Do studiów MBA dojrzewałem kilka lat. Czułem potrzebę uporządkowania i uaktualnienia zdobytej prze kilkanaście lat wiedzy menedżerskiej. Na studiach szukam ludzi - przeniesienia klasycznego networkingu z sieci do relacji międzyludzkich, kontaktów i relacji na lata, partnerów biznesowych, wiedzy i odrobiny dobrej zabawy :) Po pierwszych zjazdach wiem, że dobrze wybrałem. 

Marcin Palka
Interiority, właściciel, słuchacz programu MBA w WSB w Chorzowie

Dokumenty na studia MBA:

Warunki przyjęcia
Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane jest doświadczenie menedżerskie).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów:

 • wypełniony on-line kwestionariusz 
 • pełne CV
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i za postępowanie kwalifikacyjne na konto: 20 1750 1019 0000 0000 2034 2908 Raiffeisen Polbank
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • referencje zawodowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie min. trzyletniego doświadczenia zawodowego (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną.
O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest zbadanie doświadczenia zawodowego, predyspozycji menedżerskich i motywacji kandydata do podjęcia studiów MBA. Rozmowa przeprowadzana jest przez 3-osobową Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dziekana Wydziału.

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Opłata za naukę na studiach MBA składa się z:

 • opłaty wpisowej w wysokości 300 zł
 • opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynoszącej 200 zł
 • czesnego
 • opłaty końcowej w wysokości 450 euro.

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat:

Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
1 rata za 2 lata z góry23 850
2 raty roczne12 675
4 raty semestralne6850
20 rat miesięcznych1445
24 raty miesięczne1260 

Promocje 

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia27.03-30.06.20181.07-30.11.2018
kwota zniżki w czesnym3500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej

 

 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia27.03-30.06.20181.07-19.09.2018
kwota zniżki2000 zł1000 zł

 

Powyższe promocje nie łączą się.

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest również w Biurze Programu MBA.

WSB Chorzów MBA