Treść artykułu:

W zeszłym roku weszły w życie nowe przepisy, według których absolwenci studiów Master of Business Administration mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Dyplom MBA otwiera wiele furtek. Jedną z nich jest właśnie kariera w spółkach Skarbu Państwa.  Nowa ustawa wprowadziła wiele zmian w zakresie przyjmowania członków do rad nadzorczych. Obecnie według przepisów aplikant do rady nadzorczej powinien – oprócz wyższego wykształcenia i co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej – spełnić jeden z następujących wymogów:

Fakt, że dyplom MBA umożliwia kandydowanie na stanowisko w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, to wyraz docenienia wartości edukacji menedżerskiej na poziomie Master of Business Administration. Według wcześniejszych regulacji ustawowe zwolnienie z egzaminu państwowego przysługiwało tylko biegłym rewidentom, radcom prawnym, adwokatom, doradcom inwestycyjnym, doradcom podatkowym, doradcom restrukturyzacyjnym oraz osobom posiadającym stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Teraz dyplom MBA to paszport do kariery również w sektorze publicznym w obszarze nadzoru właścicielskiego.