Program MBA w WSB został sprawdzony przez wielu moich kolegów, którzy go ukończyli, i teraz korzystają z wiedzy zdobytej na studiach. Są to zwykle moi długoletni klienci. Zauważyłem różnicę w ich podejściu do biznesu po ukończeniu studiów. Dlatego poszedłem w ich ślady. Prowadzę biuro projektowe. Zaczynałem od zera, w chwili obecnej zatrudniam 20 projektantów. Chcę, aby moja firma stała się potężnym, dobrze zarządzanym przedsiębiorstwem. Na studiach przekonałem grupę, w której opracowujemy projekty, do analizy mojej firmy. Nie pracujemy na fikcyjnych przedsiębiorstwach lub spółkach giełdowych. Analizujemy firmę, która dopiero stanie się wielka. 
Przemysław Palicki
JPP Projekt, właściciel, słuchacz programu MBA w WSB w Gdańsku

Zasady przyjęcia

Osoby zainteresowane studiami MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku zapraszamy do kontaktu z Biurem Programu MBA.

Dokumenty związane ze studiami:

 • umowa studiów MBA
 • regulamin programu MBA 
 • regulamin opłat.

Etapy procesu rekrutacji na studia MBA
Etap 1.  Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane jest doświadczenie menedżerskie)
 • Kandydaci wybierający ścieżkę anglojęzycznej dodatkowo składają jeden z poniższych dokumentów potwierdzający znajomość języka: kserokopia świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, IELTS, FCE zdany po 2012 r, CAE, CPE, LCCI English for Business Level 2, JET SET Level 5, BEC Higher) albo kserokopia dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej (oryginał do wglądu) albo dokumenty potwierdzające ukończenie studiów lub szkoły średniej w kraju anglojęzycznym.
 • Osoby, które nie spełniają tego wymogu, podczas rozmowy rekrutacyjnej zdają test badający kompetencje językowe. Test składa się z części pisemnej i ustnej.

Etap 2.  Zebranie kompletu dokumentów

 • wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podaniem na studia
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (oryginał do wglądu)
 • CV
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (w dwóch egzemplarzach)
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i kwalifikacyjnej (w tytule przelewu: imię i nazwisko kandydata) na konto: 49 1750 1152 0000 0000 0169 4038 Raiffeisen Polbank.

Etap 3.  Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia MBA decydują informacje uzyskane na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy oceniane są: predyspozycje menedżerskie i przywódcze kandydata oraz chęć podjęcia przez niego studiów MBA.

 

Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 300 zł 
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne 
 • opłata końcowa – 1700 zł.

Płatności można rozłożyć na raty.

MBA o profilu General - ścieżka polskojęzyczna

Liczba ratWysokość raty (zł)Całkowite czesne (zł)
Opłata jednorazowa25 500 25 500
2 raty roczne13 50027 000
4 raty semestralne712528 500
20 rat miesięcznych150030 000


MBA o profilu General - ścieżka polsko-angielska

Liczba ratWysokość raty (zł)Całkowite czesne (zł)
Opłata jednorazowa28 500 28 500
2 raty roczne15 00030 000
4 raty semestralne787531 500
20 rat miesięcznych165033 000


Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia27.03-30.06.20181.07-30.11.2018
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia27.03-30.06.20181.07-19.09.2018
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulamin promocji jest dostępny w Biurze Programu MBA.

WSB Gdańsk MBA