Studia Franklin University MBA na Wyższej Szkole Bankowej wybrałem, głównie kierując się wysoką pozycją w rankingach oraz opinią współpracowników, którzy ukończyli program w latach poprzednich. Oczywiście istotny był też fakt, że zajęcia prowadzone są w całości przez wykładowców Franklin University. Myślę, że networking i nawiązywanie relacji to, zaraz po możliwości zdobycia wiedzy, podstawowa zaleta studiów MBA. Spotykam ludzi z różnym poziomem doświadczenia, pracujących w różnych branżach i przez to mam unikalną szansę poznania innych punktów widzenia.

 

Tomasz Wcisło
Dyrektor Centrum Wsparcia Rynków, Volvo Bus Corporation, słuchacz studiów FUMBA w WSB we Wrocławiu

Zasady przyjęcia

Etap 1.Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia FU MBA

 • znajomość języka angielskiego
 • dyplom ukończenia studiów wyższych z oceną końcową przynajmniej dobrą
 • trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

Podstawą przyjęcia na studia jest zaliczony egzamin językowy. Kandydat może zostać zwolniony z egzaminu, jeżeli posiadają jeden z następujących dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego:

 • certyfikat TOEFL na poziomie co najmniej 79iBT lub odpowiednio – 550 w wersji papierowej lub 213 w wersji komputerowej
 • certyfikat IELTS z wynikiem końcowym co najmniej 6.5
 • dokumenty potwierdzające ukończenie studiów lub szkoły średniej w kraju anglojęzycznym.

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów 

 • formularz aplikacyjny (prosimy o wypełnianie go bez użycia polskich znaków) oraz kwestionariusz osobowy
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem w jęz. angielskim
 • życiorys (CV) w języku angielskim 
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego
 • list motywacyjny w języku angielskim (zgodny ze wzorem
 • potwierdzenie 3-letniego stażu zawodowego
 • uzupełniony Biographical Information Form 
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty kwalifikacyjnej na konto: PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

Wpisowe należy wpłacić w ciągu dwóch tygodni od uzyskania informacji o zakwalifikowaniu się na studia.

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów menedżerskich
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Dokumenty do wglądu:

Opłaty za studia FUMBA:

 • opłata wpisowa – 500 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne płatne w dolarach - 900$ płatne w jednej lub dwóch ratach
 • czesne.
Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
w 1 racie, za 2 lata z góry39 000
w 2 ratach rocznych19 750
w 4 ratach semestralnych10 250
w 20 ratach miesięcznych2100

Wpłat należy dokonywać na konto Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu: PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876

Promocje

 • Absolwenci WSB, którzy zapiszą się na studia FU MBA w terminie od 27 marca do 20 września 2018 r. otrzymują 2000 zł zniżki w czesnym oraz są zwolnieni z opłaty wpisowej
 • Kandydaci, którzy zapiszą się na studia FU MBA w terminie od 27 marca do 30 czerwca 2018 r., otrzymują zniżkę 2000 zł w czesnym.
 • Kandydaci, którzy zapiszą się na studia FU MBA w terminie od 1 lipca do 5 września 2018 r., otrzymują zniżkę 1000 zł w czesnym.

Powyższe promocje nie łączą się. 

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest w Biurze Programu MBA.

 

WSB Wrocław Franklin University MBA