Już od pierwszego zjazdu wiedziałam, że dokonałam słusznego wyboru. Wykłady były tak interesujące, że kiedy zajęcia się skończyły, czułam niedosyt i żal.

Monika Kowalska-Domańska
uczestniczka studiów MBA w WSB w Poznaniu

Zjazdy

 • studia MBA trwają 2 lata
 • program studiów podzieliliśmy na 20 modułów (w tym moduł projekt menedźerski) realizowanych podczas 20 zjazdów
 • szacunkowa liczba godzin programu MBA to 1205 godzin, na które składa się: 320 godzin dydaktycznych, około 59 godzin pracy własnej na każdy moduł (czyli 19 x 59 godzin) oraz 70 godzin pracy własnej przewidzianej na realizację projektu menedżerskiego
 • zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu (w sobotę i niedzielę) i trwają po 8 godzin dydaktycznych dziennie.

Język wykładowy

Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim według programu przygotowanego przez Wyższą Szkołę Bankową i zatwierdzonego przez Franklin University. Dzięki temu udział w programie MBA umożliwia rozwój umiejętności menedżerskich również tym osobom, które nie władają biegle językiem angielskim.

Program

Moduły, które realizują uczestnicy, podzielone są na 4 bloki tematyczne, specjalny blok - rozwój osobisty menedżera - oraz projekt menedżerski. 

Metody nauczania

Program kładzie szczególny nacisk na interaktywne metody nauczania:

 • analizy przypadków (case studies)
 • dyskusje i pracę w grupach
 • realizację projektów
 • symulacje oraz prezentacje.

Kluczowym elementem programu MBA jest aktywne uczestnictwo  w zajęciach. Uczestnicy aktywnie pracują podczas zajęć, wynieniają się poglądami i odnoszą się do swoich doświadczeń w biznesie.

Materiały dydaktyczne

Podczas każdego zjazdu uczestnicy otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, przygotowanych przez wykładowcę, który zawiera m.in.:

 • autorskie opracowania
 • zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania
 • analizy przypadków
 • materiał teoretyczny
 • akty prawne
 • niezbędne informacje organizacyjne, jak np. zasady zaliczenia
 • CV wykładowcy.

Uczestnicy mają również dostęp do biblioteki i czytelni WSB oraz wewnętrznego serwisu internetowego Extranet oraz Moodle.

Sposób zaliczania zajęć

 • uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe
 • każdy moduł kończy się pracą zaliczeniową i/lub egzaminem
 • podstawą ukończenia 2-letnich studiów MBA jest zaliczenie wszystkich modułów studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z projektu menedżerskiego i jego obrony. Szczegółowy sposób zaliczania poszczególnych modułów wyznaczają wykładowcy.

Dyplom

Absolwenci programu otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA, wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, wraz z wykazem zaliczonych modułów i uzyskanymi ocenami oraz informacją, że jest to program realizowany we współpracy z Franklin University. Dyplom sygnowany jest przez amerykańskiego partnera programu.

Ekonomia

Głównym celem modułu jest prezentacja podstawowych mechanizmów rządzących funkcjonowaniem gospodarki rynkowej. Znajomość podstaw teorii ekonomii pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w makrootoczeniu ekonomicznym firmy. Zajęcia nawiązują do realiów polskiej gospodarki, a zwłaszcza polskiej polityki gospodarczej. Opanowanie materiału prezentowanego na zajęciach i zawartego w rekomendowanych podręcznikach pozwoli zniwelować różnice w podstawowej wiedzy ekonomicznej wynikające z różnego wykształcenia akademickiego i wykonywanej pracy.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia :

 • podstawowe pojęcia ekonomiczne
 • rachunek produktu krajowego
 • cykl koniunkturalny
 • budżet i polityka fiskalna
 • rynek pieniężny i polityka monetarna
 • bezrobocie
 • inflacja.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • zrozumieć zasady funkcjonowanie gospodarki rynkowej
 • analizować i interpretować zjawiska i procesy makroekonomiczne
 • identyfikować i oceniać skutki polityki gospodarczej państwa dla wybranego przedsiębiorstwa
 • korzystać z informacji ekonomicznych w mediach, a zwłaszcza interpretować wskaźniki makroekonomiczne
 • komunikować się, stosując profesjonalne słownictwo ekonomiczne.

Finanse dla menedżerów

Zajęcia w formie gry symulacyjnej (planszowo-excelowej) „Strategia”. Głównym celem modułu jest symulacja rzeczywistości biznesowej w zakresie planowania strategii rynkowej, jej realizacji, oceny oraz modyfikacji.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • podstawowe sprawozdania finansowe
 • główne wskaźniki efektywności finansowej (KPI)
 • mechanizmy finansowania inwestycji (CAPEX)
 • układanie strategii inwestycyjnej
 • formułowanie planów i budżetów
 • cykl operacyjny i cykl konwersji w przedsiębiorstwie.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • wykonać analizę podstawowych sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • zinterpretować podstawowe pojęcia finansowe, takie jak: marża, wyniki operacyjne (EBITDA, EBIT, EBT, EAT, RE), przychody ze sprzedaży (revenues), koszty operacyjne (OPEX), amortyzacja (depeciation and amortization), budżet inwestycyjny (CAPEX), gotówka operacyjna i inwestycyjna, gotówka wolna (free cash flow)
 • stosować w praktyce zagadnienia związane z kapitałem obrotowym oraz obrotowością należności i zobowiązań.

Rachunkowość finansowa

Głównym celem modułu jest zrozumienie istoty i zasad tworzenia bazy informacyjnej, wynikającej z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych jednostek, a także rozwinięcie umiejętności wykorzystywania rachunkowości do podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji finansowych.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.: 

 • zinterpretować dane finansowe
 • samodzielnie przeprowadzać analizy sprawozdań finansowych.

Prawo w biznesie

Głównym celem modułu jest przedstawienie zagadnień prawnych użytecznych w pracy menedżera, ze zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne oraz wielość uwarunkowań oraz skutków prawnych decyzji menedżerskich z punktu widzenia różnych gałęzi prawa.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • podmioty prawa i ich organizacja
 • podmioty gospodarcze
 • relacje prawne podmiotów gospodarczych z otoczeniem
 • procedury dokonywania czynności prawnych.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • uwzględniać w swojej działalności wieloaspektowość decyzji menedżerskich
 • powiązać kwestie ekonomiczne, organizacyjne, podatkowe i prawne przy podejmowaniu decyzji menedżerskich
 • uwzględniać możliwości prawne uczestnictwa poszczególnych podmiotów prawa w obrocie prawnym
 • stosować prawidłowe procedury nawiązywania i realizacji stosunków prawnych.

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Głównym celem modułu jest praktyczne zapoznanie uczestników z wybranymi metodami analizy strategicznej oraz warunkami ich skutecznego zastosowania w procesie zarządzania strategicznego.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • determinanty gospodarki rynkowej
 • konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw
 • struktury podmiotowe rynku
 • etapy zarządzania strategicznego
 • wybrane metody analizy mikro- i makrootoczenia
 • łańcuch wartości i system wartości (konkurowanie „na wejściach” i „na wyjściach”)
 • kluczowe czynniki sukcesu
 • model struktury konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • potencjał konkurencyjności (strategiczny)
 • instrumenty konkurowania
 • pozycja konkurencyjna (strategiczna).

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • dokonać analizy strategicznej w procesie zarządzania strategicznego
 • wskazać determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw w skali makro i mikro
 • zbudować model umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • zastosować wybrane metody analizy mikro- i makrootoczenia.

Zarządzanie strategiczne

Głównym celem modułu jest nabranie przezuczestników praktycznych umiejętności w zakresie budowy skutecznej strategii.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • podstawy strategii niebieskich oceanów
 • misja i wizja organizacji w praktyce
 • tożsamość organizacji
 • zarządzanie przez wartości
 • podstawy budowania modeli biznesowych
 • definiowanie celów strategicznych
 • operacjonalizacja strategii (podstawy balanced scorecard).

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • diagnozować rynek oraz identyfikować jego potencjalnie atrakcyjne obszary
 • zbudować spójną tożsamość organizacji oraz efektywny system wartości
 • budować modele biznesowe
 • stawiać cele strategiczne
 • zoperacjonalizować i monitorować strategię (balanced scorecard).

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Głównym celem modułu jest rozwój umiejętności związanych z procesem doboru pracowników, oceną ich potencjału oraz ich rozwojem.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • menedżer HR – sylwetka zawodowa
 • audyt funkcji personalnej – narzędzia, cele, rezultaty, korzyści
 • mapowanie i zarządzanie kluczowymi procesami HR.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • przeanalizować i ocenić strategię zarządzania zasobami ludzkimi oraz jej wpływ na wydajność firmy
 • stosować narzędzia z obszaru HR wspierające rozwój pracowników i realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa.

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym

Głównym celem modułu jest omówienie międzynarodowych strategii biznesowych, a także wpływ czynników ekonomicznych, politycznych i kulturowych na działalność przedsiębiorstwa.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • strategie rozwoju przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
 • strategie regionalizacji na rynku międzynarodowym
 • formy umiędzynarodowienia i międzynarodowe strategie polskich przedsiębiorstw.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • dokonać analizy rynków zagranicznych
 • przygotować strategię działań obejmujących ekspansję na rynki zagraniczne.

Etyka biznesu a realia rynkowe

Głównym celem modułu jest ukazanie praktycznych aspektów etycznego postępowania w świetle norm i wzorców etycznych w realiach biznesowych.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • etyczne wymiary funkcjonowania firmy w układzie rynkowym
 • etyka biznesu w warunkach globalizacji i europejskie standardy etyki biznesu
 • podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności
 • audyt etyczny organizacji
 • kodeksy i programy etyczne.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • zrozumieć znaczenie odpowiedzialności etycznej w biznesie i jej wpływ na przyszłość stosunków rynkowych i społecznych
 • zbudować nawigacyjną mapę punktów krytycznych w zarządzaniu organizacją i relacji rynkowych narażonych na działania nieetyczne
 • doskonalić wewnętrzny proces zarządzania organizacją i zmniejszać koszty wypływające z nieznajomości obowiązujących reguł etycznych w relacjach rynkowych
 • świadomie rozwijać kompetencje menedżerskie, wspierające działania etyczne w organizacji i relacjach rynkowych.

Zarządzanie projektami

Głównym celem modułu jest ukazanie najważniejszych zasad zarządzania projektami z kilku najważniejszych perspektyw związanych z rolami w organizacji. Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności wystarczające do zdefiniowania, powołania i monitorowania projektów oraz do wglądu w ich zawartość, założenia, ograniczenia i ryzyka. Cały program zostanie spięty merytorycznie perspektywą strategiczną – odnoszącą zasadność projektów do celów strategicznych organizacji. Uczestnicy otrzymają również wskazówki, jak planować i rozwijać wiedzę i kompetencję PM w organizacji, m.in. w wymiarze HR.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • projekt z perspektywy kierownika projektu i zespołu projektowego
 • projekt z perspektywy sponsora i pozostałych interesariuszy
 • projekty w procesach i proces zarządzania pojedynczym projektem
 • wprowadzenie do zarządzania programami oraz portfelem projektów i programów
 • podstawy strategicznego zarządzania projektami
 • modele, metodyki i źródła wiedzy PM
 • ścieżki kariery PM w organizacji.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • wyróżnić projekty z działań organizacji
 • wyznaczyć cele dla projektów zgodnych ze strategią organizacji
 • zidentyfikować najważniejszych interesariuszy i ich wymagania
 • zarządzać procesem realizacji i monitorowania pojedynczego projektu
 • użyć odpowiednich narzędzi w zarządzaniu projektem.

Marketing

Głównym celem modułu jest przekazanie wiedzy z zakresu marketingu w ujęciu menedżerskim, która pozwoli na wdrożenie i rozwój orientacji marketingowej w firmie oraz analizę i kontrolę aktualnie realizowanych działań. Uczestnicy modułu zostaną zapoznani z najnowszymi trendami w zakresie budowania strategii, marketingu, zarządzania marką i komunikacji marketingowej.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • strategia marketingowa
 • kształtowanie przewagi konkurencyjnej
 • marketingowe zarządzanie produktem
 • zarządzanie marką
 • strategia cen, dystrybucji i promocji.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • wyznaczać cele strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwa
 • ocenić wpływ otoczenia konkurencyjnego na wybór strategii przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem wyróżników organizacji
 • zdefiniować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa
 • zaprojektować strukturę produktów według koncepcji marketingowej
 • zaplanować pozycjonowanie produktu według koncepcji J. Trouta.

Komunikacja w biznesie

Głównym celem modułu jest nauka technik komunikacyjnych ważnych w budowaniu zespołu oraz reprezentowaniu organizacji na zewnątrz.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • techniki komunikacji lidera
 • autoprezentacja i przemawianie publiczne
 • wpływ komunikacji pozawerbalnej na jakość komunikacji w biznesie.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • komunikować zespołowi wizję organizacji, zasady pracy, rozdzielać zadania i odpowiedzialność
 • wytyczać jasne i mierzalne cele zespołu oraz jego poszczególnych członków
 • doceniać i rozwijać swoich podwładnych
 • korzystać z wybranych technik coachingowych w komunikacji
 • przygotowywać prezentacje (produktu, usługi lub projektu)
 • skutecznie prezentować swoje atuty
 • świadomie używać mowy ciała do wzmocnienia przekazu.

Przywództwo i zarządzanie w firmie

Celem modułu jest dostarczenie wiedzy na temat kluczowych kompetencji liderów odpowiedzialnych nie tylko za skuteczną realizację długofalowych celów finansowych, ale także za personel firmy, rozwój indywidualny pracowników, zespołów, działów i całego przedsiębiorstwa.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • najważniejsze role, funkcje, zadania i zakres odpowiedzialności współczesnych liderów
 • kluczowe cechy, podobieństwa i różnice liderów
 • lider XXI wieku
 • metody rozwijania w sobie cech najlepszych liderów.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • wykorzystać wiedzę o kluczowych cechach najlepszych liderów do diagnozy własnego potencjału w obszarze zarządzania oraz do rozwoju pozostałych menedżerów w firmie
 • wykorzystywać oraz kształtować istniejące uwarunkowania środowiskowe w celu pozytywnego wpływu na pracę i rozwój liderów
 • zaplanować dla siebie działania wspierające rozwój zawodowy w roli lidera
 • wybierać te zadania i aktywności dla podwładnych, które wspierają, wzbogacają, budują odpowiedzialność oraz kształtują ich dojrzałość zawodową w pełnionych rolach.

Budowanie efektywnych zespołów

Głównym celem modułu jest doskonalenie warsztatu menedżera w zakresie diagnozowania potrzeb rozwoju zespołu, elastycznego działania i skutecznego realizowania celów biznesowych firmy poprzez wykorzystanie potencjału intelektualnego wszystkich jego członków.

Przedmiotem modułu są m.in. następujące zagadnienia:

 • znaczenie zespołów (rola zespołów w biznesie)
 • cele zespołu marzeń (efekt synergii w zespole; cechy charakteryzujące wysokowydajne zespoły)
 • etapy rozwoju zespołu a świadome przywództwo (profesjonalna diagnoza potrzeb rozwojowych zespołu)
 • dynamika zespołowa i umiejętność obserwacji (rola obserwatora w zespole)
 • umiejętności komunikacyjne (omówienie modelu okno Johari, który podkreśla znaczenie świadomych obserwacji, komunikacji oraz zaufania)
 • zachowanie kierownicze w zespołach (aktywny trening, który uczy, jak diagnozować potrzeby zespołu i dostosować do niego styl kierowania
 • system ustalania profilu osobowości (test kompetencji menedżerskich)
 • analiza etapów rozwoju zespołu w kontekście realizacji celów (zaawansowany trening menedżerski).

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • rozpoznawać konflikty i stosować efektywne metody ich rozwiązywania
 • kierować procesami w zespole poprzez odpowiednie wyznaczanie celów
 • poprawiać wyniki poprzez właściwe zastosowanie wewnątrzzespołowej komunikacji na płaszczyźnie merytorycznej i emocjonalnej
 • maksymalizować osiągnięcia zespołu i członka “zespołu marzeń” w procesie realizacji celu
 • efektywnie wprowadzać zmiany w zespole
 • elastycznie sterować wydajnością zespołu i jego członków
 • stosować skuteczne style kierowania uruchamiające potencjał członków zespołu
 • diagnozować, za pomocą zestawu narzędzi, etapy rozwoju zespołu i przygotowywać na tej podstawie plan działania.

Kultura organizacyjna i zarządzanie zmianą

Głównym celem modułu jest zapoznanie uczestników z koncepcją kultury organizacyjnej, jej wpływem na funkcjonowanie organizacji, zwłaszcza z punktu widzenia praktyk organizacyjnych oraz możliwości wprowadzania zmian.

Przedmiotem modułu są m.in. następujące zagadnienia:

 • kultura organizacyjna – podstawowe założenia, elementy składowe, modele
 • systemy organizacyjne – „twarde” i „społeczne”
 • organizacja jako umowa
 • organizacja rutyn firmowych
 • przetwarzanie informacji w kulturach i podejmowanie decyzji
 • różnicowanie kulturowe organizacji, kultury silne i słabe
 • wpływ kultury na uczenie się organizacyjne – LC – współczynnik uczenia się
 • zmiana – opór przed zmianą, praca ze zmianą, zarządzanie zmianami.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • identyfikować kluczowe przejawy kultury organizacyjnej
 • diagnozować kulturę organizacyjną, w tym czynnik LC
 • opisać wpływ kultury organizacyjnej na działanie organizacyjne.

Negocjacje w biznesie

Głównym celem modułu jest zdobycie wiedzy niezbędnej do analizy sytuacji negocjacyjnej, przygotowania się w kluczowych aspektach do negocjacji i ich sprawnego przeprowadzenia oraz podniesienie umiejętności w tych obszarach.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • kluczowe aspekty sytuacji negocjacyjnej: cele negocjacji, górna linia i punkt oporu, BATNA, ZOPA, kwestie, stanowiska
 • analiza sytuacji negocjacyjnej z perspektywy teorii gier
 • prowadzenie negocjacji – negocjacje złożone, strategie szachowe w negocjacjach
 • perswazja w negocjacjach, obrona przed manipulacjami.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • profesjonalnie przygotować się do procesu negocjacji
 • stosować strategie negocjacyjne i umiejętnie przełamywać opór w negocjacjach
 • formułować perswazyjne komunikaty
 • demaskować zachowania manipulacyjne drugiej strony i skutecznie się przed nimi bronić.

Zaawansowane aspekty zarządzania projektami

W trakcie zajęć uczestnicy uczą się wykorzystywać teorię ograniczeń i definiować opóźnienia w projektach. 
Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.: 
 • planować zadania w projekcie
 • posługiwać się metodą kanban
 • zarządzać strumieniem pracy i ustalać priorytety zadań.  

Rachunkowość finansowa

Głównym celem modułu jest zrozumienie istoty i zasad tworzenia bazy informacyjnej, wynikającej z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych jednostek, a także rozwinięcie umiejętności wykorzystywania rachunkowości do podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji finansowych.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.: 

 • zinterpretować dane finansowe
 • samodzielnie przeprowadzać analizy sprawozdań finansowych.

Rozwój osobisty menedżera - metodologia Insights Discovery

Głównym założeniem modułu jest fakt, że każdy człowiek jest wyjątkowy, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Moduł zakłada niepowtarzalny sposób rozwijania indywidualnych i zespołowych kompetencji zawodowych, uwzględniając przy tym typy osobowości i odmienne preferencje oraz wskazując, jak najskuteczniej wykorzystać swój potencjał w różnych sferach funkcjonowania.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • ogólny styl funkcjonowania pracownika
 • mocne i słabe strony
 • wartości wnoszone do zespołu
 • komunikowanie się
 • mniej świadome aspekty wizerunku
 • typ antagonistyczny
 • wskazówki dotyczące rozwoju.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • określić swój styl funkcjonowania, zarówno w sytuacjach pozytywnych, jak i mniej przewidywalnych, stresujących
 • rozpoznawać i rozumieć style funkcjonowania różnych ludzi, co wpłynie na poprawę jakości komunikacji w zespole i w kontakcie z klientami
 • współpracować z osobami odbieranymi jako „trudne”
 • zmniejszać negatywne skutki swoich słabych stron
 • budować przewagę konkurencyjną na indywidualności i mocnych stronach.

Projekt menedżerski – konsultacje

Projekty końcowe mają charakter ekspertyzy rozwiązującej problem menedżerski wybranej firmy. Wykonywane są w kilkuosobowych grupach. O wyborze tematu i firmy decydują uczestnicy. Po kilku konsultacjach z prowadzącym i napisaniu raportu odbywa się obrona projektu, która jest okazją do zaprezentowania metody rozwiązania problemu oraz dyskusji z członkami komisji.

MBA Days

Dwa razy w roku organizujemy wykłady otwarte w ramach MBA Days. To dobra okazja, by zobaczyć, jak prowadzone są zajęcia, porozmawiać z wykładowcami czy opiekunem grupy. W wydarzeniu biorą udział również aktualni uczestnicy studiów MBA – można więc poznać opinie na temat studiów z pierwszej ręki. 

Prestiżowy dyplom MBA

Absolwenci programu otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA, wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, wraz z wykazem zaliczonych modułów i uzyskanymi ocenami oraz informacją, że jest to program realizowany we współpracy z Franklin University. Dyplom sygnowany jest przez amerykańskiego partnera programu.

MBA Study Tour

Raz w roku dla uczestników programów MBA Wyższych Szkół Bankowych organizowany jest fakultatywny wyjazd do siedziby partnera – Franklin University w USA, z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów. Plan pobytu w USA obejmuje m.in. spotkania i warsztaty prowadzone na uczelni, a także w wybranych amerykańskich firmach przez ich przedstawicieli. W trakcie dotyczasowych wyjazdów uczestnicy zwiedzili także Miami, Atlantę i Waszyngton.

Zajęcia wyjazdowe

W ramach programu MBA organizujemy również zajęcia wyjazdowe, które są idealną okazją do bliższego poznania się oraz integracji uczestników w ramach grupy.

Dodatkowe szkolenia

Uczestnicy programu MBA mogą wziąć udział w dodatkowych, bezpłatnych szkoleniach. Dzięki nim mogą uzupełnić wiedzę z danego obszaru, a także zdobyć 
certyfikat. W bieżącym roku akademickim odbyły się następujące szkolenia:
 • Biznes modeling – czyli rzecz o współczesnych modelach biznesowych
 • Emocje w negocjacjach 
 • Dlaczego tak trudno przenieść kompetencje z sali szkoleniowej do miejsca pracy i co z tym zrobić – LETS Intro.

Networking

Dodatkowym atutem naszych studiów jest możliwość budowania sieci kontaktów wśród uczestników – przedstawicieli kadry  menedżerskiej wielu uznanych  w Polsce firm. Uczestnikami programu MBA  w WSB w Poznaniu są przedstawiciele m.in.  takich firm jak: INEA SA, Revico SA, PKO Bank Polski SA,  Dbam o Zdrowie SA, Telekomunikacja Wielkopolska sp. z o.o.,  Levi Strauss Poland sp. z o.o., Poczta Polska SA, Energa Obrót SA.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok