Autorski program studiów MBA oparty jest na unikalnym połączeniu wiedzy naukowej i praktycznej. Uczestnicy to praktycy biznesu z wieloletnim, bardzo cennym portfolio rynkowym. Na tym doświadczeniu chcemy budować ich dalsze kompetencje, cały czas pozostając bardzo stanowczo w sferze praktyki i narzędzi, jakie można wykorzystać w praktyce menedżerskiej. Studia mają charakter e-learningowy, co pozwala na dostosowanie ich do kalendarza i obowiązków zawodowych. Co szczególnie istotne, w tej formie online bardzo dbamy o relacje – stawiamy na networking i wymianę doświadczeń w grupie oraz pomiędzy studentami a wykładowcami. Przez cały okres trwania studiów będę miała przyjemność towarzyszyć słuchaczom jako opiekun grupy, rozwijając właśnie te relacje oraz służąc wsparciem operacyjnym.

Agnieszka Nowakowska
opiekun merytoryczny programu MBA

O programie

Nasz program to pełnowymiarowe studia MBA trwające 1,5 roku. Obejmuje 20 modułów w czterech blokach tematycznych, w tym projekt menedżerski. Kładziemy nacisk na sesje networkingowe i eksperckie, umożliwiając uczestnikom kontakt z aktywnymi menedżerami i trenerami biznesu. Łącznie jest to 478 godzin zajęć. Wszystkie moduły prowadzimy w języku polskim.

Innowacyjna formuła studiów

Nasz program łączy komfort i elastyczność zajęć online w trybie asynchronicznym (możliwość studiowania w dowolnym czasie i miejscu) 
z praktycznością i możliwością kontaktu z ekspertami podczas sesji stacjonarnych i warsztatów online. Uczestnicy korzystają z platform nauczania zdalnego Moodle oraz Teams. Za ich pośrednictwem łączą się z grupą w trakcie zajęć prowadzonych na żywo. Na platofrmach znajdują się także nagrania wideo, podcasty, ćwiczenia i inne materiały asynchroniczne. Program studiów obejmuje również trzy sesje stacjonarne, które odbywają się w kontakcie bezpośrednim. 
 
Na dobry start przygotowaliśmy dla uczestników studiów specjalny poradnik, który ułatwi korzystanie z zajęć online i podpowie, jak skutecznie się uczyć.

Zjazdy

Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu (sobota i niedziela), nie częściej niż 2 razy w miesiącu.

Formuła online

Uczestnicy realizują program w formule online z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania Moodle oraz Teams. Biorą udział w zajęciach w trybie synchronicznym (na żywo z wykładowcą), a także mają dostęp do materiałów asynchronicznych (nagrań, ćwiczeń, podcastów). 

Metody nauczania

W trakcie zajęć wykorzystujemy interaktywne metody nauczania: business case’y, dyskusje panelowe, symulacje, projekty realizowane indywidualnie i w grupach. 
 

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy studiów otrzymują dostęp do materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie nauczania. Należą do nich: 
 • nagrania wideo
 • prezentacje
 • autorskie opracowania 
 • materiał teoretyczny
 • case studies 
 • ćwiczenia systematyzujące wiedzę i pozwalające ją wykorzystać praktycznie.

Sposób zaliczania zajęć

 • Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
 • Każdy moduł kończy się pracą zaliczeniową i/lub egzaminem.
 • Podstawą ukończenia 2-letnich studiów MBA jest zaliczenie wszystkich modułów studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z projektu menedżerskiego i jego obrony. Szczegółowy sposób zaliczania poszczególnych modułów wyznaczają wykładowcy.

Dyplom MBA

Absolwenci programu otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA, wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie, wraz z wykazem zaliczonych modułów i uzyskanymi ocenami oraz informacją, że jest to program realizowany we współpracy z Franklin University. Dyplom sygnowany jest przez amerykańskiego partnera programu.
 
Dyplom ukończenia studiów MBA zwalnia z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 

INAUGURATION DAY

Inauguration Day to pierwsze spotkanie o charakterze integracyjno-organizacyjnym. 

1. Menedżer emocji – kompetencje lidera XXI wieku (8 godz.)

Emocje i stres towarzyszą nam codziennie, niezależnie od roli zawodowej i życiowej. Uwzględnianie emocji i zjawisk psychologicznych pomaga w osiąganiu skuteczności i efektywności w prac, oraz dobrych relacji w życiu osobistym. Głównym celem modułu jest ukazanie roli inteligencji emocjonalnej w biznesie.   
Przedmiotem modułu są m.in. następujące zagadnienia:  
 • inteligencja emocjonalna jako kluczowy składnik kompetencji menedżera  
 • umiejętność kierowania własnymi emocjami  
 • wpływ inteligencji emocjonalnej na dokonania zawodowe – indywidualna analiza  
 • zakres inteligencji emocjonalnej – kompetencje emocjonalne  
 • rozwijanie osobistych i społecznych kompetencji emocjonalnych  
 
Po ukończeniu modułu uczestnicy potrafią m.in.:
 • skutecznie wykorzystać znajomość inteligencji emocjonalnej do budowania sukcesu osobistego i zawodowego  
 • świadomie kształtować relacji z ludźmi w oparciu o nowe umiejętności interpersonalne  
dokonać własnej charakterystyki emocjonalnej oraz poznać jej wpływ na dokonania zawodowe  
 

2. Wystąpienia publiczne (8 godz.)

Skuteczny lider to skuteczny mówca. Każda prezentacja ma wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani przez grupę, i może pozytywnie bądź negatywnie wpłynąć na naszą karierę. Techniki wystąpień publicznych to system przygotowania i przeprowadzenia prezentacji bądź przemówienia na dowolny temat. Oparte na wiedzy i umiejętnościach z zakresu min. psychologii socjalnej, techniki wystąpień pozwolą nauczyć, przekonać lub zainspirować każdą widownię i zbudować autorytet mówcy.

Po zakończeniu modułu uczestnicy potrafią m.in.:

 • efektywnie przygotować się do publicznej wypowiedzi, przed każdą ilością osób i w każdej sytuacji
 • wzbudzać i utrzymywać zainteresowanie i motywację u widowni oraz wpływać na jej emocje
 • świadomie wykorzystywać język ciała podczas prezentacji by zjednać sobie słuchaczy
 • profesjonalnie korzystać z pomocy wizualnych
 • przekonać do swoich racji i zainspirować publiczność
 • wykorzystywać poznane techniki w codziennym, niekoniecznie zawodowym, życiu.

3. Sesja ekspercka - spotkanie networkingowe (8 godz.)

BLOK I: PODSTAWOWA WIEDZA MENEDŻERSKA 

1. Ekonomia menedżerska (16 godz.)
 
Uczestnicy poznają podstawowe koncepcje i metody stosowane w analizie ekonomicznej, niezbędnej przy podejmowaniu decyzji oraz racjonalizacji procesów gospodarczych (zarówno w skali mikro, jak i makro). Dowiadują się, jakie narzędzia ilościowe wspierają prowadzenie działalności i wykonywanie zadań menedżerskich oraz jakie systemy wspomagają procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Rozwijają także umiejętności przewidywania wybranych scenariuszy możliwych wydarzeń gospodarczych związanych z przedsiębiorstwem. 
 
2. Finanse dla menedżerów (16 godz.)
 
W trakcie zajęć uczestnicy trenują umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz budowania strategii finansowej. Dowiadują się, jak czytać sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski. Poznają różne metody wyceny oraz finansowania działalności operacyjnej i rozwoju,. Uczą się podejmowania lepszych decyzji dotyczących inwestycji wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
Po ukończeniu modułu słuchacze potrafią m.in.: 
 • kształtować strukturę i koszt kapitału w przedsiębiorstwie 
 • określić uwarunkowania zastosowania poszczególnych rodzajów strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa 
 • zastosować metody planowania finansowego w zarządzaniu finansami 
 • interpretować wyniki analizy finansowej działalności przedsiębiorstwa.  
 • budować i analizować raporty zrównoważonego rozwoju. 
 
3. Prawo w biznesie (16 godz.)
 
Głównym celem modułu jest przedstawienie zagadnień prawnych przydatnych w pracy menedżera. Uczestnicy szczególną uwagę zwracają na aspekty praktyczne oraz wielość uwarunkowań i skutków prawnych decyzji menedżerskich z punktu widzenia różnych gałęzi prawa. 
 
Po ukończeniu modułu słuchacze potrafią m.in.: 
 • uwzględniać w swojej działalności wieloaspektowość decyzji menedżerskich 
 • powiązać kwestie ekonomiczne, organizacyjne, podatkowe i prawne przy podejmowaniu decyzji menedżerskich 
 • uwzględniać możliwości prawne uczestnictwa poszczególnych podmiotów prawa w obrocie prawnym stosować prawidłowe procedury nawiązywania i realizacji stosunków prawnych
 
4. Marketing i nowe technologie (16 godz.)
 
Głównym celem modułu jest zaprezentowanie praktycznego wykorzystania teorii marketingowej przez menedżerów mających bezpośredni lub pośredni kontakt z rynkiem. Podstawową umiejętnością nabytą w module jest używanie pojęć, prawidłowości i zasad marketingu w celu rozwiązywania problemów rynkowych.  
Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:  
 • podejście i rozumienie marketingu; cele wykorzystywania instrumentów marketingowych  
 • metody analizy otoczenia i badania rynku jako podstawa do podejmowania decyzji marketingowych  
 • proces STP (segmentacja, targeting, pozycjonowanie) w przedsiębiorstwach  
 • podstawy psychologii zachowania nabywcy na rynku  
 • strategie sprzedaży, z uwzględnieniem produktu, ceny i dystrybucji  
 • zintegrowana komunikacja marketingowa
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii w działaniach marketingowych
 
Po ukończeniu modułu uczestnicy potrafią m.in.:  
 • ocenić stopień zintegrowania instrumentów marketingowych stosowanych przez wybrane przedsiębiorstwo, zaproponować sposoby zwiększenia integracji tych instrumentów  
 • zaplanować badanie rynku będące odpowiedzią na konkretny problem marketingowy oraz ocenić i wybrać odpowiedniego dostawcę badań  
 • przygotować segmentację rynku, wybrać segmenty docelowe i przygotować założenia pozycjonowania dla poszczególnych targetów,  
 • określić determinanty postrzegania przez nabywców przedsiębiorstwa, jego oferty i zachowania  
 • zaplanować strategię sprzedaży uwzględniając typ produktu i konkurencję, politykę cenową przedsiębiorstwa oraz dostępne kanały dystrybucji  
 • przygotować założenia zintegrowanej komunikacji marketingowej dla wybranego przedsiębiorstwa.  

BLOK II: ZARZĄDZANIE 

1. Analiza i zarządzanie strategiczne (16 godz.)
 
Celem tego modułu jest przedstawienie zasad i metod budowania i wdrażania strategii firmy, ze szczególnym naciskiem na przeprowadzanie analizy strategicznej. Zintegrowane oraz zilustrowane przykładami schematy pozwolą na efektywne zarządzanie strategiczne we współczesnych złożonych organizacjach. Uczestnicy dowiadują się, na czym polega tworzenie wartości ekonomicznej, czym jest dynamika kosztów i rynków stanowiących podstawę strategii konkurencyjnych, planowanie strategiczne w warunkach niepewności, nadzór korporacyjny oraz struktury organizacyjne sprzyjające wdrażaniu strategicznych wyborów. 
 
Po ukończeniu modułu słuchacze potrafią m. in.: 
 • rozpoznać elementy procesu tworzenia strategii 
 • zidentyfikować założenia i procedury stosowania omówionych metod analizy strategicznej, rozpoznawać i rozumieć zasady stosowania poszczególnych strategii rynkowych. 
 
2. Zarządzanie projektami (16 godz.)
 
Uczestnicy rozwijają umiejętności definiowania, powoływania i monitorowania projektów ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy strategicznej, czyli odnoszącej zasadność projektów do celów strategicznych organizacji. Otrzymują również wskazówki, jak planować i rozwijać kompetencję PM w organizacji, m.in. w obszarze HR. Osoby zainteresowane mogą zdobyć akredytowany certyfikat z zarządzania projektami metodą Agile.  
 
Po ukończeniu modułu słuchacze potrafią m.in.: 
 • wyróżnić projekty wśród działań organizacji 
 • wyznaczyć cele dla projektów zgodnych ze strategią organizacji 
 • zidentyfikować najważniejszych interesariuszy i ich wymagania 
 • zarządzać procesem realizacji i monitorowania pojedynczego projektu 
 • użyć odpowiednich narzędzi w zarządzaniu projektem. 
 
3. CSR i zarządzanie przez wartość (16 godz.)
 
Głównym celem modułu jest ukazanie społecznie odpowiedzialnego biznesu, który w swojej działalności nastawionej na zysk bierze pod uwagę racje interesariuszy w kontekście ekonomii, prawa, etyki i filantropii. Prowadzący zajęcia przedstawia społeczną odpowiedzialność jako proces w przedsiębiorstwie, który oznacza nie tylko bycie odpowiedzialnym za spełnianie wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również dobrowolne zaangażowanie i zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami. 
 
Po ukończeniu modułu słuchacze potrafią m. in.: 
 • kształtować społeczną odpowiedzialność w firmie 
 • budować relacje wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie społecznej odpowiedzialności 
 • wypracować moduły społecznej odpowiedzialności w strategii. 
 
4. Zarządzanie ryzykiem (16 godz.)
 
Działalność gospodarcza determinuje ryzyko m.in. w wymiarze operacyjnym, inwestycyjnym, finansowym oraz z poziomu interesariuszy i akcjonariuszy przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć uczestnicy uczą się, jak identyfikować, mierzyć, analizować i zarządzać portfelem ryzyk biznesu z uwzględnieniem strategii i elementów kształtowania wartości rynkowej współczesnych organizacji. Poznają najlepsze praktyki z zakresu zarządzania jakością i środowiskiem, co przekłada się na jakość podejmowanych przez nich decyzji menedżerskich. 
  

BLOK III: PRZYWÓDZTWO 

1. Nowoczesne przywództwo (16 godz.)
 
W czasie zajęć uczestnicy rozwijają kluczowe kompetencje liderów odpowiedzialnych nie tylko za skuteczną realizację długofalowych celów finansowych, ale także za personel firmy, rozwój indywidualny pracowników, zespołów, działów i całego przedsiębiorstwa.
 
Po ukończeniu modułu uczestnicy potrafią m.in.:
 • wykorzystać wiedzę o kluczowych cechach najlepszych liderów do diagnozy własnego potencjału w obszarze zarządzania oraz do rozwoju pozostałych menedżerów w firmie
 • wykorzystywać oraz kształtować istniejące uwarunkowania środowiskowe w celu pozytywnego wpływu na pracę i rozwój liderów
 • zaplanować dla siebie działania wspierające rozwój zawodowy w roli lidera
 • wybierać te zadania i aktywności dla podwładnych, które wspierają, wzbogacają, budują odpowiedzialność oraz kształtują ich dojrzałość zawodową w pełnionych rolach.
 

2. Kultura organizacyjna i zarządzanie zmianą (16 godz.)

Uczestnicy poznają koncepcję kultury organizacyjnej, a także jej wpływ na funkcjonowanie organizacji, zwłaszcza z punktu widzenia praktyk organizacyjnych oraz możliwości wprowadzania zmian. Rozwijają umiejętności zarządzania kulturą organizacyjną, także w dobie kryzysu. Uczą się, jak radzić sobie ze zmianą.

Po ukończeniu modułu uczestnicy potrafią m.in.: 

 • identyfikować kluczowe przejawy kultury organizacyjnej 
 • diagnozować kulturę organizacyjną, w tym czynnik LC 
 • opisać wpływ kultury organizacyjnej na działanie organizacyjne.

3. Analiza transkacyjna dla menedżerów (16 godz.)

Żyjemy w czasach permanentnej zmiany, w świecie wymykającym się naszym zdolnościom poznawczym. Ta nieprzewidywalność i losowość jest ojczyzną czarnych łabędzi - zjawisk rzadkich, nieoczekiwanych, o ogromnej skali, których wyjaśnienie jest możliwe z perspektywy czasu. Kluczowe stają się pytania:

 • Jakie kompetencje pomogą nam funkcjonować w tym świecie?
 • Jakie wyzwania stoją dziś przed liderami?

Już wiemy, że w dobie sztucznej inteligencji eksperckość będzie budowana inaczej. Dzisiejszy lider to nie ekspert, a raczej connector łączący ludzi i inwestujący w głębokie relacje. Analiza transakcyjna jest koncepcją psychologiczną, która dostarcza modeli wspierających zarządzanie relacjami w firmie. Jest nastawiona na rozwój osobisty i zmianę.

Po ukończeniu modułu uczestnicy potrafią m.in.:

 • zrozumieć siebie samodzielnie i siebie w relacji oraz procesy występujące w firmie w ujęciu systemowym
 • opanować nowe kompetencje przywódcze w świecie VUCA.

4. Personal branding – nowoczesne budowanie marki (16 godz.)

Zajęcia dotyczą tworzenia nowoczesnego wizerunku osobistego. Uczestnicy dowiadują się, jak budować markę osobistą i na czym polega komunikacja wizerunkowa. Ćwiczą różne techniki prezentacji i uczą się, jak przygotować się do wystąpień publicznych.

Po ukończeniu modułu uczestnicy potrafią m.in.: 

 • świadomie budować markę osobistą 
 • wykorzystywać media tradycyjne i społecznościowe podczas komunikacji wizerunkowej 
 • przygotowywać strategie PR-owe  
 • komunikować się z mediami w sytuacjach kryzysowych. 

5. Coaching jako styl zarządzania (16 godz.)

W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu prowadzenia procesów coachingu w biznesie i life coachingu. Każdy uczestnik przechodzi własny proces coachingowy. 

Po ukończeniu modułu uczestnik potrafi m.in.: 

 • używać narzędzi komunikacyjnych w coachingu 
 • określać cel coachingowy/struktura ZZC 
 • tworzyć pytania coachingow. 
 

BLOK IV: INNOWACJE W BIZNESIE 

1. Innowacje w biznesie (16 godz.)

Głównym celem modułu jest wskazanie, w jaki sposób inwestowanie w rozwiązania technologiczne wpływa na rozwój przedsiębiorstwa. Zajęcia są realizowane w oparciu o zasadę zbilansowanych inwestycji, które dostosowują tempo zmian technologicznych w organizacjach do ich charakteru. Dwa najczęściej popełniane w tym zakresie błędy to zbyt szerokie inwestycje która nie uwzględniają poziomu wykluczenia cyfrowego pracowników, bądź całkowite zamknięcie organizacji na innowacje, co ogranicza ich rozwój.

Uczestnicy modułu poznają m.in. następujące zagadniemnia:   

 • współpraca ze start-upami technologicznymi 
 • styk biznes-IT 
 • nowy model zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Big Data i analiza danych (16 godz.)

W roku 2019 wartość danych przekroczyła wartość ropy naftowej. W świecie postępującego rozwoju społeczeństwa informacyjnego kluczowe znaczenie nabierają dane. To dzięki nim jesteśmy w stanie poznać profil behawioralny naszego klienta, rzetelnie ocenić efektywność działań naszych organizacji oraz poznać naszą konkurencję. Celem modułu będzie wskazanie sposobów jak najbardziej efektywnego wykorzystania danych, stosowania programów analitycznych oraz kształtowania swoich umiejętności analitycznych. Uczestnicy modułu poznają m.in.:

 • podstawy zarządzania dużymi zbiorów danych 
 • metody analityczne i ich stosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

3. Bezpieczeństwo organizacji (16 godz.) 

Jednym z filarów rozwoju przedsiębiorstw jest dzisiaj bezpieczeństwo. Okres pandemii COVID-19 sprawił, że jest to obszar będący jednym z najbardziej kluczowych. Z jednej strony niemal wszyscy z dnia na dzień przenieśliśmy się z technologicznej wioski do technologicznej dżungli, a cyfrowe środowisko pracy stało się niejako domyślne. Z drugiej strony, część z nas nie nadążyła za tak szybkim rozwojem technologii, a brak wiedzy o cyberbezpieczeństwie czyni nas wyjątkowo podatnymi na naruszenia. Wreszcie, coraz częściej z przestrzeni cyfrowej korzystamy z domu, co obniża poziom naszej ostrożności. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że kryzys gospodarczy zmusza wielu do poszukiwania nielegalnych form zarobku, a internet jako miejsce, w którym wykrycie sprawców jest najtrudniejsze, staje się naturalnym środowiskiem takiego zarobku. 

Po ukończeniu modułu uczestnicy potrafią m.in.:

 • wykorzystywać procedury i narzędzia ochrony danych osobowych
 • ocenić ryzyko realizacji projektu i jego wpływ na bezpieczeństwo firmy
 • rozumieć, czym jest cyberbezpieczeństwo. 

BLOK V: PROJEKT MENEDŻERSKI 

Projekty końcowe mają charakter ekspertyzy rozwiązującej problem menedżerski wybranej firmy. Uczestnicy sami wybierają temat i firmę, a projekt przygotowują w kilkuosobowych grupach. Po kilku konsultacjach z prowadzącym i napisaniu raportu odbywa się obrona projektu, która jest okazją do zaprezentowania metody rozwiązania problemu oraz dyskusji z członkami komisji.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok