Wiedzę chcę czerpać nie tylko od wykładowców, trenerów i praktyków biznesu, ale również od kolegów i koleżanek z studiów. Dzielenie się wiedzą, wspólne rozwiązywanie problemów czy poznawanie procesu dojścia do sukcesu to te czynniki, na których niezmiernie mi zależy. I jak dotąd się nie zawiodłem. To dlatego wybrałem WSB – uczelnię działającą lokalnie, ale w dużej, krajowej strukturze, pozwalającą budować relacje zarówno lokalne, jak i te międzynarodowe, wynikające z partnerstw ze szkołami z zagranicy.

Michał Pestka
słuchacz studiów MBA w WSB w Gdańsku

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju i fakt, że społeczność studencka Wyższych Szkół Bankowych jest bardzo duża, podjęliśmy decyzję, że zajęcia w roku akademickim 2020/2021 na studiach MBA będą odbywać się w formie stacjonarnej z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.*

Najważniejsze dla nas jest wspólne bezpieczeństwo i to, by studiowanie w WSB niosło ze sobą pozytywne doświadczenia! 

*W przypadku decyzji władz państwowych, powiatowych lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach, zajęcia dydaktyczne będziemy prowadzić w formule zdalnej. W zależności od sytuacji epidemiologicznej jesteśmy gotowi na każdy z możliwych wariantów kształcenia.

Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 300 zł 
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne 
 • opłata końcowa – 1700 zł.

Płatności można rozłożyć na raty.

MBA o profilu General - ścieżka polskojęzyczna

Liczba ratWysokość raty (zł)Całkowite czesne (zł)
Opłata jednorazowa29 500 29 500
2 raty roczne15 50031 000
4 raty semestralne812532 500
20 rat miesięcznych170034 000


MBA o profilu General - ścieżka polsko-angielska

Liczba ratWysokość raty (zł)Całkowite czesne (zł)
Opłata jednorazowa32 500 32 500
2 raty roczne17 00034 000
4 raty semestralne887535 500
20 rat miesięcznych185037 000


Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia25.03-30.06.20191.07-30.09.2020
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia25.03-30.06.20201.07-30.09.2020
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulamin promocji jest dostępny w Biurze Programu MBA.

Zasady przyjęcia

Osoby zainteresowane studiami MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku zapraszamy do kontaktu z Biurem Programu MBA.

Dokumenty związane ze studiami:

 • umowa studiów MBA
 • regulamin programu MBA 
 • regulamin opłat.

Etapy procesu rekrutacji na studia MBA

Etap 1 
Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane jest doświadczenie menedżerskie)
 • Kandydaci wybierający ścieżkę anglojęzyczną dodatkowo składają jeden z poniższych dokumentów potwierdzający znajomość języka: kserokopia świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, IELTS, FCE zdany po 2012 r, CAE, CPE, LCCI English for Business Level 2, JET SET Level 5, BEC Higher) albo kserokopia dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej (oryginał do wglądu) albo dokumenty potwierdzające ukończenie studiów lub szkoły średniej w kraju anglojęzycznym.
 • Osoby, które nie spełniają tego wymogu, podczas rozmowy rekrutacyjnej zdają test badający kompetencje językowe. Test składa się z części pisemnej i ustnej.

Etap 2
Zebranie kompletu dokumentów

 • wypełniony kwestionariusz osobowy 
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (oryginał do wglądu)
 • CV
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (w dwóch egzemplarzach)
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i kwalifikacyjnej (w tytule przelewu: imię i nazwisko kandydata) na konto: 49 1750 1152 0000 0000 0169 4038 Raiffeisen Polbank.

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty:

 • osobiście do Biura Rekrutacji 

 • pocztą tradycyjną na adres Biura Rekrutacji:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Biuro Rekrutacji
  al. Grunwaldzka 238a, pokój A103, 80-266 Gdańsk

Etap 4

Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA: 


O przyjęciu na studia MBA decydują informacje uzyskane na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy oceniane są: predyspozycje menedżerskie i przywódcze kandydata oraz chęć podjęcia przez niego studiów MBA.

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok