.php/Audyt_wewn%C4%99trzny

6. M.J. Ligarski, Istota audytu i jego rola w systemie zarządzania jakością, ss. 263-264

--
Małgorzata Kochańska - wykładowca WSB w Gdańsku, Doradca Prezesa w SEKA SA.