Od pewnego czasu planowałem rozwijać swoją karierę w stronę szeroko pojętego managementu. Studia MBA były naturalnym krokiem w tym kierunku. Czułem też, że powoli zaczyna mi brakować wyzwań bezpośrednio niepowiązanych z wykonywanym zawodem. WSB wybrałem przede wszystkim z powodu zajęć prowadzonych przez praktyków, jak i bliskości szkoły. Szukałem również zajęć w jak największym stopniu prowadzonych po angielsku i przez zagranicznych gości. To daje szerszą perspektywę. 

Remigiusz Pospieszyński
słuchacz studiów Executive MBA w WSB w Poznaniu

Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne (zobacz niżej)
 • opłata końcowa – 750 euro
 • opłata seminaryjna (w przypadku uczestnictwa w Aalto Executive Summit) - ustalana na bieżąco przez organizatora spotkania

Elastyczny system płatności:

Liczba rat
Wysokość ratyCałkowite czesne
1 rata 37 000 zł 37 000 zł

2 raty roczne
 19 500 zł 39 000 zł
4 raty semestralne 10 250 zł 41 000 zł
20 rat zjazdowych 2150 zł 43 000 zł

Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.
Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR). 

Absolwenci Wyższych Szkół Bankowych, którzy zapiszą się na studia Executive MBA od 25 marca do 30 września 2020 r., otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 2500 zł oraz są zwolnieni z opłaty wpisowej. 

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest w Biurze Programu Executive MBA. 

Zasady rekrutacji

Etap 1
Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia Executive MBA:

 • ukończone studia wyższe II stopnia (dyplom magistra)
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Etap 2
Zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • list motywacyjny w języku angielskim
 • pełne CV w języku angielskim
 • 2 egzemplarze umowy edukacyjnej
 • potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (35 x 45 mm)
 • ewentualnie kserokopia świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, FCE zdany po 2016 r., CAE, CPE, LCCI 3rd level, BEC Higher)
 • dowód przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i wpisowej na konto: Raiffeisen Bank Polska SA 95 1750 1019 0000 0000 0161 1828 z dopiskiem: Executive MBA.

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty:

 • osobiście do Biura Programu MBA po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty
 • pocztą tradycyjną na adres:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
  Biuro Programu Executive MBA
  ul. Ratajczaka 5/7, pokój 213
  61-874 Poznań
 • pocztą elektroniczną w postaci skanów (przygotowanych za pomocą skanera lub aplikacji do skanowania) lub dokumentów podpisane w pdf (instrukcja podpisywania dokumentów pdf) na adres: emba@wsb.poznan.pl.

Etap 3

Umówienie się telefonicznie lub mailowo na rozmowę kwalifikacyjną oraz egzamin w Biurze Programu Executive MBA:
tel. 61 655 33 57
e-mail: emba@wsb.poznan.pl

Podstawą przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz zdany egzamin językowy. Kandydat wybiera zgodnie z preferencjami pisemną lub ustną formę egzaminu.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

WSB Poznań Executive MBA