Etap 1

Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA - Project Management:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • potwierdzenie min. trzyletniego doświadczenia zawodowego (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 • zalecane przynajmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów.

Etap 2
Zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • kwestionariusz osobowy
 • list motywacyjny
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • pełne CV
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • potwierdzenie przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto.

Etap 3
Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Programu MBA:

 • Pocztą:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
  Biuro Programu MBA
  ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  61-895 Poznań
 • Osobiście:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Biuro Programu MBA
  ul. Ratajczaka 5/7, pokój 213
  61-874 Poznań
  tel. 61 655 32 07, 61 655 33 57
  e-mail: mba@wsb.poznan.pl

Etap 4
Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną

O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w czasie której badamy doświadczenie zawodowe, predyspozycje menedżerskie i motywację kandydata do podjęcia studiów.

Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 400 zł
 • opłata końcowa: 95 zł 
 • czesne
Liczba ratWysokość raty
1 rata 23 000 zł
3 raty semestralne7665 zł
15 rat zjazdowych1535 zł
18 rat miesięcznych1290 zł


Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.
Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR). 

Promocje

Zapisując się do 30 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.