Kiedy po raz pierwszy zostałem liderem zespołu, zrozumiałem, że jest to kierunek, w którym chcę się rozwijać. Już wtedy zacząłem interesować się studiami MBA. Z czasem zmieniłem pracę i zacząłem poznawać ludzi, którzy posiadali juz dyplom lub byli w trakcie studiów MBA. Obserwując i analizując ich rozwój zawodowy, dorosłem do decyzji, że nadszedł czas również na mnie. Stwierdziłem, że jeżeli chcę osiągnąć sukces zawodowy i spełnić swoje marzenia, nie mogę dłużej czekać i zdecydowałem się na studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 
Bartłomiej Kaliski
Słuchacz programu MBA w WSB w Poznaniu

Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne - 200 zł
 • czesne
 • opłata końcowa – 450 EUR.

WSB w Poznaniu proponuje dogodny system płatności za studia:

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
Opłata jednorazowa26 350 zł26 350 zł
2 raty roczne13 925 zł27 850 zł
4 raty semestralne7475 zł29 900 zł
20 rat zjazdowych1570 zł31 400 zł
24 raty miesięczne1373 zł32 952 zł

Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.

Promocje i dodatkowe korzyści:

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia26.03-1.07.20192.07-15.09.2019
kwota zniżki3500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia26.03-1.07.20192.07-15.09.2019
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulaminy promocji są dostępne w Biurze Programu MBA.

Etap 1

Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w przypadku ukończenia studiów II stopnia lub minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w przypadku ukończenia studiów I stopnia.

Etap 2
Zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • kwestionariusz osobowy
 • list motywacyjny
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • pełne CV
 • potwierdzenie min. trzyletniego  doświadczenia  zawodowego  (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej)
 • potwierdzenie przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto: Raiffeisen Bank Polska SA  95 1750 1019 0000 0000 0161 1828 z dopiskiem: MBA.

Etap 3
Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Programu MBA:

 • Pocztą:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Biuro Programu MBA
  ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  61-895 Poznań
 • Osobiście:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Biuro Programu MBA
  ul. Ratajczaka 5/7, pokój 213
  61-874 Poznań
  tel. 61 655 32 07, 61 655 33 57
  e-mail: mba@wsb.poznan.pl

Etap 4
Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną

O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w czasie której badamy doświadczenie zawodowe, predyspozycje  menedżerskie i motywację kandydata do podjęcia studiów MBA.