Najbardziej motywuje mnie chęć rozwoju osobistego i zawodowego. Wybrałem więc studia MBA, bo według mnie jest to najsensowniejszy kierunek rozwoju dla menedżera.  MBA to coś więcej niż tylko książkowa teoria, to możliwość poszerzenia wiedzy wynikająca z praktycznego doświadczenia wykładowców i uczestników w różnorodnych branżach. 

Łukasz Wardak
uczestnik studiów EMBA w WSB w Poznaniu

Organizacja zajęć

Studia Executive MBA trwają 2 lata. Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu i trwają w piątki od godz. 15.00 do 21.00, a w soboty od 8.30 do 17.00 i w niedziele od godz. 8.30 do 16.00. Program obejmuje 20 modułów, każdy z nich to minimum 26 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu jednego weekendu.

Zjazd integracyjny

Jeden zjazd w pierwszym roku nauki połączony jest z wyjazdem integracyjnym całej grupy. Wówczas zajęcia odbywają się poza siedzibą uczelni, w okolicy Poznania. Uczelnia pokrywa koszty związane z organizacją, noclegami i wyżywieniem uczestników.

Język wykładowy

 • 100% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim.

Punkty ECTS 

Program studiów zawiera 61 pkt ECTS. Każdy moduł to 3 punkty ECTS , projekt strategiczny - 4 punkty ECTS. 

Metody nauczania

W trakcie zajęć uczestnicy studiów pracują w oparciu o interaktywne metody nauczania:

 • analizy przypadków (case studies)
 • dyskusje i pracę w grupach
 • realizację projektów
 • symulacje oraz prezentacje.

Kluczowymi elementami studiów są aktywny udział uczestników w zajęciach i wymiana doświadczeń. W ramach programu uczestnicy indywidualnie lub grupowo opracowują projekty, bazując na danych z własnej lub innej firmy, zebranych przez nich samych, takich jak: audyt personalny, ocena sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, analiza kondycji finansowej firmy czy opracowanie strategii marketingowej produktu.

Dyplom

Absolwenci otrzymują podwójny dyplom ukończenia programu Executive MBA - wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową i sygnowany przez przedstawicieli WSB oraz SBS Swiss Business School. Warunkiem jego uzyskania jest zaliczenie modułów i projektu menedżerskiego. Wraz z dyplomem absolwenci otrzymują dodatkowo świadectwo ukończenia podyplomowych studiów menedżerskich wydane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu oraz certyfikat z listą modułów i uzyskanymi ocenami. 

Materiały dydaktyczne

Podczas zjazdu każdy uczestnik programu otrzymuje segregator z kompletem materiałów dydaktycznych. Materiały te przygotowują wykładowcy, dostosowywując je do specyfiki prowadzonego tematu.
Materiały zawierają zawsze:

 • charakterystykę modułu
 • CV wykładowcy

oraz w zależności od przedmiotu:

 • autorskie opracowania
 • konspekty
 • zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania
 • analizy przypadków
 • materiał teoretyczny
 • akty prawne
 • ankiety
 • testy.

Uczestnicy mogą korzystać z biblioteki i czytelni WSB oraz Extranetu. Extranet to wewnętrzna platforma komunikacyjna Wyższych Szkół Bankowych, stworzona w celu ograniczenia formalności oraz ułatwienia przepływu informacji między uczestnikami a uczelnią. Za jej pomocą przez całą dobę i z każdego miejsca na świecie uczestnicy mają dostęp do:

 • harmonogramu zajęć
 • informacji na temat płatności
 • materiałów dydaktycznych
 • katalogu bibliotecznego
 • informacji dotyczących zmian w planach zajęć, ogłoszeń i aktualności).

Opiekunowie grup

Dzięki wsparciu opiekunów Programu uczestnicy mają zagwarantowane komfortowe warunki kształcenia. Uczestnicy w każdej chwili mogą liczyć na pomoc:

 • Anna Pilc, kierownik programu EMBA 

STRATEGIC MANAGEMENT

Kurs jest w zasadniczej mierze poświęcony zagadnieniom zarządzania strategicznego, lecz zarazem integruje szereg innych komponentów programu EMBA, posiłkując się wyniesioną z nich wiedzą dla ukształtowania szerokiego rozumienia procesu strategicznego. Projektując niniejszy moduł, przyjęto ogólną perspektywę zarządczą, nie zaś punkt widzenia dziedzinowego specjalisty. W swej istocie strategia polega na takim wyzyskaniu najsilniejszych stron organizacji, by zdobyć przewagę nad konkurentami. Strateg dokonuje wyborów, które mają na celu jak najlepsze zestrojenie wewnętrznych funkcji organizacji z jej otoczeniem zewnętrznym. Zarządzanie strategiczne często porusza się w obszarach rozległych, niedookreślonych i subiektywnych. Jakkolwiek na zajęciach prezentowane są pewne „strategiczne” modele i techniki, należy zdawać sobie sprawę, że ze samej swej natury problemy strategiczne wymykają się definicjom i opierają się próbom klasyfikowania, kategoryzacji, strukturyzacji czy modelowania. Dlatego też kurs nie poprzestaje na wykładzie, lecz opiera się nade wszystko na studiach przypadków i zakłada wspólną interaktywną naukę. Koncepcje i narzędzia omawiane w trakcie kursu zostaną następnie zastosowane do opracowania Biznesowego Projektu Strategicznego (patrz moduł Biznesowy Projekt Strategiczny).

STRATEGIC ANALYSIS

W silnie zmiennym otoczeniu planowanie kierunków rozwoju strategicznego nie jest zadaniem łatwym. Wiele zależy od tego, jak dobrze zdefiniujemy obecną pozycję strategiczną przedsiębiorstwa, pozycję oczekiwaną odzwierciedlającą jego ambicje rynkowe, oraz na ile trafnie zidentyfikujemy szanse i zagrożenia, które możemy napotkać na drodze do celu. Temu właśnie służy analiza strategiczna, będąca pierwszym etapem dojrzałego procesu zarządzania strategicznego. Głównym celem modułu jest praktyczne zapoznanie uczestników z wybranymi metodami analizy strategicznej oraz warunkami ich skutecznego zastosowania. Ponieważ wiele organizacji w trakcie diagnozy otoczenia wpada w pułapkę utartych kolein, istotną część zajęć stanowiła będzie zespołowa praca warsztatowa. Dzięki prowadzonym w tej formule dyskusjom i wymianie doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi różne branże z pewnością łatwiej będzie zachować obiektywność oceny i gromadzić cenne inspiracje do dalszej pracy zawodowej.

STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Kurs harmonijnie splata wątki strategii konkurencyjnej z zarządzaniem międzynarodowymi zasobami ludzkimi (ang. Human Resources – HR). Pracownicy są obecnie postrzegani jako jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy z zasobów organizacji decydujących o jej konkurencyjności. Można przy tym dowodzić, że najwięcej wyzwań stoi przed zarządzającymi zasobami ludzkimi w wielkich korporacjach wielonarodowych, które operują w zróżnicowanych geograficznie, kulturowo i instytucjonalnie kontekstach. Dzięki ukończeniu kursu uczestnicy będą rozumieli związki pomiędzy strategią przedsiębiorstwa a jego zasobami ludzkimi oraz wagę właściwego zarządzania tymi zasobami w globalnym środowisku pracy. Ponadto studenci dowiedzą się, jak wykorzystywać koncepcje i praktyki z obszaru HR – takie jak zarządzanie wynikami, zarządzanie talentami, czy ekspatriacja – dla właściwego gospodarowania ludzkim kapitałem w wymiarze globalnym oraz jak wspierać tworzenie wartości poprzez odpowiednią architekturę społeczną i zarządzanie zmianą.

PROJECT MANAGEMENT

Ten 26-godzinny kurs łączy teorię zarządzania projektami z praktyką rzeczywistych biznesowych case studies osnutych na projektach realizowanych zarówno na świecie (Serbia, Niemcy, Stany Zjednoczone) jak i w kraju. Zajęcia przygotowują uczestników do skutecznego planowania i realizacji projektów, a także efektywnego wykorzystywania zasobów i informacji dostępnych w organizacji, w której pracują. W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawy planowania i harmonogramowania, uczą się zarządzać projektem metodą klasyczną oraz za pomocą metodyki Agile i metodą łańcucha krytycznego (ang. Critical Chain Project Management – CCPM), a ponadto dowiadują się, w jaki sposób radzić sobie z ryzykiem w projekcie. Aby zdobyta wiedza i umiejętności mogły zostać od razu wypróbowane w praktyce, studenci zespołowo opracowują własne projekty, wykorzystując dokumenty i narzędzia używane na co dzień w zarządzaniu projektem. Dzięki temu kursowi uczestnicy będą umieli samodzielnie harmonogramować i realizować projekty bez względu na ich typ oraz poziom złożoności.

BUSINESS STRATEGY PROJECT

W trakcie tego modułu zespoły uczestników współpracują z firmą-klientem, sporządzając analizy i praktyczne rekomendacje dotyczące wybranego obszaru działalności tej firmy. Posługując się nowo nabytą wiedzą i kompetencjami, studenci wspólnie przygotowują nowatorskie rozwiązania pod kątem ich wdrożenia w warunkach rzeczywistych, czyli w organizacji gospodarczej. Zespoły projektowe pracują pod okiem trenera będącego zarazem wykładowcą akademickim i konsultantem biznesowym o bogatym doświadczeniu zdobytym w międzynarodowym środowisku. Projekt weryfikuje umiejętność odniesienia nauczanych treści do rzeczywistych problemów i wypracowania racjonalnych rozwiązań zarówno na poziomie zarządzania strategicznego jak i operacyjnego. Ponadto zakłada się, że projekt pomoże rozwinąć biegłość uczestników w wykorzystaniu technik analitycznych do sformułowania problemu zarządczego, przedstawienia argumentów, sprawdzenia trafności zastosowanych metod i dokonania wyboru najlepszego rozwiązania.

DATA ANALYSIS FOR DECISION MAKING

Umiejętność podejmowania decyzji w złożonym środowisku należy do najbardziej pożądanych we współczesnym biznesie. Nie tylko zresztą w biznesie i nie wyłącznie w przypadku zarządzających organizacjami gospodarczymi. Stopień skomplikowania rzeczywistych problemów stale bowiem rośnie wraz ze wzrostem skali wzajemnych powiązań pomiędzy istotnymi zmiennymi. W ramach niniejszego modułu przybliżone zostają studentom metody modelowania codziennych sytuacji, takie jak np. drzewo decyzyjne czy podejścia systemowe. Omawiane są liczne sposoby wizualizowania złożonych problemów decyzyjnych, badania prawdopodobieństwa i prognozowania wyników finansowych dla różnych scenariuszy, a także interpretowania i rangowania rezultatów. Oprócz tego w przypadku każdego z poruszanych zagadnień formułuje się konkretne zalecenia dla decydentów.

CORPORATE FINANCE

W ramach tego modułu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Dzięki ukończeniu kursu posiądą kompetencje umożliwiające podejmowanie decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach w zakresie działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Zajęcia są prowadzone metodą case study z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Uczestnicy uczą się, jak zarządzać kapitałem obrotowym, tworzyć plan finansowy, wyceniać wartość firmy, oceniać opłacalność inwestycji, szacować koszt kapitału czy określać warunki opłacalności wykorzystania kapitałów obcych w przedsiębiorstwie.

MANAGEMENT ACCOUNTING AND CONTROL

W trakcie modułu uczestnicy poznają nowoczesne koncepcje z dziedziny rachunkowości zarządczej i techniki ich stosowania w praktyce życia gospodarczego. Opanowują metody kalkulacji w różnych systemach rachunku kosztów, w szczególności kalkulacji podziałowej, doliczeniowej, kalkulacji kosztów produktów łącznych i kalkulacji z wykorzystaniem koncepcji rachunku kosztów działań. Dowiadują się, jak interpretować i wykorzystywać informacje generowane przez rachunkowość zarządczą w podejmowaniu decyzji operacyjnych, a zwłaszcza jaki użytek zrobić z informacji o istotnych wartościach kosztowych przy podejmowaniu decyzji typu „produkować czy kupić”, decyzji cenowych bądź decyzji dotyczących portfela oferowanych produktów. Uczą się ponadto, jak planować działania pod kątem kontroli poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa oraz jak analizować osiągnięte rezultaty i przyczyny różnic pomiędzy planami a ich realizacją.

ECONOMICS FOR EXECUTIVES

Sukces w biznesie zależy od tego, na ile dobrze menedżerowie zarządzają zasobami organizacji w szybko zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Moduł skupia uwagę na jednym z aspektów tego otoczenia, a mianowicie na stanie gospodarki, w której dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Kondycja narodowej gospodarki zależy w dużym stopniu od polityki prowadzonej przez rząd oraz koniunktury na rynkach międzynarodowych. To, co dzieje się w gospodarce globalnej, przekłada się na wahania kluczowych zmiennych ekonomicznych, takich jak stopa wzrostu, stopa bezrobocia, stopa inflacji, stopy procentowe czy kursy wymiany walut. Moduł zapoznaje uczestników z tymi wskaźnikami ekonomicznymi i pozwala zrozumieć ich wpływ na politykę rządów, zarazem uświadamiając im globalne powiązania, które rzutują na wyniki gospodarcze poszczególnych krajów. Po krótkim omówieniu instrumentów polityki gospodarczej świeżo nabyta wiedza jest natychmiast odnoszona do praktycznych przykładów, służąc do interpretacji aktualnych wydarzeń na świecie. Opanowanie tej wiedzy powinno wydatnie podnieść zdolność uczestników do udziału w kształtowaniu krajowej polityki gospodarczej i sprzyjać ich obywatelskiemu zaangażowaniu.

FINANCES FOR MANAGERS - FINANCIAL GAME

Symulacja Biznesowa PROGRESJA jest innowacyjnym i przede wszystkim skutecznym narzędziem szkoleniowym. Ta forma zajęć, poprzez elementy rywalizacji i współpracy, daje uczestnikom wysoką motywację do rozwoju nowych kompetencji. To także bardzo elastyczna formuła szkolenia, która
odpowiada na różne potrzeby uczestników i pomaga im w rozwoju umiejętności, takich jak zarządzanie finansami, myślenie strategiczne, efektywna praca zespołowa czy wnioskowanie na podstawie dostępnych danych. Udział w rozgrywce jest doskonałą okazją, aby wcielić się w nową rolę w organizacji i spojrzeć całościowo na firmę. Pozwala to lepiej zrozumieć procesy zachodzące w innych działach i ich wpływ na sytuację biznesową przedsiębiorstwa. Sama rozgrywka zajmuje około 60% czasu, pozostała część jest przeznaczona na podsumowania i odniesienia do realnych warunków biznesowych, w jakich funkcjonują uczestnicy zajęć.
 

GLOBAL MARKETING

Moduł przybliża uczestnikom narzędzia marketingu i pogłębia zrozumienie pojęć i zagadnień, które pozwolą im uzyskiwać lepsze efekty w kreowaniu biznesu. Oznacza to położenie nacisku na kreatywne aspekty marketingu, jednakże z zachowaniem uwzględnieniem analitycznego rygoru w ocenie wyników i wspieraniu inwestycji, który zarządzający i przedsiębiorcy winni wykazywać. Tym, którzy już pracują na stanowiskach związanych z podejmowaniem marketingowych decyzji, kurs naświetli najważniejsze pojęcia i koncepcje z aktualnej perspektywy, pomagając im odświeżyć ich znajomość, a tym samym wyostrzyć spojrzenie i zwiększyć swoją siłę oddziaływania. Tych zaś, którzy nie mieli dotąd do czynienia z marketingiem albo po prostu nie są specjalistami, zapozna z treściami, które z pewnością przydadzą im się prędzej czy później w pełnieniu kierowniczych funkcji. Kurs zapewnia niezbędny zasób wiedzy, który warunkuje skuteczność w podejmowaniu decyzji marketingowych i planowaniu wydatków na ten cel. Moduł wskazuje na marketing jako główną siłę napędzającą wzrost sprzedaży, a tym samym wzrost wartości przedsiębiorstwa. Uczestnicy uzmysłowią sobie również, że marketing nie ogranicza się do sprzedaży i reklamy, a chodzi w nim zasadniczo o to, jak dostarczyć klientom dokładnie takie produkty i usługi, jakich potrzebują i oczekują. Na koniec podkreśla się, że wkład marketingu w wyniki organizacji jest wymierny i powinien być stale mierzony; przedstawione zostają zarówno standardowe, jak i niestandardowe narzędzia pomiaru.

OPERATIONS MANAGEMENT

Zarządzanie operacyjne odnosi się w pierwszym rzędzie do dostarczania klientom produktów i usług. Z jednej więc strony przyczynia się do tworzenia wartości dla klientów poprzez dostarczanie im doskonałych produktów i usług, które we właściwym czasie trafiają w ich potrzeby i zaspokajają ich oczekiwania. Z drugiej jednak strony musi ono spełniać postulat efektywności kosztowej. Tylko jeśli udaje się te dwa wymogi pogodzić – czyli wartość dla klienta powstaje w sposób efektywny – działalność operacyjna rzeczywiście wspiera długoterminowe cele przedsiębiorstwa. Zarządzanie operacyjne wywodzi się z przemysłu wytwórczego, lecz jest istotne także w każdym innym kontekście – czy to będzie branża usługowa, sektor publiczny, służba zdrowia, czy wolny zawód – gdyż przestrzeganie reguł zarządzania operacyjnego wszędzie może przynieść liczne korzyści. Jeszcze przed pierwszymi zajęciami studenci otrzymują zadanie polegające na analizie działalności operacyjnej ich macierzystych organizacji. Zasadniczy kurs zaczyna się od przyjrzenia się kwestiom związanym ze strategią oraz zaobserwowania, jaki wkład do „dużego obrazka” wnosi działalność operacyjna. Następnie działalność operacyjna oglądana jest z trzech perspektyw: z punktu widzenia sieciowych struktur operacyjnych, czyli pod kątem umiejscowienia w łańcuchu wartości (decyzje typu „wytworzyć czy kupić”, decyzje lokalizacyjne, role w ramach struktur operacyjnych); z punktu widzenia zarządzania operacyjnego, czyli pod kątem procesów i przepływów, przy czym ten pierwszy obejmuje planowanie sprzedaży i planowanie operacyjne, drugi zaś przepływy materiałów i usług, strumień wartości, efektywność przepływów i teorię ograniczeń; oraz z punktu widzenia usprawniania i optymalizacji, gdzie za bazę posłuży metoda Lean Thinking.

CROSS-CULTURAL MANAGEMENT

Menedżerowie i przywódcy stają przed wyzwaniem, jakim jest zrozumienie wpływu kulturowej różnorodności na modele i strategie biznesowe, na preferencje i oczekiwania klientów oraz na zachowania pracowników. Globalizacja i szybkie zmiany zachodzące w otoczeniu biznesu wymagają od nich nie tylko skuteczności, ale też zdolności do adaptacji i elastycznego reagowania, przejawiającej się w łatwości, z jaką generowane i wdrażane są nowe rozwiązania. To te bowiem cechy odpowiadają za swobodne poruszanie się zarówno na światowych rynkach, jak i na styku lokalnych kultur. Aby osiągać sukcesy, menedżerowie i liderzy coraz częściej muszą adaptować swój styl zarządzania czy przywództwa tak, by wydobyć ze swoich podwładnych to, co najlepsze, a przy tym wykorzystywać szanse, jakie tkwią w globalnych rynkach i różnicach kulturowych.

INTERNATIONAL BUSINESS

W czasie modułu uczestnicy poznają kluczowe zagadnienia mające wpływ na prowadzenie firmy na rynku międzynarodowym oraz szanse i wyzwania, jakie są charakterystyczne dla globalnego biznesu, z perspektywy różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Szczególny nacisk kładziemy na dwa tematy: działalność w ramach regionalnych wspólnot ekonomicznych oraz międzynarodowe partnerstwa strategiczne. Uczestnicy poznają najważniejsze czynniki wpływające na prowadzenie międzynarodowej działalności biznesowej oraz różne jej strategie. Dowiedzą się także, jak ją inicjować, koordynować i kontrolować.

ENTERPRENEURSHIP AND CORPORATE VENTURING 

W trakcie zajęć uczestnicy poznają różne spojrzenia na prowadzenie działalności. Dowiedzą się więcej na temat rozwoju efektywnych biznesplanów i metod przyciągania kapitału. Poznają również kwestie prawne z tym związane.

CAPSTONE MODULE – BUSINESS SIMULATION

Głównym celem zajęć jest prezentacja nowoczesnych metod, technik i narzędzi analitycznych wspierających proces podejmowania decyzji biznesowych. Innowacyjna formuła zajęć bazująca na komputerowej symulacji rynku umożliwia szybki transfer wiedzy i natychmiastowe jej przekształcanie w praktyczne umiejętności. Dzięki temu kurs doskonale przygotowuje uczestników do implementacji omawianego materiału w rzeczywistych warunkach. Program zajęć obejmuje cztery główne obszary: zarządzanie strategiczne, zarządzanie marketingowe, zarządzanie sprzedażą, finanse. Kurs zaprojektowano tak, aby uwypuklać wzajemne zależności pomiędzy procesami zachodzącymi w obrębie przedsiębiorstwa. Kompleksowe podejście do kwestii zarządzania przedsiębiorstwem pozwala na podsumowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów. 

MANAGEMENT COMMUNICATION

Moduł dedykowany jest najważniejszym strategiom i umiejętnościom komunikacyjnym znajdującym zastosowanie w praktyce zarządzania w globalnym środowisku pracy. Oprócz wprowadzenia w teoretyczne zagadnienia leżące u podstaw strategii komunikowania kurs przybliża instrumenty wspomagające podejmowanie decyzji oraz narzędzia analityczne pomocne w efektywnym planowaniu, formułowaniu i dostarczaniu przekazów przez zarządzających. Zajęcia mają charakter wysoce interaktywny, bazując na wykonywaniu zadań i ćwiczeń. Lektury i prace zdawane w ramach przygotowania do zajęć, studia przypadków, prezentacje oraz projekty indywidualne i zespołowe pozwalają studentom testować i ćwiczyć prezentowane teorie i koncepcje. Dzięki informacji zwrotnej od trenera i współuczestników studenci uzyskują klarowny obraz własnych zachowań komunikacyjnych oraz wskazówki co do kierunków pracy nad doskonaleniem indywidualnych umiejętności i nawyków komunikacyjnych.

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

Jack Welsh, były szef General Electric, słusznie zauważył „to, co miękkie bywa najtwardsze”. „Miękkim” określa się zwykle to, co dotyczy ludzi i ich kompetencji, podczas gdy „twardymi” nazywane są obszary łatwo mierzalne, takie jak działalność operacyjna, produkcja, finanse, itp. Niniejszy kurs skupia się czynnikach „miękkich”. Dokładniej zaś rzecz ujmując, traktuje o zdolności do wpływania na cztery rodzaje czynników o kluczowym znaczeniu dla sukcesu każdej organizacji: produktywności pracowników, rotacji kadry, wskaźniku absencji pracowników oraz stopniu ich lojalności i utożsamiania się z firmą (ang. Organizational Citizen Behavior). Aby można oddziaływać na te czynniki, konieczna jest przede wszystkim samoświadomość – zrozumienie własnych wartości, uprzedzeń, skłonności i postaw.

LEADERSHIP & CHANGE MANAGEMENT

Przywództwo to wysiłek tyleż indywidualny co zespołowy. Dokładniej rzecz biorąc, przywództwo polega na wykorzystaniu osobistych uzdolnień w celu wywierania wpływu na innych – mobilizowania ich, motywowania i inspirowania wszędzie tam, gdzie działają w ramach zespołów i organizacji. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami teorii przywództwa oraz zidentyfikowanie i rozwinięcie ich przywódczych predyspozycji i umiejętności. Jednym z kluczowych aspektów przywództwa poruszanych na zajęciach jest zarządzanie zmianą. Moduł dostarcza licznych okazji do opanowania umiejętności przewodzenia i odkrywania przywódczych talentów poprzez trening i samoocenę, a jednym z jego najważniejszych materialnych efektów jest indywidualny Profil Przywódczy sporządzony dla każdego uczestnika. Profil ten z jednej strony jest pomyślany jako konkretny projekt do wykonania na zajęciach, z drugiej zaś ma stanowić precyzyjną, pogłębioną analizę, która wytyczy kierunki pracy nad własnym stylem przewodzenia.

MANAGING FOR CREATIVITY

Celem modułu jest wyposażenie studentów z lepsze zrozumienie zarządzania kreatywnością i innowacjami jako części procesu strategicznego oraz rozwinięcie w nich umiejętności przywódczych, które pomogą im przeprowadzić ten proces od fazy generowania pomysłów i koncepcji (tzw. fuzzy front-end) aż po stadium udanej komercjalizacji (optymalizacja i wdrożenie). Tematyka kursu obejmuje zarówno metody stosowane w celu usprawnienia rutynowych działań, jak i te umożliwiające uporanie się z odstępstwami od normy – czyli sposoby na konceptualizację i instytucjonalizację wyłaniających się szans i zagrożeń oraz na wcielanie nowych idei i rozwiązań w produkty, technologie i procedury.

SERVICE BUSINESS & DESIGN

Celem modułu jest zaprezentowanie studentom skutecznych narzędzi dla optymalizacji działalności usługowej. Nauka zaczyna się u samych podstaw, czyli od trójfazowego modelu konsumpcji usług. Ukazując jakość jako nadrzędny cel działalności usługowej, zwraca się uwagę na takie koncepcje jak Gap Model, Servqual, blueprinting, czy Critical Incident Technique. Ponadto kurs obejmuje podstawowe internetowe narzędzia pomiaru jakości usług. Biorąc pod uwagę fakt, że świadczenie usług wiąże się z dużym ryzykiem niepowodzenia, omawiane są następnie skuteczne strategie przezwyciężania sytuacji kryzysowych. Dalej kurs przechodzi do sztucznej inteligencji i przeglądu technologii umożliwiających samoobsługę, które stanowią obecnie główne motory innowacji. Wobec rosnącego znaczenia technologii w dostarczaniu usług uczestnicy odkryją też współtworzenie jako wyłaniający się trend w zarządzaniu innowacjami. Zgodnie z założeniem, że usługi mają dostarczać klientom rozwiązania rzeczywistych problemów, moduł kładzie nacisk na tworzenie wartości dla klienta, upatrując w tym jednego z najważniejszych celów strategicznych. Na koniec podkreśla się, że postawienie klienta na pierwszym miejscu jest warunkiem, jaki spełnić musi organizacja, aby być w stanie dostarczać wartość, jakiej klient oczekuje. Moduł wieńczy sesja burzy mózgów, której celem jest wygenerowanie pomysłów na ofertę usług zorientowanych na potrzeby klienta.

Współpraca z Aalto University (Finlandia)

Dzięki współpracy z fińską uczelnią uczestnicy programu Executive MBA mogą:

 • realizować moduły z programu studiów na Aalto University
 • wziąć udział w Aalto Executive Summit. 
  To coroczne spotkanie organizowane przez Aalto University, które łączy uczestników programów EMBA związanych z Aalto University. Podczas tygodniowego pobytu w Helsinkach lub w Singapurze uczestnicy zaliczają jeden moduł i spotykają się z liderami biznesu, mając jednocześnie okazję do poszerzenia sieci kontaktów. 

 

Współpraca z Franklin University (USA)

Uczestnicy programu mogą wziąć udział w MBA Study Tour, corocznym fakultatywnym wyjeżdzie uczestników studiów MBA z całej Grupy WSB do Stanów Zjednoczonych.
Trwający zazwyczaj 10 dni wyjazd obejmuje wizyty studyjne w firmach i instytucjach, wykłady oraz zwiedzanie wybranych atrakcji turystycznych w trzech amerykańskich miastach. Jak dotąd uczestnicy wyjazdów odwiedzili Miami, Atlantę, Waszyngton i Columbus, gdzie mieści się siedziba partnera strategicznego Wyższych Szkół Bankowych - Franklin University. Wyjazd odbywa się zazwyczaj w maju lub czrwcu.

 

Networking

Dodatkowym atutem studiów jest możliwość budowania sieci kontaktów wśród uczestników i absolwentów programów MBA w WSB w Poznaniu. Uczestnikami naszych programów są przedstawiciele kadry menedżerskiej takich firm jak m.in.: Bank Zachodni WBK SA, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Hewlett-Packard sp. z o.o., Johnson&Johnson sp. z o.o., Kraft Foods Polska sp. z o.o., NIVEA Polska, Philips Lighting Poland, PKO BP SA, Siemens sp. z o.o., Unilever Polska SA, Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. czy Wrigley Poland sp. z o.o.

Uroczystość wręczenia dyplomów

Uczelnia organizuje uroczyste zakończenie studiów Executive MBA. W obecności władz uczelni, wykładowców i zaproszonych gości absolwenci odbierają prestiżowy dyplom sygnowany przez przedsatwicieli władz Wyższej Szkoły Bankowej oraz Swiss Business School. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

WSB Poznań Executive MBA