W swojej pracy jestem inicjatorem wielu działań, które realizuję w formie projektów. Zależy mi na pogłębieniu i usystematyzowaniu mojej wiedzy w tym zakresie i dlatego zdecydowałam się na studia EMBA – Project Management. Największą ich wartością jest możliwość zderzenia swoich doświadczeń z doświadczeniami innych. Dlatego też zajęcia, w ramach których możemy dzielić się tymi umiejętnościami, są dla mnie najbardziej cenne.

Agnieszka Perczyk
dyrektor oddziału, Santander Bank Polska SA, uczestniczka studiów EMBA - Project Management w WSB we Wrocławiu

Dla kogo Executive MBA - Project Management?

Program przygotowaliśmy dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, PM, a także liderów zespołów projektowych.

Organizacja studiów
Program trwa 3 semestry. Podzieliliśmy go na dwa bloki: General Management i Project Management. 

Terminarz zajęć w roku akademickim 2021/2022

W trakcie dwóch pierwszych semestrów uczestnicy realizują moduły General Management obejmujące 7 obszarów:

 • organizacja
 • komunikacja
 • otoczenie biznesowe
 • HR
 • marketing
 • finanse przedsiębiorstw
 • strategia

oraz moduły do wyboru.

W trzecim semestrze zajęcia prowadzą eksperci z EY Academy of Business. Są to moduły specjalistyczne, związane z zarządzaniem projektami:

 • podstawy planowania i harmonogramowania projektów
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • zarządzanie zespołem projektowym
 • nadzorowanie realizacji projektu - metoda łańcucha krytycznego (CCPM)
 • zarządzanie portfelem projektów
 • nadzór projektu - metody zwinne
 • diagnostyka organizacyjna w projekcie - narzędzia myślowe (thinking tools).

Kurs z EY Academy of Business obejmuje przekrój metodyk zarządzania projektami, zbiór najlepszych praktyk, narzędzi i rekomendowanych rozwiązań dla członków zespołów projektowych. Uczestnicy poznają dominujące światowe standardy zarządzania projektami: PMI®, Prince2®, CCPM, Agile oraz rozwiązania hybrydowe. Nauczą się również dobierać podejścia projektowe w zależności od typu planowanego i realizowanego projektu oraz celów projektu. 

Tytuł Certyfikowany Project Manager EY Academy of Business
Po zaliczeniu bloku modułów specjalistycznych, czyli zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymują potwierdzenie kompleksowych kwalifikacji z obszaru zarządzania projektami w postaci tytułu Certyfikowanego Project Managera EY Academy of Business

Metody prowadzenia zajęć

 • Cały program ma formułę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami – praca nad projektami stanowi 50% czasu zajęć.
 • Zdecydowana większość treści prezentujemy w postaci ćwiczeń, tj.: analiza ciekawych przypadków, praca indywidulana i grupowa nad wybranymi case studies, dyskusje, symulacje zadań zespołowych.
 • Gotowe rozwiązania wypracowane na kursie uczestnicy będą mogli wdrożyć w swojej firmie.
 • Przyświeca nam cel: minimum niezbędnej wiedzy – maksimum możliwych umiejętności. 

Dodatkowe moduły
Słuchacze wybierają dodatkowe moduły większością głosów. Dwa wybrane w ten sposób moduły stają się częścią programu. 

Język wykładowy
Wszystkie zajęcia w ramach programu prowadzone są w języku polskim. 

Zasady zaliczenia studiów
Zaliczenie studiów polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z:

 • wszystkich modułów z obszaru General Management
 • gry strategicznej Marketplace
 • egzaminu kończącego pierwszy rok studiów
 • obrony indywidualnej pracy projektowej po ukończeniu modułu Project Management.
Elementem warunkującym jest frekwencja na zajęciach w wymiarze min. 80%. 
W trakcie pisania pracy zaliczeniowej słuchacze wykorzystują realne projekty zaczerpnięte ze swojego doświadczenia.

Dokumenty zaświadczające ukończenie studiów
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA – Project Management oraz dyplom Executive MBA – Project Management. Po zaliczeniu trzeciego semestru, prowadzonego przez przedstawicieli naszego partnera, zdobywają również tytuł Certyfikowanego Project Managera EY Academy of Business.

ORGANIZACJA

Orientation Day (8 godz)
Zjazd wprowadzający o charakterze informacyjno-integracyjnym. Celem spotkania jest wprowadzenie słuchacza w proces studiowania na studiach MBA. Słuchacze zapoznają się z procesem dydaktycznym i organizacją roku akademickiego. Część integracyjna ma charakter warsztatowy. Jej zadaniem jest przełamanie barier, zbudowanie grupy, co przełoży się na korzyści płynące z networkingu.

KOMUNIKACJA (32 godz.)
Komunikacja menedżerska (16 godz.) 
Najważniejszym procesem w każdej firmie jest komunikacja. Od niej zależy motywacja i satysfakcja pracowników, atmosfera pracy, skuteczność operacyjna i biznesowa, zadowolenie klientów i kontrahentów. Menedżer, który zrozumie, jaką kluczową rolę w zarządzaniu odgrywa komunikacja oraz zdobędzie odpowiednie umiejętności w tym zakresie, może zbudować silną organizację, bazującą na lojalnym zespole i realizującą ambitne cele. W ramach modułu słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu aktywnego słuchania, precyzyjnego przekazywania informacji oraz przekazywania informacji zwrotnych współpracownikom. Po zakończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • stosować techniki przekazywania informacji zwrotnych
 • moderować spotkanie ze współpracownikami lub partnerami biznesowymi
 • stosować techniki aktywnego słuchania i precyzyjnego przekazywania informacji
 • rozpoznawać bariery komunikacyjne.

Techniki wystąpień publicznych (16 godz.) 
Skuteczny lider to skuteczny mówca. Wystąpienia publiczne takie jak prezentacje czy krótkie przemówienia przed grupą są nieodłącznym elementem środowiska pracy. Każda prezentacja ma wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani przez grupę i może pozytywnie bądź negatywnie wpłynąć na naszą karierę. Techniki wystąpień publicznych to system przygotowania i przeprowadzenia prezentacji lub przemówienia na dowolny temat, pozwolą nauczyć, przekonać lub zainspirować każdą widownię i zbudować autorytet mówcy. Po zakończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • efektywnie przygotować się do publicznej wypowiedzi przed audytorium
 • wzbudzać i utrzymywać zainteresowanie i motywację u widowni oraz wpływać na jej emocje
 • świadomie wykorzystywać język ciała podczas prezentacji, by zjednać sobie słuchaczy
 • profesjonalnie korzystać z pomocy wizualnych
 • przekonać do swoich racji i zainspirować publiczność.

OTOCZENIE BIZNESOWE (48 godz.)
Otoczenie prawne (16 godz.)
Zajęcia umożliwiają słuchaczom rozumienie głównych zasad i prawidłowości funkcjonowania biznesu w otoczeniu prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Słuchacze poznają zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym. Na podstawie zdobytych w trakcie zajęć umiejętności słuchacze będą mogli samodzielnie dokonać wyboru adekwatnej dla danego przypadku formy prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej oraz dokonać analizy stosunków zobowiązaniowych w obrocie gospodarczym. Po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili:

 • krytycznie oceniać otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje firma
 • dokonać krytycznej analizy aktu prawnego powołującego przedsiębiorcę (osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej)
 • dokonać analizy praw i obowiązków umowy cywilnoprawnej
 • dokonać prawidłowego wyboru zabezpieczenia konkretnej umowy.

Otoczenie ekonomiczne (16 godz.)
Skuteczne prowadzenie firmy jest uzależnione od prawidłowego zrozumienia czynników mikro- i makroekonomicznych. Zajęcia kształtują u słuchaczy orientację w zakresie podstawowych współczesnych ekonomicznych problemów globalnych i ich korelacji z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także umiejętności formułowania samodzielnych opinii na ten temat.  Po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili:

 • przeprowadzać analizy biznesowe z perspektywy mikroekonomicznej i makroekonomicznej
 • analizować współczesne problemy ekonomiczne i ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • analizować i szacować popyt rynku na towary i usługi.

Ekonomia menedżerska (16 godz.)
Zajęcia obejmują przegląd podstawowych koncepcji i metod stosowanych przez menedżerów przy dokonywaniu analizy ekonomicznej. Na jego podstawie słuchacze będą dokonywać analizy efektywności funkcjonowania firmy. Po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili:

 • przeprowadzać analizy ekonomiczne umożliwiające optymalne wykorzystanie zasobów
 • prowadzić szczegółowe analizy konkretnych elementów otoczenia biznesowego w odniesieniu do swojej organizacji.

HR (32 godz.)
Rola sił HR we wsparciu biznesu (16 godz.)
Zajęcia mają na celu zrozumienie roli HR w organizacji. Słuchacze mają okazję zaplanować zmianę kultury organizacyjnej w odniesieniu do realnych przypadków biznesowych, a także uczą się, że siły HR-owe w organizacji mają realny wpływ na funkcjonowanie biznesu. Moduł umożliwia podzielenie się inspiracjami z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Większa część zajęć jest prowadzona metodologią Design Thinking. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą znali:

 • kompetencje efektywnego HR-u
 • rolę współpracy na linii HR - biznes
 • wartość kultury organizacyjnej we wsparciu realizacji celów biznesowych oraz budowaniu zaangażowania  pracowników
 • rodzaje strategii personalnych i  wspierających ich HR Road Map
 • mierniki w obszarze HR.
Narzędzia HR-owe w codziennej pracy menedżera (16 godz.)
Podczas tego modułu słuchacze poznają codzienne narzędzia z obszaru HR, które służą rozpoznawaniu potencjału pracowników, budowaniu motywacji podwładnych oraz utrzymywania zaufania w zespole. Program modułu obejmuje:
 • rekrutację i selekcję kandydatów do pracy - trening pytań rekrutacyjnych
 • dobór narzędzi zarządzania zespołem w zależności od dojrzałości i motywacji pracowników
 • piramidę zaufania do pracowników - jak delegować zdania
 • rozmowę roczną (oceniającą, rozwojową)
 • elementy coachingu
 • rozmowę ze zwalnianym pracownikiem.

MARKETING (16 godz.)
Kreowanie wizerunku (16 godz.)
Umiejętne kreowanie własnego wizerunku, to działanie charakteryzujące nowoczesne przedsiębiorstwo. W tym celu sięga ono po działania tradycyjne z obszaru public relations ale także po możliwości, jakie oferują nowe media. Podczas zajęć przedstawione zostaną sposoby tworzenia, kreowania, a także zarządzania wizerunkiem organizacji w otoczeniu biznesowym. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • dokonać analizy otoczenia swojego biznesu oraz tendencji wpływających na niego
 • rozwijać swój wizerunek i dostosowywać go do zmieniającego się rynku oraz wymagań grupy docelowej
 • dobrać najlepsze kanały przekazu mające na celu wykreowanie odpowiedniego obrazu przedsiębiorstwa wśród odbiorców
 • generować innowacje w zakresie rozwoju i ulepszania wizerunku firmy.

FINANSE PRZEDSIEBIORSTW (32 godz.)
Źródła finansowania (16 godz.)
Celem bloku jest omówienie technik i sposobów pozyskiwania kapitału na działalność gospodarczą. W ramach poruszanych zagadnień szczególną rolę odgrywa przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności związanych z mechanizmami ekonomicznymi i organizacyjnymi pozyskiwania źródeł finansowania z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych. Efektem modułu jest podnoszenie kompetencji w zakresie:

 • specyfiki źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • analizy i oceny kosztów pozyskiwania kapitału
 • doboru odpowiednich źródeł do realizacji projektów biznesowych.

Analiza wiarygodności finansowej (8 godz.)
W czasie zajęć słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu narzędzi umożliwiających ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Szczególnie istotną kwestią jest rozwój umiejętności wykorzystania poznanych narzędzi poprzez studia przypadków i analizę rzeczywistych przedsięwzięć biznesowych. Po zakończeniu słuchacze będa potrafili: 

 • pozyskiwać informacje finansowe z otoczenia biznesowego
 • wykorzystywać narzędzia do oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa
 • czytać informacje finansowe
 • podejmować decyzje przekładające się na wyniki finansowe.

Ocena efektywności inwestycji (8 godz.)
Decyzje finansowe w zakresie inwestycji podejmowane w organizacjach biznesowych przez liderów na kierowniczych stanowiskach w istotny sposób przekładają się na działanie całego przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają doświadczenie przydatne w analizie i ocenie planowanych jak i realizowanych projektów inwestycyjnych,. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • oceniać stopę zwrotu i analizować ryzyko związane z rozwojem przedsiębiorstwa i podejmowaniem decyzji inwestycyjnych
 • określić wpływ podejmowanych decyzji na wartość firmy.

STRATEGIA (32 godz.)
Zarządzanie strategiczne (16 godz.)
Podczas realizacji modułu słuchacze analizują czynniki otoczenia i wnętrza organizacji, które sprzyjają rozwojowi lub go zakłócają, stanowiąc główny problem top managementu w firmach. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:  

 • przeprowadzić analizę efektywności strategii przyjętej przez organizację
 • połączyć instrumenty i koncepcje przedstawione podczas poprzednich modułów przy wykorzystaniu internetu, opierając się na przeprowadzonej symulacji biznesowej
 • przygotowywać prezentacje biznesowe w oparciu o najnowsze trendy.

Symulacyjna gra menedżerska (16 godz.)
W ramach modułu Zarządzanie strategiczne słuchacze biorą udział w grze Marketplace, w której ćwiczą podejmowanie decyzji strategicznych i taktycznych podobnych do tych, jakie muszą zostać podjęte przez zarząd każdej nowo utworzonej firmy. Największym wyzwaniem w grze - tak jak i w świecie rzeczywistym - jest konieczność ciągłego dokonywania wielu decyzji strategicznych i taktycznych równocześnie. Nie można odkładać decyzji o kampanii reklamowej czy rozwoju rynku w czasie podejmowania decyzji o wysokości ceny produktu. Uczestnik staje przed problemem współzależności różnych opcji decyzyjnych związanych z daną tematyką, ale również zależności pomiędzy różnymi obszarami decyzyjnymi. 

Procesowi decyzyjnemu zawsze towarzyszy niepewność. Uczestnicy przekonają się jednak, że można zredukować tę niepewność, opierając swoje decyzje o wyniki decyzji z przeszłości. Mogą potem dokonywać korekt, tak więc można sobie radzić nawet z wątpliwymi decyzjami (sądy dotyczące przeszłości są o wiele trafniejsze niż przewidywania dotyczące przyszłości).
Materiały szkoleniowe dostępne w trakcie zajęć zawierają poglądowe omówienie decyzji, które uczestnik musi podjąć. Pomogą one zapoznać się z każdym etapem procesu decyzyjnego. 

MODUŁY DO WYBORU (16 GODZ.). 
Słuchacze mogą wybrać dwa moduły z poniższych. W programie studiów znajdą się te moduły, które zostały wybrane większością głosów.

 • Jak zbudować mentalny mistrzowski zespół i być nieformalnym liderem
 • Design Thinking
 • W co grają ludzie - osobowość lidera. 

Moduł 1
Podstawy planowania i harmonogramowania projektów (16 godz.)

Zagadnienia

1. Przekrój metodyk i podejść:

 • Definicja projektu, projekto-procesu i portfela projektów.
 • Uwarunkowania skutecznego zarządzania projektami. Etapy procesu zarządzania projektami.
 • Praktyczne wnioski z implikacji metodyk i podejść: TLS (Theory of Constraints, Lean i Six Sigma) prowadzące do podniesienia efektywności zarządzania projektami w organizacji.
 • Omówienie dominujących światowych standardów zarządzania projektami i ich podstawowe założenia metodologiczne: PMI®, Prince2®, CCPM, Agile. Uwarunkowania skuteczności i wnioski z wdrożenia. Rozwiązania hybrydowe.

2. Planowanie projektów:

 • Definiowanie celów projektu. Definicja celu głównego, celów szczegółowych, celów dodatkowych. Opis i parametryzacja celów. Piramida celów – poszukiwanie i eliminacja sprzeczności oraz asynchroniczności w procesie definiowania celów.
 • Trójkąt projektowy: zakres, czas i zasoby. Definiowanie rozwiązań alternatywnych. Ocena i wybór rozwiązania dominującego. Tworzenie karty (rejestru) zgłoszenia projektu.
 • Analiza produktów projektu – definicja wymiernych rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium odbioru produktów projektu. Weryfikacja poprawności przyjętych założeń z zastosowaniem matrycy cel/produkt.
 • Definiowanie zadań w projekcie z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definicja poziomów i kryteriów poprawności WBS. Definicja właściwego poziomu szczegółowości opisu zadań w WBS.
 • Definiowanie sieci projektu. Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami (zakończ-rozpocznij, zakończ-zakończ, rozpocznij-rozpocznij, rozpocznij-zakończ). Ocena zasadności stosowania wybranych relacji pomiędzy zadaniami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań zbiorczych w planowaniu projektu.
 • Kalkulacja czasochłonności zadań w projekcie. Różnica pomiędzy czasochłonnością a pracochłonnością. Różnica pomiędzy czasochłonnością ambitną a bezpieczną. Uwarunkowania skutecznej wyceny czasochłonności w projekcie.
 • Definiowanie etapów w projekcie. Rola etapowania w zarządzaniu projektami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania etapów w zarządzaniu projektami i raportingu zarządczym.
 •  Definiowanie kamieni milowych w projekcie. Rola kamieni milowych w zarządzaniu projektem. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania kamieni milowych w projekcie. Wady i zalety zastosowania kamieni milowych w zarządzaniu projektami.
 •  Definiowanie zadań z ograniczeniem w projekcie. Rola zadań z ograniczeniem w projekcie. Typy ograniczeń w definiowaniu zadań w projekcie. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań z ograniczeniem w projekcie. Uwarunkowania skutecznego przeplanowania projektu z uwzględnieniem wpływu zadań z ograniczeniem.
 •  Definiowanie ścieżki krytycznej w projekcie. Rola i znaczenie ścieżki krytycznej w zarządzaniu projektem. Metoda tworzenia kolejnych wersji planu w przypadku, gdy ścieżka krytyczna nie spełnia warunków terminu ostatecznego projektu.
 •  Dokumentacja procesu planowania. Tworzenie indywidualnych kart projektu. Zasady archiwizowania, wersjonowania, modyfikowania kart projektu. Zastosowanie i wykorzystanie dokumentów w efektywnym zarządzaniu projektami.

 Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • zdefiniować cele projektu
 • stworzyć kartę zgłoszenia projektu
 • zdefiniować zadania w projekcie za pomocą WBS
 • zbudować sieć projektu
 • zdefiniować kamienie milowe w projekcie
 • harmonogramować projekt wg ścieżki krytycznej
 • zarządzać dokumentacją projektową.

Moduł 2
Zarządzanie ryzykiem w projekcie (8 godz.)

Zagadnienia

 •  Definicja ryzyka. Co jest, a co nie jest ryzykiem projektu. Założenia projektowe a ryzyka.
 •  Ryzyka pozytywne i negatywne.
 •  Proces analizy ryzyka. Kiedy należy wykonać analizę ryzyka i dlaczego.
 •  Rodzaje ryzyk: operacyjne/biznesowe, czyli przed czym powinniśmy zabezpieczyć projekt.
 •  Ryzyka systemowe i projektowe. Jak je odróżnić. Konsekwencje pomyłki.
 •  Macierz ryzyk – metoda na wybranie najbardziej istotnych zagrożeń dla projektu.
 •  Miary ryzyka: wpływ i prawdopodobieństwo.
 •  Metoda ilościowa i jakościowa pomiaru ryzyk – kiedy którą wybrać.
 •  Strategie zarządzania ryzykiem – kiedy którą zastosować.
 •  Rejestr ryzyk, czyli przekształcenie analizy w ciągły proces zarządzania ryzykiem w projekcie.

Uczestnicy przeprowadzą analizę ryzyka przykładowego projektu i zmodyfikują wcześniej przygotowany harmonogram o wyniki swojej pracy.

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 •  przeanalizować projekt pod kątem możliwych do wystąpienia ryzyk,
 •  wybrać ryzyka najbardziej istotne z punktu widzenia realizowanego celu projektu,
 •  wybrać właściwą strategię dla ryzyka,
 •  zaktualizować projekt o działania zabezpieczające i minimalizujące wpływ ryzyk na efekt projektu,
 •  przygotowywać i aktualizować rejestr ryzyk.

Moduł 3
Nadzorowanie realizacji projektu – metoda łańcucha krytycznego (CCPM) (8 godz.)

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego.

Zagadnienia

 • Ewolucja metod zarządzania projektami: Wykres Gantta, PERT, ścieżka krytyczna, łańcuch krytyczny. Podobieństwa i różnice.
 • ToC a CCPM. 5 kroków POOGI w zarządzaniu projektami.
 • Psychologiczne przyczyny opóźnień projektów: syndrom studenta, syndrom Parkinsona, kotwiczenie.
 • Techniczne przyczyny opóźnień projektów: duża wielozadaniowość, punkty integracji, współdzielenie zasobów.
 • Planowanie zadań ASAP i ALAP. Zalety i wady - którą metodę kiedy zastosować.
 • Wykorzystanie statystyki do skrócenia planowanego czasu trwania zadania. Czas brutto a czas netto. Bufor zadania a bufor projektu.
 • Przygotowanie harmonogramu do zarządzania metodą łańcucha krytycznego.
 • Bufor projektu. Metody wyliczenia długości buforów. Sposób wstawiania buforów do harmonogramu. Bufory zasilające.
 • Bufor zasobów. Wyznaczenie zasobu ograniczającego. Przygotowanie harmonogramu zasobu.
 • Harmonogram zewnętrzny podwykonawcy a łańcuch krytyczny. 

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • zdecydować, który projekt powinien być zarządzany metodą łańcucha krytycznego (CCPM),
 • przygotować, a następnie nadzorować projekt metodą CCPM,
 • dostosować harmonogram projektu do specyfiki tej metody nadzoru,
 • zarządzać niepewnością w projekcie,
 • zarządzać głównymi przyczynami opóźnień projektów,
 • skutecznie prowadzić spotkania statusowe,
 • zadawać właściwe pytania na etapie nadzoru projektu,
 • wybrać właściwe narzędzie do zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego.

Moduł 4
Nadzór projektu – metody zwinne (16 godz.)

Zagadnienia

1. Wprowadzenie do Agile Project Management

 • Z jakich powodów powinniśmy zmienić sposób naszej pracy?
 • Dlaczego używać agilePM?
 • Jak Lean Agile wpływa na lepsze rezultaty?
 • Czy do wszystkich projektów można używać agilePM?
 • Kto używa agilePM i jak tego używa?

2. AgilePM w organizacji

 • Agile Manifesto dla biznesu.
 • Wartości – Tradycyjne zarządzanie i porównanie do Agile.
 • Filary agilePM.
 • Agile Project Management i Scrum.

3. Proces agilePM

 • Zarządzanie zakresem w agilePM.
 • Estymowanie i kontrola.
 • Podsumowanie.

4. Zarządzanie przepływem zadań KANBAN

 • Do jakich projektów stosujemy metodę KANBAN.
 • Lean Management w projektach. Zamiana PULL na PUSH. Just-in-time. Muda.
 • Korzyści z zastosowania kanbana. Zasady dobrego kanbana. Reguły pracy na kanbanie.
 • Zarządzanie ilością pracy w toku (WIP). Zmniejszenie wielozadaniowości. Eliminacja przełączeń między zadaniami.
 • Wizualizacja wszystkich zadań projektowych i pozaprojektowych realizowanych przez zespół.
 • Codzienny monitoring postępów. Cotygodniowe spotkania z klientem. Nadawanie priorytetów.
 • Psychologiczny efekt wizualizacji przepływu pracy oraz pracy w toku.
 • Dostosowanie narzędzia do własnych potrzeb. Podkolumny. Kryteria akceptacji. Wykorzystanie kolorów. Tory pływackie.
 • Narzędzia służące do korygowania założeń kanbana. Wykres wypalania. Diagram skumulowanego przepływu. Proces ciągłego dostosowania kanbana.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • rozpoznawać zadania i projekty, w których warto zastosować zwinne podejście,
 • definiować wymagania biznesowe w sposób ułatwiający ich zmianę w trakcie realizacji projektu,
 • zastosować podejście Agile w swoich projektach,
 • budować zespół Agile i aktywnie w nim uczestniczyć w trakcie realizacji projektów,
 • zdecydować, który projekt powinien być zarządzany metodą KANBAN,
 • przygotować kanban przepływu pracy,
 • określić zasady kanbana,
 • zorganizować skuteczne spotkanie projektowe,
 • dostosować kanbana do własnych potrzeb,
 • korzystać z narzędzi ciągłego doskonalenia kanbana,
 • wizualizować przepływ pracy i ograniczać ilość pracy w toku, co przyniesie korzyść w postaci zmniejszenia wielozadaniowości u członków zespołu projektowego.

Moduł 5
Diagnostyka organizacyjna w projekcie – narzędzia myślowe (thinking tools) (16 godz.)

Zagadnienia

 • Co to są „narzędzia myślowe”? Ile ich jest? W jakim celu zostały stworzone? Kiedy je wykorzystywać?
 • Dlaczego większość „dobrych pomysłów” na projekty związane z usprawnieniem działania firmy ma charakter „leczenia objawowego”?
 • Dlaczego bardzo często naprawdę świetny pomysł jest odrzucany przez decydentów?
 • Czy ludzie zawsze boją się zmian? Co to oznacza, że ludzie boją się zmian? Jakie pytania należy sobie zadać, planując jakąkolwiek zmianę? Jakie są poziomy oporu przed zmianą? W jaki sposób sobie z nimi radzić?
 • W jaki sposób ustalić, że decydenci odpowiedzialni za wdrożenie jakiejś koncepcji są już gotowi do dyskusji na jej temat? Jak nie „spalić” dobrego pomysłu?
 • Jak opracować diagram stanu obecnego (CRT – Current Reality Tree)?
 • Jak wykorzystać diagram stanu obecnego do zbudowania porozumienia co do rzeczywistych przyczyn obserwowanych zjawisk i uzgodnienia tzw. kierunkowego rozwiązania?
 • Dlaczego praktycznie każdy problem i związaną z nim decyzję można przedstawić jako konflikt?
 • Dlaczego na co dzień usiłujemy rozwiązywać konflikty metodą szukania kompromisu?
 • Dlaczego dla każdego problemu/decyzji istnieje potencjalnie przełomowe rozwiązanie (breakthrough solution)?
 • Jak przygotować diagram konfliktu (ang. Cloud Diagram) i jak go użyć do odnalezienia przełomowego rozwiązania?
 • Jak odnaleźć kluczowy konflikt każdej firmy (tzw. Master Cloud)?
 • Jak wykorzystać „narzędzia myślowe” do poprowadzenia w organizacji dyskusji o źródłach problemów, jakie na co dzień obserwowane są przez wszystkich pracowników w różnych obszarach?
 • Jak zidentyfikować ograniczenia w organizacji?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy znajomość przyczyn źródłowych nie przybliża nas do rozwiązania?
 • Czym różni się problem od „sytuacji problemowej”?
 • Co oznacza innowacyjne spojrzenie na sytuację problemową? Jak tego dokonać?
 • Co to jest „rozwiązanie eleganckie”?
 • Na czym polega technika „zmiany jakościowej”?
 • Na czym polega technika „bezpośredniego otoczenia”
 • Jak zorganizować pracę nad rozwiązywaniem sytuacji problemowej w sposób systematyczny?
 • Jak przełożyć wyniki zastosowania narzędzi myślowych na portfel projektów, którego wdrożenie skutecznie usunie wszystkie ograniczenia?

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie poprowadzić prace nad diagnozą sytuacji w firmie przy zastosowaniu narzędzi myślowych,
 • wybrać odpowiednie do danej sytuacji narzędzie myślowe,
 • wykorzystać narzędzia myślowe do przeprowadzenia procesu podejmowania decyzji o wprowadzeniu zmian w firmie,
 • wykorzystać narzędzia myślowe do identyfikacji ograniczeń w firmie oraz selekcji projektów, których wdrożenie skutecznie usunie te ograniczenia.

Moduł 6
Zarządzanie portfelem projektów (8 godz.)
Zagadnienia

 • Rodzaje portfeli projektów.
 • Różnice pomiędzy zarządzaniem projektem a zarządzaniem portfelem projektów - czy istnieją projekty całkowicie niezależne?
 • Wybór parametru służącego do priorytetyzacji projektów.
 • Efekt synergii wynikający z zarządzania portfelem projektów.
 • Planowanie realizacji portfela projektów.
 • Dostosowanie harmonogramu projektu do warunków środowiska wieloprojektowego.
 • Wprowadzanie modyfikacji projektu bez zaburzania planu prac w pozostałych projektach.
 • Nadzór nad realizacją projektów w środowisku wieloprojektowym.
 • Narzędzia do zarządzania portfelem projektów.
 • Biuro Projektów – na czym polega praca i czy zawsze jest potrzebne?
 • Tworzenie efektywnego Biura Projektów.

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • zarządzać złożonym portfelem projektów,
 • stworzyć portfel projektów,
 • wyznaczyć i nadzorować międzyprojektową ścieżkę krytyczną,
 • zarządzać niepewnością w środowisku wieloprojektowym,
 • skutecznie koordynować prace wielu projektów,
 • zbudować Biuro Projektów.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają kilka programów informatycznych wspierających zarządzanie portfelem projektów.

Moduł 7 
Zarządzanie zespołem projektowym (8 godz.)
Zagadnienia

 • Struktura zespołu projektowego
 1. zarządzanie jako skuteczna forma realizacji zadań powierzonych zespołowi projektowemu
 2. zakresy kompetencji osób pełniących określone funkcje w zespole, przygotowanie merytoryczne, preferowane umiejętności, wzorce charakterologiczne
 3. różnice między kierowaniem a przywództwem, cechy dobrych kierowników zespołów, kluczowe aktywności kierowników zespołów
 4. relacje przełożony-podwładny, sposoby komunikowania, motywowanie, klaryfikacja celów, współpraca i monitoring działania
 5. rola członków zespołu w realizacji wspólnego celu, świadomość znaczenia powierzonych zadań dla powodzenia całego przedsięwzięcia, budowanie umiejętności całościowego spojrzenia na projekt
 • Budowanie i rozwój zespołu projektowego.

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • oceniać wartość kapitału ludzkiego w kontekście skuteczności realizacji projektu
 • podnosić efektywność działań indywidualnych i zespołowych
 • wykorzystywać założenia zarządzania przez cele z wykorzystaniem potencjału indywidualnego i zespołowego
 • wykorzystywać wiedzę na temat faz budowania i rozwoju zespołów projektowych
 • rozumieć zależności zachodzących podczas procesu grupowego w zespole
 • wzmacniać efekt synergii jako podstawową wartość pracy zespołowej
 • korzystać ze schematów postępowania i zasad komunikowania w sytuacji kryzysowej
 • wybierać optymalny styl zarządzania zespołem projektowym w zależności od przyjętej metodyki zarządzania projektem
 • wykorzystywać różnorodne techniki motywowania członków zespołów projektowych.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Executive MBA Project Management