Zdecydowałem się na studia MBA by jeszcze bardziej podnieść swoje kompetencje. Nie chodzi tu tylko o kadrę dydaktyczną studiów, bo ja przede wszystkim uczę się dzięki kontaktom z innymi słuchaczami, spędzamy ze sobą czas także po wykładach. Większość  z nich to wzięci menadżerowie, specjaliści w swoich dziedzinach z dużymi umiejętnościami i doświadczeniem, posiadający tak wielka wiedzę praktyczna, iż grzechem byłoby z niej nie skorzystać.Możliwość zderzenia teorii z doświadczeniem zawodowym wykładowców i słuchaczy - to jest na studiach MBA najważniejsze. Wszystko można dzięki temu zweryfikować, zmienić swoje spojrzenie na oczywistości w pracy – okazuje się bowiem, że one nie są takie oczywiste dla innych osób. Bardzo istotne jest dla mnie także to, że studia mocno wybiegają poza schematy. Wykładowcy potrafią mówić o tym, co nas zainteresowało i co jest dla nas ważne, mimo, że nie mieli w planie w ogóle poświęcać czasu temu konkretnemu zagadnieniu.

Sebastian Baca
Słuchacz programu MBA w WSB w Chorzowie

Studia MBA Zarządzanie w biznesie międzynarodowym przygotowaliśmy dla kadry kierowniczej i menedżerskiej oraz właścicieli firm, działających w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, którzy:

 • chcą zdobyć wykształcenie kierunkowe konieczne dodalszego rozwoju
 • pragną rozwinąć swoje kwalifikacje
 • planują poszerzenie zakresu działalności firmy
 • awansowali i chcą rozwinąć umiejętności menedżerski oraz przygotować się do rozwiązywania problemów, jakie czekają na nich w nowych sytuacjach biznesowych perspektywą awansu, ugruntowania pozycji w firmie lub zmiany stanowiska pracy są zmotywowani, aby poszerzyć wiedzę z różnych obszarów zarządzania organizacją.

Studia MBA Project Management przygotowaliśmy z myślą o doświadczonych menedżerach oraz właścicielach firm. 
Skierowane są do osób, które:

 • są samodzielnymi, świadomymi przedsiębiorcami i wiedzą, że nowoczesny menedżer programów i projektów jest partnerem dla sponsora
 • rozumieją język sponsora projektu i potrafią współpracować na poziomie taktyczno-strategicznym.

Organizacja zajęć

Studia trwają 2 lata. Program prowadzony jest w systemie modułowym i obejmuje łącznie 376 godzin, w tym 368 godziny obowiązkowych zajęć weekendowych i 8 godzin seminarium dyplomowego. W trakcie trwania studiów słuchacze  zaliczają  każdy moduł (o formie zaliczenia decydują wykładowcy; są to zazwyczaj prace zaliczeniowe lub egzaminy). Studia kończą sie napisaniem i obrona pracy dyplomowej.

Zjazdy odbywają się nie częściej niż 2 razy w miesiącu, w soboty i w niedziele po 8 godzin dydaktycznych. Na każdym zjeździe obecny jest opiekun grupy dbający o komfortowe warunki do nauki dla uczestników. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez WSB i zatwierdzonego przez Franklin University. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

Dodatkowe szkolenia

Słuchacze mogą skorzystać z dwóch dodatkowych, szkoleń prowadzonych przez doświadczonych trenerów. Udział w nich jest bezpłatny.

Metody nauczania

W programie MBA najważniejszy jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach. Na zajęciach wykorzystujemy praktyczne metody i  interaktywne formy nauczania m.in. analizy przypadków, dyskusje i prace w grupach, symulacje oraz prezentacje. Dzięki nim uczestnicy mogą na bieżąco weryfikować swoje umiejętności menedżerskie. Ważnym elementem programu MBA jest także wymiana doświadczeń między słuchaczami.

Podczas zjazdów każdy uczestnik programu otrzymuje materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców, które zawierają m.in. autorskie opracowania, zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania, analizy przypadków, materiał teoretyczny, akty prawne oraz niezbędne informacje jak zasady zaliczenia. Są one też dostępne 24 godziny na dobę na platformie Moodle. Zapewniamy także stały kontakt z uczelnią –
w Extranecie umieszczamy plany zajęć, informacje o ocenach, terminach zaliczeń i płatnościach. Uczestnicy mają również dostęp do biblioteki i czytelni WSB.

Prestiżowy dyplom

Absolwenci programów otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA, wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu i sygnowany przez Franklin University. Dyplom podpisują przedstawiciele władz obu uczelni. Absolwenci otrzymują także świadectwo ukończenia podyplomowych studiów Master of Business Administration w zależności od wybranej specjalności – zarządzanie w biznesie międzynarodowym lub MBA Project Management – Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu.

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Edukacja kadr menedżerskich ma swoją specyfikę i nie należy do typowych. Obszary realizowane w ramach programu studiów MBA, dzięki podzieleniu ich na tematyczne moduły, pozwalają na zdobycie kluczowych kompetencji menedżerskich.

I ROK STUDIÓW

Moduły realizowane dla obu specjalności: 

MBA ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM
MBA PROJECT MANAGEMENT

Komunikacja i analiza transakcyjna w biznesie 32 godz.

Żyjemy w czasach permanentnej zmiany, w świecie wymykającym się naszym zdolnościom poznawczym. Ta nieprzewidywalność i losowość jest ojczyzną Czarnych Łabędzi, zjawisk rzadkich, nieoczekiwanych, o ogromnej skali, których wyjaśnienie jest możliwe z perspektywy czasu. Kluczowe stają się pytania:

 • Jakie kompetencje pomogą nam funkcjonować w tym świecie?
 • Jakie wyzwania stoją dziś przed liderami?

Już wiemy, że w dobie sztucznej inteligencji eksperckość będzie budowana inaczej. Dzisiejszy lider to nie ekspert, a raczej connector, łączący ludzi i inwestujący w głębokie relacje. Analiza transakcyjna jest koncepcją psychologiczną, która dostarcza modeli wspierających zarządzanie relacjami w firmie. Jest koncepcją nastawioną na rozwój osobisty i zmianę. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • zrozumieć siebie samodzielnie i siebie w relacji oraz procesy występujące w firmie w ujęciu systemowym
 • opanować nowe kompetencje przywódcze w świecie VUCA

Zarządzanie zasobami ludzkimi 32 godz.

Człowiek, jego kompetencje oraz motywacja do działania to klucz do sukcesu nowoczesnego i dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. W ramach modułu słuchacze wzbogacą swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i ocenią jego wpływ na wydajność i efektywność firmy. Omówione zostaną obszary takie jak: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja i selekcja pracowników, wynagradzanie, motywowanie i ocenianie, szkolenie i rozwój kadry
oraz model organizacji uczącej się, a także wielokulturowość w kontekście organizacji międzynarodowych. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • przeanalizować i ocenić strategię zarządzania zasobami ludzkimi oraz jej wpływ na wydajność i efektywność firmy
 • stosować narzędzia z obszaru HR wspierające rozwój pracowników i realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa
 • umiejętnie motywować kadrę, uwzględniając aspekty wielokulturowości, w celu zapewnienia sukcesu międzynarodowej firmie.

Negocjacje międzynarodowe 32 godz.

Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne to podstawowy obszar kompetencji lidera. Moduł umożliwia słuchaczom zrozumienie natury procesu negocjacyjnego, jego złożoności i wielowymiarowości, włączając w to aspekty międzykulturowe. W ramach modułu słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego i elastycznego negocjowania. Trenowane będą m.in. fazy, procedury i strategie prowadzenia negocjacji oraz techniki
wywierania wpływu i manipulacji. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • prawidłowo dobierać techniki negocjacyjne, odpowiednie do sytuacji, celu negocjacyjnego oraz otoczenia biznesowego
 • budować zespoły negocjacyjne, wyznaczać role i określać odpowiedzialność poszczególnych jego członków
 • w sposób efektywny wdrażać proces negocjacyny.

Marketing relacji 32 godz.

W ramach modułu słuchacze nabędą wiedzę na temat marketingu relacji i zarządzania relacjami z klientem. Kluczowym założeniem zajęć jest wskazanie potencjału marketingowego i sprzedażowego wynikającego z poprawy zarządzania relacjami. W trakcie zajęć poruszone zostanie zagadnienie zarządzania relacjami z innymi interesariuszami firmy. Słuchacze poznają główne założenia i koncepcje marketingu relacji, metody analizy i diagnozy takiej sytuacji oraz strategie rozwijania i komercjalizacji relacji z klientami i innymi partnerami biznesowymi. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • ocenić mocne i słabe strony procesu zarządzania relacjami z klientem w danej firmie oraz zaproponować rozwiązania, które te relacje poprawią.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 32 godz.

W ramach modułu słuchacze otrzymają rzetelną wiedzę – warsztat narzędziowy – z obszaru zarządzania finansami, umożliwiającą kolektywne i samodzielne podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Celem jest zrozumienie mechanizmów finansowych z zakresu podejmowania decyzji finansowych adekwatnych do potrzeb podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem zmian zachodzących w ich otoczeniu biznesowym. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:  

 • udzielać rekomendacji wspomagających decyzje zarządcze podejmowane w obszarze operacyjnym lub inwestycyjnym oraz identyfikować źródła i czynniki ryzyka przedsiębiorstw.

Zarządzanie strategiczne 32 godz.

Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z całościową koncepcją zarządzania, czyli zarządzaniem strategicznym. W trakcie zajęć przedstawiane są kwestie dotyczące planowania, wdrażania strategii i kontroli nad nią, oraz problemy z zakresu zarządzania projektami i zmianą. Ważnym elementem jest także ocena wpływu etyki biznesu na strategię i taktykę firmy. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili: 

 • analizować kluczowe aspekty otoczenia biznesowego mające wpływ na wyniki przedsiębiorstwa
 • wykorzystywać narzędzia strategiczne, dzięki którym będą skutecznie konkurować na rynku, a także tworzyć, oceniać i wdrażać najkorzystniejsze strategie, które zapewnią firmie realizację wyznaczonych celów.

II ROK STUDIÓW

Moduły realizowane dla specjalności:

MBA ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

Analiza sprawozdań finansowych 32 godz.

Podczas realizacji tego modułu słuchacze poznają tajniki dobrego czytania i analizowania sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Jednocześnie słuchacze zapoznają się z możliwymi instrumentami kreatywnej polityki rachunkowości, co bardzo się przydaje zarówno przedsiębiorstwu sporządzającemu sprawozdania jak i analitykowi finansowemu. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • wykorzystywać informacje finansowe w procesie podejmowania decyzji zarządczych i strategicznych
 • samodzielnie przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych.

Marketing międzynarodowy 32 godz.

Moduł dostarcza uczestnikom praktyczną i szeroką wiedzę z zakresu nowoczesnego marketingu w szczególności nakierowanego na rynki międzynarodowe. Obejmuje wiedzę na temat: instrumentów marketingowych wykorzystywanych przez firmy na rynkach krajowych i międzynarodowych, metod analizy tych rynków oraz zastosowania efektywnych strategii sprzedaży i promocji. Omówione zostaną aspekty mikro i makrootoczenia
rynkowego, segmentacji rynku oraz zastosowania elementów marketingu mix, a także problem społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście relacji międzynarodowych. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • opracować strategię marketingową firmy, uwzględniając jej działalność, również międzynarodową, oraz misję, a także wyznaczać cele strategiczne
 • wykorzystywać różne metody i techniki badań marketingowych
 • stosować narzędzia marketingowe w celu skutecznej realizacji strategii firmy.

Prawo gospodarcze 32 godz.

Na zajęciach prowadzonych w ramach moduły słuchacze zapoznają się z podstawowymi regulacjami prawnymi, które wiążą się bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaje spółek, aspekty zawierania i wykonywania umów, elementy prawa upadłościowego, prawa podatkowego, a także prawa pracy z uwzględnieniem
przepisów dotyczących czasu pracy, samozatrudnienia, systemu wynagrodzeń, praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • analizować w jaki sposób prawo wpływa na decyzje zarządcze podejmowane w firmach na rynku krajowym i europejskim
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa gospodarczego w prowadzeniu działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów jego działalności
 • odpowiednio stosować przepisy prawa w kontekście międzynarodowej działalności firmy.

Międzynarodowe rynki finansowe 32 godz.

Moduł porusza zagadnienia dotyczące produktów i instrumentów finansowych dostępnych na rynkach międzynarodowych. W trakcie zajęć słuchacze poznają klasyfikację rynków oraz główne produkty finansowe dostępne dla biznesu wraz z zastosowaniem. Analizowane będą m.in. pojęcia takie jak: rynki walutowe, rynek instrumentów pochodnych i rynek papierów dłużnych, transakcje zabezpieczające, inżynieria finansowa. Uczestnicy będą mieli
również możliwość zapoznania się z najważniejszymi aspektami zarządzania finansami na rynkach wschodzących. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • porównywać produkty finansowe dostępne na rynkach międzynarodowych
 • oceniać zasadność wykorzystania produktów finansowych w określonym otoczeniu
 • oszacować, w jakim zakresie dostępność rynków wpływa na sytuacje biznesowe
 • umiejętnie zarządzać ryzykiem związanym z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Problemy gospodarki globalnej 16 godz.

W ramach modułu uczestnicy zdobędą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania firmą w kontekście gospodarki globalnej i jej problemów. Słuchacze poznają najważniejsze aspekty rynków międzynarodowych oraz wpływ czynników ekonomicznych, polityki międzynarodowej i kwestii wielokulturowości na pozycję przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • wykorzystywać poznane koncepcje ekonomiczne w obszarach, w których podejmowane są decyzje zarządcze
 • analizować czynniki mikro i makroekonomiczne oraz wykorzystywać je do skutecznego prowadzenia firmy
 • zarządzać firmą w kontekście gospodarki globalnej i jej problemów.

Zarządzanie projektami 32 godz.

Moduł wprowadza słuchaczy w obszar zarządzania projektami, programami oraz portfelami z perspektywy średniej i wyższej kadry zarządzającej. Dobór tematów pozwala na przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli sponsorów, którzy skutecznie realizują założenia strategii poprzez konstruktywną współpracę z kierownikami projektów, programów i portfeli oraz budowanie środowiska pozwalającego na ciągłe doskonalenie podejścia do zarządzania.
Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • definiować i nadzorować projekty, programy i portfele oparte na strategii organizacji oraz konstruktywnych uzasadnieniach biznesowych
 • identyfikować i wpływać na elementy środowiska zarządzania wpływające z kolei na skuteczność projektów, programów i portfeli.

II ROK STUDIÓW

Moduły realizowane dla specjalności:

MBA PROJECT MANAGEMENT

Lean Leadership 734 i model doskonalenia i zarządzania 32 godz.

Moduł wprowadza słuchaczy w temat Lean Leadership z perspektywy menedżerów  wyższego szczebla.
Po ukończeniu modułu słuchacze:

 • odkryją, jak połączyć działania pracowników ze strategicznymi celami firmy, kaskadując proces.
 • nauczą się tworzenia standardu pracy liderów i menedżerów, aby zamiast gasić pożary, inspirować pracowników do rozwijania i rozwiązywania codziennych problemów
 • będą w stanie stworzyć system zespołowy do rozwiązywania trudniejszych problemów za pomocą narzędzi analitycznych zawartych w koncepcji PDCA.

Strategiczny kontekst portfeli, programów i projektów 32 godz.

Moduł wprowadza słuchaczy w obszar zarządzania portfelami, programami oraz projektami z perspektywy strategii organizacji. Dobór tematów przygotowuje do pełnienia roli sponsorów, skutecznie realizujących założenia strategii poprzez konstruktywną współpracę z kierownikami projektów, programów i portfeli. Słuchacze będą świadomi jak ważne jest budowanie środowiska pozwalającego na ciągłe doskonalenie podejścia do zarządzania. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • przekładać strategię organizacji na portfele, programy i projekty
 • definiować i nadzorować portfele, programy i projekty oparte na strategii organizacji oraz konstruktywnych uzasadnieniach biznesowych
 • mierzyć poziom realizacji strategii poprzez narzędzia portfelowe
 • odpowiednio identyfikować portfele, programy i projekty oraz dobierać właściwe narzędzia zarządzania nimi
 • konstruktywnie budować współpracę pomiędzy rolą sponsora i menedżera projektu lub programu
 • identyfikować i wpływać na elementy środowiska zarządzania wpływające z kolei na skuteczność projektów, programów i portfeli.

Strategia Lean 32 godz.

Na zajęciach słuchacze poznają tematykę Lean z perspektywy zarządzania wyższego szczebla. Wykorzystanie zostanie gra symulacyjna, która ukaże perspektywę usprawniania procesów organizacji, poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstw i budowanie ciągłego przepływu wartości. Po ukończeniu modułu słuchacze:

 • nauczą się analizować procesy z pomocą metody mapowania strumienia wartości i metod badań pracy
 • odkryją model biznesowy 5 Kroków Strategii Lean, który przygotowuje całą organizację do wejścia w Lean z uwzględnieniem punktu widzenia zarządu
 • opanują umiejętność przejścia przez 5 etapów Strategii Lean poprzez eliminację 5 patologii biznesowych, powodujących, że klasyczne próby wdrażania Lean kończą się w 90% niepowodzeniem.

Inicjacja i planowanie programów i projektów w praktyce 32 godz.

Moduł odpowiada za kluczowy moment w życiu programu i projektu, jakim jest inicjacja. To właśnie wtedy definiuje się cele, definiuje zakres, dobiera strategię realizacji, buduje struktury i zespół, estymuje czas i pieniądze konieczne do realizacji. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:
właściwie stawiać cele projektów i programów

 • zbierać wymagania w sposób adekwatny do potrzeb projektu i wiedzy interesariuszy
 • definiować zakres, wyłączenia oraz interfejsy
 • dobierać właściwą strategię realizacji oraz tworzyć plany zarządzania
 • identyfikować kompetencje niezbędne do realizacji projektu lub programu
 • budować struktury programów i projektów
 • dekomponować zakres i delegować odpowiedzialność za jego realizację
 • budować harmonogramy i wstępne budżety.

Zwinne zarządzanie projektami 16 godz.

Zwinne podejście do projektów jest coraz popularniejsze w wielu branżach, szczególnie w projektach rozwojowych o dużym stopniu innowacyjności. Również tradycyjne projekty coraz częściej czerpią z technik zwinnych. Moduł nie tylko wprowadza słuchaczy w podstawowe podejścia i techniki zwinne, ale pokazuje również w jaki sposób łączyć je z podejściami tradycyjnymi i skalować na poziom programów. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • świadomie decydować się na właściwe podejście w zależności od potrzeb projektu
 • stosować podstawowe narzędzia w oparciu o Scrum i Kanban
 • wdrażać podejście zwinne na poziomie organizacji
 • łączyć techniki zwinne z tradycyjnymi
 • skalować projekty zwinne w oparciu o sprawdzone rozwiązania typu SAFe.

Finanse i ryzyko w projektach 32 godz.

Moduł poświęcony jest dwóm kluczowym, twardym obszarom zarządzania projektem. W obszarze finansów, poza technikami estymacji kosztów i budżetowania, słuchacze poznają metodę analizy wartości wypracowanej (ang. Earned Value) i nauczą się jak praktycznie stosować ją do kontroli projektu. W obszarze ryzyka poznają praktyczne metody organizacji procesów z nim związanych oraz nauczą się najważniejszych narzędzi. Po ukończeniu modułu
słuchacze będą potrafili:

 • poprawnie szacować koszty poszczególnych pakietów prac
 • budować budżety w sposób pozwalający na ich skuteczne śledzenie
 • planować podstawowe przepływy pieniężne w projekcie
 • stosować metodę Earned Value do kontroli przebiegu projektu
 • oceniać podejście kluczowych interesariuszy do ryzyka
 • identyfikować szanse i zagrożenia oraz oceniać ryzyka
 • planować i wdrażać odpowiedzi na ryzyko
 • monitorować ryzyko w projekcie.

W czasie zajęć słuchacze rozwijają umiejętności globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa w środowisku międzynarodowym. Poza programem obowiązkowym mają rózwnież zapewnioną możliwość rozwoju w ramach dodatkowych zajęć.

Wykłady z Visiting Professors 
Słuchacze i absolwenci uczestniczą w cyklicznych wykładach z Visiting Professors. Swoje wystąpienia mieli m.in. przedstawiciele cenionych amerykańskich uczelni:

 • prof. Bruce Ramsey z Franklin University 
 • dr David Arnesen z Albers School of Business and Economics, Seattle University.

Networking
Niewątpliwie jedną z wartości dodanych programu MBA jest networking szeroko rozumiany jako budowanie relacji, szczególnie tych biznesowych. Wymiana doświadczeń między słuchaczami oraz dzielenie się zasobami i wiedzą fachową jest także ważnym aspektem programu. Networking to również bezcenne kontakty, które w efekcie przekładają się na trwałe i owocne relacje biznesowe.

Wyjazd do Franklin University - partnerskiej uczelni WSB 
Raz w roku dla słuchaczy programów MBA Wyższych Szkół Bankowych organizujemy wyjazd do USA, z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów MBA. Plan pobytu w Stanach Zjednoczonych obejmuje m.in. zwiedzanie Franklin University oraz spotkania i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli wybranych amerykańskich firm. Wyjazd jest nieobowiązkowy i dodatkowo płatny – więcej informacji można uzyskać w Biurze Programu MBA. 

Zajęcia z VIP-ami
W ramach studiów słuchacze moga uczestniczyć również w wykładach prowadzonych przez znanych ekspertów z różnych dziedzin. Dotychczas gośćmi specjalnymi w WSB w Chorzowie byli:

 • prof. dr hab. Witold Orłowski – były członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, specjalny doradca Komisji Europejskiej ds. Budżetu oraz główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska. Profesor Witold Orłowski, visiting professor Programu MBA w WSB w Chorzowie,  przeprowadził wykład "Problemy zadłużenia państw i możliwości rozwiązania" 
 • dr Mariusz Sokołowski – członek Akademii Ekspertów PR oraz Rady Konsultacyjnej  Instytutu Nauk Politycznych UW, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji
 • Paweł Tkaczyk – właściciel firmy MIDEA, zajmującej się mentoringiem i budowaniem silnych marek, autor książek „Zakamarki marki” i „Grywalizacja”

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok