Jestem pozytywnie zaskoczony jakością nauczania studiów Franklin University MBA. Uczestnikami studiów są doświadczeni menedżerowie i praktycy biznesu, dlatego wykładowcy kładą duży nacisk na współpracę. Podkreślają, jak ważne jest to, abyśmy jak najwięcej uczyli się od siebie nawzajem. Dodatkowo uczelnia oferuje bardzo przydatne narzędzia interaktywne wspierające naukę, a podręczniki są nowoczesne. Wiedzę z nich zaczerpniętą można wykorzystać kolejnego dnia w pracy. Studia MBA to również dużo pracy samodzielnej. Nauka nie sprowadza się wyłącznie do zjazdów, a wręcz przeciwnie. Sporo czasu trzeba poświęcić na samodzielną naukę, wykonywanie interaktywnych testów oraz pisanie opracowań, tzw. business briefów. W każdym tygodniu należy zarezerwować sobie na te cele około 15-20 godzin.

Adrian Danielski
absolwent studiów FUMBA w WSB we Wrocławiu

Organizacja studiów

Studia Franklin University MBA realizowane są w systemie blended learningtrwają 2 lata. Program składa się z 9 modułów obowiązkowych – łącznie 224 godziny zajęć na uczelni oraz 1080 godz. pracy własnej. Zajęcia są o zróżnicowanej tematyce, obejmujących całość zagadnień niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą na rynku międzynarodowym. W ramach każdego modułu uczestnik przygotowuje indywidualną pracę pisemną lub projekt grupowy oraz przystępuje do egzaminu cząstkowego. Dwa z tych modułów realizowane są w całości online.

Program organizowany jest we współpracy z Franklin University oraz przedstawicielami firm z różnych branż ze Stanów Zjednoczonych. Zjazdy realizowane są w formie weekendowej, w soboty i niedziele. Przypadają najczęściej co drugi miesiąc. Podczas każdego zjazdu uczestnicy mogą liczyć na wsparcie Biura Programu MBA. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez amerykańskich wykładowców – tych samych, z którymi zajęcia mają uczestnicy w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy mają cały czas kontakt z wykładowcami. Mogą się ich radzić mailowo oraz konsultować w czasie rzeczywistym w ramach chatu. 

Harmonogram zajęć znajduje się tutaj.

Dla kogo MBA?
Program Franklin University MBA adresujemy do kadry menedżerskiej, dla której zdobycie wykształcenia kierunkowego jest konieczne dla rozwoju kariery, oraz dla osób, które chcą rozwijać umiejętności menedżerskie. Studia pozwalają na ugruntowanie wiedzy i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku międzynarodowym, firmach zagranicznych, w których znajomość języka angielskiego jest niezbędna.

Metody kształcenia
Nowoczesne metody dydaktyczne stosowane na studiach Franklin University MBA pozwalają na rozwijanie myślenia strategicznego oraz kształcenia w kierunku zdobycia umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Interaktywne formy zajęć – warsztaty, business case’y i symulacja biznesowa – ułatwiają weryfikację wiedzy. Ponadto  praca  grupowa  umożliwia  wymianę  doświadczeń,  która stanowi najefektywniejszą formę kształcenia menedżerów. 

MBA to w dużej mierze, zgodnie z amerykańskimi standardami, praca własna studenta. Aby otrzymać amerykański dyplom, trzeba poświęcić łącznie ok. 1080 godzin na samodzielne przygotowanie się do zajęć. Uwieńczeniem tego trudu jest nie tylko zdobyta wiedza i umiejętności, ale także przynależność do grona najlepiej wykształconych menedżerów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Do każdych  zajęć wymagane jest samodzielne przygotowanie się. Uczestnicy mają także dostęp do materiałów dydaktycznych i możliwość kontaktu z wykładowcami Franklin University dzięki platformie Canvas, która jest portalem amerykańskiej uczelni. W ramach Canvas uczestnicy mogą korzystać z licznych prezentacji dydaktycznych czy biblioteki  multimedialnej,  której  księgozbiór  liczy  ponad 40 milionów pozycji. 

Prestiżowy dyplom
Absolwenci studiów Franklin Univeristy MBA otrzymują prestiżowy dyplom Franklin University oraz świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

MBA Foundations - Wstęp
Istotę modułu stanowi przekonanie, iż zdolność rozumienia oraz bycia rozumianym ma przełomowe znaczenie dla odniesienia sukcesu w korporacyjnym świecie. Komunikacja postrzegana w szerszym zakresie stanowi jeden z istotnych czynników umożliwiających osiągnięcie wiodącej pozycji w biznesie. Moduł ma na celu wzbogacenie głównych umiejętności menedżerskich - skutecznej komunikacji słownej i pisemnej, umiejętności zrozumienia tej komunikacji ze strategicznego punktu widzenia oraz efektywnego organizowania i przedstawiania informacji różnego rodzaju odbiorcom.
W ramach modułu uczestnicy będą mieli okazję rozwinięcia oraz udoskonalenia właśnie tych zdolności.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • pozyskać, niezbędne na kolejnych zajęciach, informacje w bibliotekach oraz elektronicznych bazach biznesowych
 • biegle posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym w celu agregacji i analizy danych biznesowych
 • sprawnie korzystać z zasobów myFranklin
 • posługiwać się umiejętnościami efektywnej prezentacji
 • używać stylu pisma stosowanego w biznesowych pracach naukowych

Business Environment - Otoczenie biznesu
Celem modułu jest zapoznanie menedżerów z otoczeniem, w którym funkcjonuje biznes. Zrozumienie uwarunkowań prawnych, makroekonomicznych, kulturowych, politycznych, technologicznych oraz naturalnych jest niezbędne do właściwej interpretacji sił, które mogą wywierać wpływ na działania firmy.
W ramach modułu uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia własnego scenariusza dla wybranego przedsiębiorstwa. Na jego podstawie będą dokonywać syntezy trendów panujących w otoczeniu w warunkach ryzyka i niepewności.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • przeprowadzać analizy biznesowej z perspektywy prawnej makroekonomicznej, kulturalnej, politycznej, technologicznej oraz naturalnej
 • krytycznie oceniać otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje firma w oparciu o instrumenty strategiczne
 • prowadzić szczegółowe analizy konkretnych elementów otoczenia biznesowego w odniesieniu do swojej organizacji
 • stworzyć i zaprezentować scenariusze, które zawierają syntezę informacji dotyczących otoczenia biznesowego

Operation Management - Zarządzanie procesami / moduł w całości ONLINE
W obecnym środowisku biznesowym sukces organizacji zależy w dużej mierze od efektywnego zarządzania operacjami. W trakcie tego modułu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wybierać, planować i usprawniać procesy zachodzące w organizacji. Podczas zajęć wprowadzane będą optymalne decyzje dotyczące wydajności w łańcuchu dostaw, rozwoju produkcji i planów oraz harmonogramów inwentaryzacji. Uczestnicy zostaną także nauczeni systemowego podejścia do definiowania, planowania, monitorowania i kontrolowania projektów.


Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • określić w jaki sposób zarządzanie operacjami może prowadzić do wypracowania przewagi konkurencyjnej
 • dokonywać analizy procesów przy wykorzystaniu systemowego podejścia do poprawy efektywności
 • ocenić wpływ projektowania produktów i usług w zakresie zarządzania operacjami
 • dokonać analizy wpływu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz współpracy z kooperantami na zarządzanie procesami
 • określić w jaki sposób wdrożenie zasad total quality management, six sigma i lean management mogą usprawnić ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i podwyższyć jakość zachodzących w nim procesów
 • dopasowywać i wdrażać koncepcje zarządzania projektami w odpowiednich sytuacjach biznesowych
 • dokonać analizy sytuacji rynkowej i zaproponować zmiany prowadzące do usprawnienia procesów, które będą oparte na koncepcjach zarządzania operacjami i projektami

Marketing Management - Zarządzanie marketingowe
W dzisiejszym świecie biznesu sukces częściej może być przypisany geniuszowi działań marketingowych firmy niż geniuszowi produktów i usług. Zrozumienie znaczenia marketingu, a także efektywnych praktyk marketingowych jest podstawą dla każdego, kto zamierza objąć stanowisko przywódcze.
W ramach modułu uczestnicy nabędą wiedzę zarówno z teorii marketingu, jak i praktycznego stosowania nowatorskich strategii marketingowych. Uczestnicy poprzez szczegółowe badanie zachowań konsumenta, będą potrafili zrozumieć w jaki sposób produkt, dystrybucja, cena oraz promocja wzajemnie się nakładają. Na zakończenie kursu, każdy z uczestników przygotuje i zaprezentuje plan marketingowy własnej osoby.


Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • opracować kompleksową strategię marketingową w kontekście działalności firmy, jej misji oraz celów
 • przygotować przekazy marketingowe
 • sprawne analizować możliwości marketingowe w odniesieniu do konkurencji i obszaru działania, wykorzystując zgromadzone informacje, pomiary i analizy
 • stworzyć strategię marketingową w celu wypracowania pozycji rynkowej oraz wyróżnienia oferty i marki
 • opracować strategię marketingową wspierającą plan wprowadzenia innowacji produktowych
 • właściwie ocenić kluczowe elementy marketingowe na podstawie typu produktu, usługi czy klienta

Financial & Managerial Accounting - Rachunkowość finansowa i zarządcza
Efektywne metody kierowania w złożonym i podlegającym szczegółowej regulacji środowisku biznesowym wymagają nie tylko praktycznej wiedzy z zakresu podstaw finansów. Menedżerowie powinni w pełni pojmować skomplikowane koncepcje dotyczące finansów i zarządzania oraz swobodnie je stosować podczas wykonywania codziennych obowiązków. Kurs wyposaża menedżerów w wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz zabezpieczania jego aktywów.
Podczas realizacji modułu uczestnicy poznają podstawowe aspekty dotyczące rachunkowości finansowej, w tym jej profesjonalną strukturę, wzajemne korelacje zestawień finansowych, a także liczne formy analizy finansowej. Podczas modułu omówione zostaną funkcjonalne aspekty rachunkowości zarządczej, w tym planowanie, podejmowanie decyzji, a także ocena wykonania

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • oceniać dane finansowe przy wykorzystaniu różnych technik analizy sprawozdań finansowych
 • przeprowadzić analizę wpływu regulacji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem
 • porównać strategiczne techniki planowania w zakresie rachunkowości zarządczej
 • podejmować decyzje z zakresu rachunkowości zarządczej
 • oceniać techniki wykorzystywane w rachunkowości zarządczej

Human Resources Management- Zarządzanie zasobami ludzkimi
Organizacje składają się z grup ludzi, którzy pracują razem, by osiągnąć określone rezultaty. Doświadczenie stale udowadnia, że to właśnie ludzie stanowiący bazę pracowniczą są kluczowym czynnikiem odróżniającym firmy, które odniosły sukces, od tych, które walczą o przetrwanie. Podczas gdy szczególną rolą osób zajmujących się Human Resources jest planowanie i rozwiązywanie wielu kwestii i potrzeb pracowniczych, poszczególni menedżerowie ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za motywowanie pracowników i wskazywanie im drogi do osiągnięcia długotrwałych sukcesów organizacji.
W ramach modułu uczestnicy nabędą wiedzę oraz umiejętności potrzebne do efektywnej pracy w zakresie Human Resources. Poznają elementy prowadzące do sukcesu w biznesie, teorię motywacji oraz metody maksymalizowania potencjału kapitału ludzkiego w organizacji.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • kontrolować główne wskaźniki efektywności organizacji
 • wskazać metody umocnienia kapitału ludzkiego oraz motywacji pracowników w celu zapewnienia sukcesu firmy
 • analizować zasadnicze funkcje Human Resources oraz ich współdziałanie w ramach organizacji
 • sprawnie ocenić strategię współpracy z Human Resources, aby przyciągać, rozwijać i zatrzymać pracowników na konkurencyjnym rynku
 • opracowywać plany współpracy z Human Resources w celu zmaksymalizowania potencjału kapitału ludzkiego w organizacji

Managerial Economics - Ekonomia menendżerska / moduł w całości ONLINE
Moduł obejmuje przegląd podstawowych koncepcji i metod stosowanych przez menedżerów przy dokonywaniu analizy ekonomicznej. Zajęcia skonstruowano w taki sposób, aby kładły nacisk na podejmowanie decyzji w warunkach rzeczywistych. Zasadniczym przedmiotem modułu jest stosowanie kluczowych koncepcji ekonomicznych dotyczących popytu i podaży rynkowej, równowagi rynkowej, analizy marginalnej, produkcji, kosztów, przychodu, zysku i struktury rynkowej.

W celu wdrożenia i praktycznego wykorzystania koncepcji ekonomicznych w trakcie zajęć użyte zostaną narzędzia oparte na arkuszach kalkulacyjnych oraz programowaniu liniowym.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • stosować w rzeczywistych sytuacjach biznesowych koncepcje popytu i podaży oraz ich elastyczności
 • omówić pojęcia zysków, strat i kosztów oraz wykorzystywać je przy podejmowaniu decyzji biznesowych
 • interpretować wskaźniki ekonomiczne
 • porównać i rozróżnić odmienne systemy gospodarcze
 • ocenić koncepcje pieniądza i bankowości oraz ich wpływu na podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe.

Corporate Finance - Finanse przedsiębiorstw
Decyzje finansowe podejmowane w organizacjach biznesowych przez liderów na kierowniczych stanowiskach, w istotny sposób przekładają się na działanie całego przedsiębiorstwa. Menedżerowie muszą rozumieć zależności wynikające z wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej i finansowej, aby podejmowane przez nich działania były skuteczne.
Podczas realizacji modułu, uczestnicy poznają stosowane na poziomie wykonawczym techniki analityczne, potrzebne dla rozwijania efektywnych rozwiązań w zakresie finansów. Uzyskają też możliwość kompleksowego zrozumienia systemu finansowego funkcjonującego w Polsce.
Ponadto zapoznają się z koncepcjami związanymi z ryzykiem finansowym oraz wyceną obligacji, akcji zwykłych i uprzywilejowanych, kosztów kapitału, budżetu inwestycyjnego, struktury, a także z określeniem możliwości inwestycyjnych.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • stosować techniki związane z określeniem wartości pieniądza w czasie w celu wyceny obligacji oraz akcji zwykłych i uprzywilejowanych
 • dokonywać, przy podejmowaniu decyzji z zakresu budżetowania kapitałowego, odpowiednich szacunków co do przepływów pieniężnych, a także stóp procentowych
 • dokonywać kontroli czynników, które skłaniają przedsiębiorstwo do skorzystania z finansowania zewnętrznego, a także do określenia optymalnego stosunku zobowiązań do finansowania z kapitałów własnych
 • przeprowadzić analizę związków między ryzykiem a stopą zwrotu wynikającą z oceny możliwości inwestycyjnych

Strategic Management - Zarządzanie strategiczne
Jednym ze sposobów osiągnięcia sukcesu organizacji jest wykorzystanie ich możliwości rozwoju, wprowadzenie w życie skutecznych rozwiązań oraz precyzyjna ocena efektywnych strategii biznesowych. Podczas realizacji modułu, uczestnicy zintegrują wiedzę nabytą w trakcie wcześniejszych modułów a także rozwiną umiejętności związane z opracowywaniem, wykorzystaniem oraz oceną strategii organizacji w celu osiągnięcia konkurencyjnej pozycji na rynku. Uczestnictwo w module pozwoli połączyć obszerną wiedzę dotyczącą wszystkich tych indywidualnych dyscyplin w zrozumiałą całość.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili

 • opracować efektywną strategię, która zapewni przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną
 • wdrożyć strategię przedsiębiorstwa
 • dokonać analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa i zainicjować zmiany prowadzące do usprawnień
 • ocenić mocne strony organizacji i wykorzystać je do utrzymania przewagi konkurencyjnej
 • dokonać alnalizy zasobów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo
 • przeprowadzić analizę konkurencji na rynku międzynarodowym i wyznaczyć kierunki rozwoju na rynkach zagranicznych.

Korzyści jakie oferuje program Franklin University MBA to praktyczna wiedza i prestiżowy amerykański dyplom. To także zajęcia z zagranicznymi wykładowcami, oferującymi inne spojrzenie na sposób prowadzenia organizacji. FUMBA to wspólne zajęcia i aktywności z aktywnymi menedżerami, przedstawicielami różnych gałęzi biznesu. Poczucie wspólnoty oraz inspirujące znajomości, wymiana cennych doświadczeń zawodowych, możliwość porównania różnych sposobów myślenia i sposobów zarządzania tylko niektóre korzyści, na które zwracają uwagę absolwenci FUMBA.

Networking
Osoby podejmujące studia MBA to reprezentanci różnych branż piastujący wysokie stanowiska menedżerskie i zarządcze. Dotychczasowi absolwenci Franklin University MBA to menedżerowie wysokiego szczebla takich firm, jak m.in.: Hewlett Packard (Global e-Business Operations sp. z o.o.), Siemens Nokia Networks, Exact Systems Capital Group, Silicon & Software Systems Polska sp. z o.o., Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o., WABCO Polska sp. z o.o., Dozamel sp. z o.o., IBM Global Services Delivery Centre Polska sp. z o.o., miasto Wrocław, Neonet, Hicron, 3M Poland, Credit Suisse, and Faurecia. Niepowtarzalnymi zaletami kształcenia liderów biznesu na studiach Franklin University MBA są bezcenne kontakty biznesowe oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Dyplom zagranicznej uczelni
Absolwenci  otrzymują  prestiżowy  dyplom  wystawiony  przez Franklin University. Dokument jest potwierdzeniem posiadania wiedzy i umiejętności posługiwania się narzędziami niezbędnymi do zarządzania firmą na poziomie międzynarodowym. To również dowód posiadania kompetencji w zakresie sprawnego posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesowym.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok