Organizacja studiów
Studia trwają 15 miesięcy. Słuchacze uczestniczą w 16 zjazdach, co daje w sumie 240 godzin zajęć. Program podzielony jest na 3 główne bloki tematyczne, w skład których wchodzą konkretne moduły. 

Opiekun merytoryczny programu
Opiekunem merytorycznym programu jest Grzegorz Szałajko, doradca strategiczny i menedżer projektów. 

Zaliczenie

 • Blok podstaw zarządzania przedsiębiorstwem

Słuchacz musi zaliczyć każdy moduł tego bloku. O formie zaliczenia decydują wykładowcy. Są to prace zaliczeniowe, projekty, testy lub egzaminy.

 • Blok zarządzania projektami

Praca zaliczeniowa ma charakter studium przypadku na bazie rzeczywistego projektu o otoczenia biznesowego słuchacza. Powinna zawierać kompleksową analizę konkretnego projektu lub programu począwszy od uzasadnienia biznesowego, poprzez przygotowanie planów zarządzania, przykładowe dokumenty planistyczne, aż po dobór metod utrzymania i pomiaru efektów biznesowych. Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie projektu oraz jego obrona.

Dyplom
Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie wszystkich modułów oraz przedstawienie i obrona projektu. Absolwenci programu otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA - Project Management wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, wraz z wykazem zaliczonych modułów i uzyskanymi ocenami.

 

Blok podstaw zarządzania przedsiębiorstwem – 80 godz.
Celem tego bloku jest zrozumienie przez słuchaczy zasad funkcjonowania organizacji, zarówno pod kątem budowania jej pozycji na rynku jak i procesów wewnętrznych. Jest to fundament do skutecznego realizowania programów i projektów w sposób, który zarówno dostarcza wartość organizacji, jak i w naturalny sposób wpisuje się w jej codzienną działalność.

Zarządzanie strategiczne (16h)
Głównym celem modułu jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności w zakresie budowy skutecznej strategii, zarówno pod kątem rozwoju przedsiębiorstwa jak i przygotowania fundamentów do zarządzania portfelem programów i projektów.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • po co firmie strategia?
 • podstawy strategii niebieskich oceanów
 • misja i wizja organizacji w praktyce
 • tożsamość organizacji
 • zarządzanie przez wartości
 • podstawy budowania modeli biznesowych
 • użycie SWOT w analizie ryzyka biznesowego
 • definiowanie celów strategicznych
 • operacjonalizacja strategii (podstawy balanced scorecard).

Zarządzanie procesami i podstawy lean (16h)
Głównym celem modułu jest zrozumienie przez słuchaczy fundamentów zarządzania procesowego, w szczególności pod kątem jego roli w zarządzaniu projektami istotnie wpływającymi na procesy (np. projekty transformacyjne) oraz wymagającymi silnego zaangażowania organizacji liniowej (np. wdrożenia nowych produktów).

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • podstawy zarządzania w oparciu o procesy
 • role w zarządzaniu procesowym
 • budowanie balansu pomiędzy procesami a projektami
 • budowanie kultury ciągłego doskonalenia
 • mapowanie strumienia wartości
 • rola wskaźników w zarządzaniu procesami
 • zarządzanie wizualne
 • podstawy lean management
 • podstawy six sigma
 • narzędzia IT wspierające zarządzanie procesami.

Zarządzanie produktami i usługami (16h)
Zarządzanie produktami i usługami jest jednym z obszarów, które nieustannie wchodzą w interakcję z zarządzaniem projektami. Dlatego kluczowe jest poznanie przez słuchaczy fundamentów tej dziedziny wiedzy oraz zrozumienie w jaki sposób skutecznie realizować projekty wpływające na ten obszar zarządzania organizacją.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • podstawy zarządzania cyklem życia produktów i usług
 • zwinne podejście do wytwarzania produktów
 • rola menedżera produktu
 • zarządzanie portfelem produktów i usług
 • usługi wewnętrzne w organizacji i podstawy outsourcingu
 • rola dostawców i budowanie relacji z nimi
 • procesy projektowania produktów w różnych branżach
 • budowanie wartości dodanej
 • podstawy design thinking
 • ciągłe doskonalenie produktów
 • metody analizy rentowności produktów
 • interakcja pomiędzy zarządzaniem projektami i produktami.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (8h)
Głównym celem modułu jest rozwój umiejętności związanych z procesem doboru pracowników, oceną ich potencjału oraz ich rozwojem.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • rola zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • menedżer HR – sylwetka zawodowa
 • diagnoza funkcji personalnej – narzędzia, cele, rezultaty, korzyści
 • mapowanie i zarządzanie kluczowymi procesami HR
 • metody diagnozy i budowania kompetencji.

Analiza rynku i marketing (8h)
Głównym celem modułu jest przekazanie wiedzy z zakresu marketingu w ujęciu menedżerskim. Uczestnicy modułu zostaną zapoznani z najnowszymi trendami w zakresie budowania strategii, marketingu, zarządzania marką i komunikacji marketingowej.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • strategia marketingowa
 • metody analizy rynku
 • kształtowanie przewagi konkurencyjnej
 • marketingowe zarządzanie produktem
 • zarządzanie marką
 • strategia cen, dystrybucji i promocji.

Finanse dla menedżerów i podstawy rachunkowości zarządczej (16h)
Głównym celem modułu jest zrozumienie istoty i zasad tworzenia bazy informacyjnej, wynikającej z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych jednostek, a także rozwinięcie umiejętności wykorzystywania rachunkowości do podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji finansowych.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • zawartość podstawowych sprawozdań finansowych
 • analiza i interpretacja danych finansowych
 • główne wskaźniki efektywności finansowej (KPI)
 • mechanizmy finansowania inwestycji (CAPEX)
 • układanie strategii inwestycyjnej
 • formułowanie planów i budżetów
 • cykl operacyjny i cykl konwersji w przedsiębiorstwie.

Blok kompetencji menedżerskich – 16 godz.
Rolą tego bloku jest rozwinięcie podstawowych kompetencji menedżerskich, koniecznych do skutecznej realizacji programów i projektów.

Kultura organizacyjna i zarządzanie zmianą (8h)
Głównym celem modułu jest zapoznanie uczestników z koncepcją kultury organizacyjnej, jej wpływem na funkcjonowanie organizacji, zwłaszcza z punktu widzenia praktyk organizacyjnych oraz możliwości wprowadzania zmian.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • kultura organizacyjna – podstawowe założenia, elementy składowe
 • systemy organizacyjne – „twarde” i „społeczne”
 • organizacja jako umowa
 • modele kultury organizacyjnej
 • organizacja rutyn firmowych
 • przetwarzanie informacji w kulturach i podejmowanie decyzji
 • kultury silne i słabe
 • różnicowanie kulturowe organizacji
 • „zarządzanie” kulturą organizacyjną
 • wpływ kultury na uczenie się organizacyjne – LC – współczynnik uczenia się
 • zmiana – opór przed zmianą, praca ze zmianą, zarządzanie zmianami.

Negocjacje w biznesie (8h)
Głównym celem modułu jest zdobycie wiedzy niezbędnej do analizy sytuacji negocjacyjnej, przygotowania się w kluczowych aspektach do negocjacji i ich sprawnego przeprowadzenia oraz podniesienie umiejętności w tych obszarach.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • kluczowe aspekty sytuacji negocjacyjnej: cele negocjacji, górna linia i punkt oporu, BATNA, ZOPA, kwestie, stanowiska
 • analiza sytuacji negocjacyjnej z perspektywy teorii gier
 • prowadzenie negocjacji – negocjacje złożone, strategie szachowe w negocjacjach
 • perswazja w negocjacjach, obrona przed manipulacjami.

Blok zarządzania projektami – 144 godz.
Jest to kluczowy blok w programie PM MBA, zbudowany na bazie najnowszej edycji międzynarodowego standardu PMBOK® Guide wydawanego przez Project Management Institute, Inc. (PMI®). Ukończenie kompletu zajęć oraz indywidualne przygotowania na bazie wskazówek prowadzących dają fundament wiedzy konieczny do przystąpienia do certyfikacji CAPM® lub PMP®.

Ostatnie dwa moduły tego bloku stanowią uzupełnienie wiedzy zawartej w PMBOK® Guide o kontekst portfela i programu oraz wprowadzają słuchaczy w metody zwinne, które od lat zwiększają swoją popularność na rynku.

Wprowadzenie do zarządzania projektami (8h)
Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • definicje projektu, portfela i programu
 • wpływ struktur organizacyjnych na projekt
 • interakcje pomiędzy portfelem, programem a projektem
 • identyfikacja czynników środowiskowych projektu oraz ich wpływu na planowanie
  i realizację
 • cykl życia projektu
  • konsekwencje różnych konfiguracji faz projektu (jedna faza, sekwencyjne, równoległe)
  • powody i konsekwencje różnych podejść do planowania (przewidywalne, iteracyjne, adaptatywne/zwinne)
 • ograniczenia poza „żelaznym trójkątem”
 • cykl Deminga (PDCA)
 • procesy w projekcie
  • grupy procesów
  • rola na poszczególnych etapach projektu
  • ciągłe doskonalenie procesów zarządzania projektem.

Zarządzanie integracją projektu (8h)
Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • inicjacja projektu
  • uzasadnienie biznesowe
  • relacja pomiędzy PM’em a sponsorem
  • rola karty projektu
 • budowanie planu zarządzania projektem
  • rola planów zarządzania
  • kluczowe plany bazowe
  • inne dokumenty (np. rejestry)
 • zintegrowane zarządzanie zmianami
  • budowa i rola ciał zarządzających zmianami
  • procesy zarządzania zmianami w praktyce
  • zarządzanie konfiguracją w praktyce
 • powiązania pomiędzy procesami planowania, realizacji, monitorowania i zarządzaniem zmianą
 • zamykanie projektu krok po kroku.

Zarządzanie zakresem projektu (8h)
Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • różnice pomiędzy wymaganiami a zakresem
 • techniki zbierania i śledzenia wymagań
 • różne podejścia do planowania zakresu
  • sztywny zakres
  • rolling-wave planning
  • podejście zwinne
 • podstawy tworzenia WBS
 • przeznaczenie i powiązania pomiędzy WBS, diagramem sieciowym i wykresem Gantta
 • odbiór produktów cząstkowych projektu
 • monitorowanie zakresu i potencjalne problemy (scope creep, gold plating).

Zarządzanie harmonogramem projektu (8h)
Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • różnice pomiędzy pakietami prac a zadaniami i ich praktyczne konsekwencje
 • pracochłonność vs. czas trwania
 • techniki szacowania zasobów i czasu trwania zadań
 • struktura podziału zasobów (RBS) i jej rola w planowaniu
 • rola diagramu sieciowego w planowaniu
 • harmonogramowanie
  • ścieżka krytyczna
  • wprowadzenie do łańcucha krytycznego
  • harmonogramowanie w podejściu zwinnym
 • techniki optymalizacji harmonogramu i ryzyka z nimi związane
 • podejścia do monitorowania harmonogramu.

Zarządzanie kosztami projektu (8h)
Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • podstawy estymacji kosztów
 • poziomy szacowania na różnych etapach projektu
 • proces budżetowania projektu
 • finansowanie projektu – koordynacja wpływów z wydatkami
 • rezerwy budżetowe – rodzaje i rola
 • monitorowanie projektu przy pomocy metody Earned Value:
  • podstawy metody
  • podstawowe wskaźniki (SPI, SV, CPI, CV, EAC) i ich interpretacja.

Zarządzanie zasobami, zespołami projektowymi i rozwój kompetencji przez projekty (16h)
Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • szacowanie zasobów
 • procesy zarządzania zespołem w praktyce
 • planowanie zarządzania zespołem
 • typowe błędy w ocenie kompetencji i rekrutacji
 • fazy rozwoju zespołu – model Tuckmana
 • źródła władzy w zespole i związane z nimi ryzyka
 • podejścia do konfliktów i ich skuteczność
 • motywacja w zespole projektowym
  • Maslow
  • Herzberg
  • McClelland.

Zarządzanie dostawami w projekcie (8h)
Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • procesy i kluczowe dokumenty związane z zamówieniami
 • rodzaje kontraktów i związane z nimi ryzyka dla poszczególnych stron
 • budowanie skutecznej współpracy z dostawcami
 • metody nadzoru prac realizowanych przez dostawców.

Zarządzanie ryzykiem w projekcie (16h)
Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • apetyt i tolerancja na ryzyko
 • ryzyko a niepewność
 • cykl zarządzania ryzykiem
 • rola struktury podziału ryzyk (RBS)
 • narzędzia identyfikacji
 • analiza jakościowa i ilościowa
 • metajęzyk ryzyka i jego wpływ na możliwe momenty wpływu na ryzyko
 • odpowiedzi na zagrożenia
 • ryzyka wtórne i rezydualne
 • praktyczne podejście do zarządzania szansami
 • komunikacja ryzyka
 • powiązania procesów zarządzania ryzykiem z pozostałą częścią planów.

Zarządzanie interesariuszami i komunikacją w projekcie (16h)
Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • identyfikacja interesariuszy
 • różne podejścia do analizy interesariuszy
 • planowanie strategii wobec interesariuszy
 • zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w praktyce (w tym kluczowe kompetencje po stronie PM’a)
 • struktura procesu komunikacji i ryzyka w poszczególnych jej elementach
 • plan zarządzania komunikacją – rola i przykładowa struktura
 • raportowanie w projekcie – podsumowanie procesu i praktyczne wskazówki.

Zarządzanie jakością w projekcie (16h)
Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • jakość a klasa – różnice i ich konsekwencje w projekcie
 • dokładność a precyzja – typowe błędy i ich konsekwencje
 • filozofia zarządzania jakością – kluczowe zasady
 • koszty jakości
 • pułapki i konsekwencje podejścia opartego na testach
 • kontrola a zapewnienie jakości
 • podstawowe narzędzia zarządzania jakością
 • ciągłe doskonalenie procesów zarządzania.

Zarządzanie portfelami i programami (16h)
Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • cykl życia portfela projektów i programów
 • powiązanie portfela ze strategią
 • role w zarządzaniu portfelem
 • metody selekcji programów i projektów
 • metody wizualizacji portfela
 • priorytetyzacja i optymalizacja komponentów portfela
 • cykl życia programamu
 • role w zarządzaniu programem
 • ład vs. zarządzanie w programie
 • zarządzanie złożonością w programach
 • zarządzanie korzyściami programu
 • zarządzanie projektami w kontekście programu
 • programy transformacyjne.

Zwinne zarządzanie projektami (16h)
Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • fundamenty zwinności
 • przegląd najpopularniejszych metod zwinnych
 • metody zwinne w różnych branżach - przykłady
 • wprowadzenie do Kanban
 • wprowadzenie do Scrum
 • skalowanie metod zwinnych
 • budowanie środowiska do zwinnej realizacji projektów.