Studia MBA wybrałem z kilku powodów, ale najważniejszym była chęć rozwoju osobistego. Bardzo ważna jest dla mnie wiedza, ale jeszcze ważniejsze - połączenie wiedzy zdobytej na uczelniach z umiejętnościami praktycznymi. Przez wiele lat poszukiwałem złotego środka i znalazłem go w WSB na studiach MBA. Na zajęciach pracujemy na przykładach z funkcjonujących przedsiębiorstw. Bardzo ważna jest też dla mnie różnorodność branż, w których poruszają się słuchacze. 

Marek Reich
Menedżer ds. Rozwoju / R&D Manager, Agrii, słuchacz studiów MBA w WSB w Gdańsku

Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 300 zł 
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne 
 • opłata końcowa – 1700 zł.

Płatności można rozłożyć na raty.

MBA o profilu General - ścieżka polskojęzyczna

Liczba ratWysokość raty (zł)Całkowite czesne (zł)
Opłata jednorazowa29 500 29 500
2 raty roczne15 50031 000
4 raty semestralne812532 500
20 rat miesięcznych170034 000


MBA o profilu General - ścieżka polsko-angielska

Liczba ratWysokość raty (zł)Całkowite czesne (zł)
Opłata jednorazowa32 500 32 500
2 raty roczne17 00034 000
4 raty semestralne887535 500
20 rat miesięcznych185037 000


Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia26.03-01.07.20192.07-15.09.2019
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia26.03-01.07.20192.07-15.09.2019
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulamin promocji jest dostępny w Biurze Programu MBA.

Zasady przyjęcia

Osoby zainteresowane studiami MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku zapraszamy do kontaktu z Biurem Programu MBA.

Dokumenty związane ze studiami:

 • umowa studiów MBA
 • regulamin programu MBA 
 • regulamin opłat.

Etapy procesu rekrutacji na studia MBA
Etap 1.  Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane jest doświadczenie menedżerskie)
 • Kandydaci wybierający ścieżkę anglojęzycznej dodatkowo składają jeden z poniższych dokumentów potwierdzający znajomość języka: kserokopia świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, IELTS, FCE zdany po 2012 r, CAE, CPE, LCCI English for Business Level 2, JET SET Level 5, BEC Higher) albo kserokopia dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej (oryginał do wglądu) albo dokumenty potwierdzające ukończenie studiów lub szkoły średniej w kraju anglojęzycznym.
 • Osoby, które nie spełniają tego wymogu, podczas rozmowy rekrutacyjnej zdają test badający kompetencje językowe. Test składa się z części pisemnej i ustnej.

Etap 2.  Zebranie kompletu dokumentów

 • wypełniony kwestionariusz osobowy 
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (oryginał do wglądu)
 • CV
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (w dwóch egzemplarzach)
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i kwalifikacyjnej (w tytule przelewu: imię i nazwisko kandydata) na konto: 49 1750 1152 0000 0000 0169 4038 Raiffeisen Polbank.

Etap 3.  Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia MBA decydują informacje uzyskane na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy oceniane są: predyspozycje menedżerskie i przywódcze kandydata oraz chęć podjęcia przez niego studiów MBA.