WSB polecił mi ceniony przeze mnie kolega po fachu. Poza tym uczelnia znajduje się blisko mojego miejsca zamieszkania i nie muszę opuszczać rodziny na weekendy. Co mogę powiedzieć po pierwszych zjazdach? Organizacja studiów jest na wysokim, profesjonalnym poziomie. Doceniam przyjazną atmosferę oraz dobrą logistykę i zaplecze administracyjna-organizacyjne. Ale najważniejsze na studiach MBA są chęć nauczenia się czegoś nowego i otwartość na innych oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Agata Kozielska
Kierownik Spedycji Międzynarodowej, Fiege sp. z o.o., słuchaczka programu MBA w WSB w Chorzowie

Specjalistyczny profil 

Wiedza na temat międzynarodowego wymiaru funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zrozumienie procesów zachodzących w gospodarce światowej stanowią o profesjonalizmie współczesnego menedżera. Studia MBA Zarządzanie w biznesie międzynarodowym dostarczają słuchaczom nowoczesnej wiedzy na temat zarządzania w środowisku międzynarodowym. Program został przygotowany we współpracy z Franklin University oraz z partnerami biznesowymi i wykorzystuje zarówno doświadczenia edukacyjne amerykańskiego partnera, jak i lokalne doświadczenia biznesowe. 


Organizacja zajęć
Studia trwają 2 lata. Program prowadzony jest w systemie modułowym i obejmuje łącznie 376 godzin, w tym 368 godziny obowiązkowych zajęć weekendowych i 8 godzin seminarium dyplomowego. Każdy moduł kończy się zaliczeniem w formie wskazanej przez wykładowcę na początku każdego modułu: praca zaliczeniowa, pisana na bazie własnego doświadczenia zawodowego, test lub egzamin.  

Zjazdy odbywają się nie częściej niż 2 razy w miesiącu, w soboty i w niedziele po 8 godzin dydaktycznych. Na każdym zjeździe obecny jest opiekun grupy dbający o komfortowe warunki do nauki dla uczestników. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez WSB i zatwierdzonego przez Franklin University. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich modułów oraz pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony. 

Dodatkowe szkolenia
Słuchacze mogą skorzystać z dwóch dodatkowych szkoleń prowadzonych przez doświadczonych trenerów. Udział w nich jest bezpłatny.

Dla kogo MBA?
Program studiów skierowany jest do kadry menedżerskiej przedsiębiorstw zagranicznych lub polskich działających w międzynarodowym otoczeniu konkurencyjnym, ale także wszystkich firm chcących rozwijać swoją działalność na europejskim lub globalnym rynku konsumenckim. Są to studia dla osób, które rozwój zawodowy wiążą z karierą międzynarodową i chcą się dokształcić w tym kierunku, ale także dla osób, które nie boją się czerpać z dobrych praktyk biznesowych międzynarodowych przedsiębiorstw i wdrażać je na krajowym rynku. 

Studia te pozwalają także na zdobycie nowoczesnej wiedzy właścicielom firm, którzy prowadzą działalność w skali międzynarodowej lub dopiero planują międzynarodowy rozwój biznesu. Jest to również idealny program dla osób na stanowiskach zarządczych, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i biznesu międzynarodowego.

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Metody nauczania
W programie MBA najważniejszy jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach. Na zajęciach wykorzystujemy praktyczne metody i  interaktywne formy nauczania m.in. analizy przypadków, dyskusje i prace w grupach, symulacje oraz prezentacje. Dzięki nim uczestnicy mogą na bieżąco weryfikować swoje umiejętności menedżerskie. Ważnym elementem programu MBA jest także wymiana doświadczeń między słuchaczami.

Podczas zjazdów każdy słuchacz otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowcę, który zawiera m.in. autorskie opracowania, zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania, analizy przypadków, materiał teoretyczny, akty prawne oraz niezbędne informacje jak zasady zaliczenia. Uczestnicy mają również dostęp do biblioteki i czytelni WSB oraz wewnętrznego serwisu internetowego Extranet. W Extranecie dostępne 24 godziny na dobę są także materiały dydaktyczne, plany zajęć, informacje o ocenach, terminach zaliczeń i płatnościach.

Prestiżowy dyplom
Absolwenci programu otrzymują

 • dyplom ukończenia studiów MBA, wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu i sygnowany przez Franklin University. Dyplom podpisują przedstawiciele władz obu uczelni. 
 • świadectwo ukończenia podyplomowych studiów Master of Business Administration – Zarządzanie w biznesie międzynarodowym WSB w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie.

Edukacja kadr menedżerskich ma swoją specyfikę i nie należy do typowych. Obszary realizowane w ramach programu studiów MBA, dzięki podzieleniu ich na tematyczne moduły, pozwalają na zdobycie kluczowych kompetencji menedżerskich.

Realizowane moduły:

Komunikacja i analiza transakcyjna w biznesie (32 godz.)
Budowanie konstruktywnych relacji wewnątrz zespołu to podstawowe zadanie każdego menedżera. Moduł umożliwia zapoznanie się z różnorodnymi technikami komunikacyjnymi, wpływem komunikacji niewerbalnej na relacje w biznesie oraz poznanie podstawowych zasad konstruktywnego dialogu. Elementem zajęć są wybrane aspekty analizy transakcyjnej jako jednego z narzędzi komunikacji, a także analiza własnych wzorców komunikacyjnych (egogram). Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:
 • sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik i kanałów komunikacji oraz analizować własne wzory komunikacyjne 
 • budować relacje z zespołem i firmą
 • wskazywać obszary wymagające zmiany, dobierać optymalne rozwiązania i znajdować nowe możliwości w zakresie budowania prawidłowych relacji międzyludzkich.
Zarządzanie zasobami ludzkimi (32 godz.)
Człowiek, jego kompetencje, umiejętności, postawa oraz motywacja do działania to klucz do sukcesu nowoczesnego i dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. W ramach modułu słuchacze wzbogacą swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i ocenią jego wpływ na wydajność i efektywność firmy. Omówione zostaną obszary takie jak: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja i selekcja pracowników, wynagradzanie, 
motywowanie i ocenianie, szkolenie i rozwój kadry oraz model organizacji uczącej się, a także wielokulturowość w kontekście organizacji międzynarodowych. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili: 
 • przeanalizować i ocenić strategię zarządzania zasobami ludzkimi oraz jej wpływ na wydajność i efektywność firmy
 • stosować narzędzia z obszaru HR wspierające rozwój pracowników i realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa
 • umiejętnie motywować kadrę, uwzględniając aspekty wielokulturowości, w celu zapewnienia sukcesu międzynarodowej firmie.
Negocjacje międzynarodowe (32 godz.)
Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne są podstawowym obszarem kompetencji lidera. Moduł umożliwia słuchaczom zrozumienie natury procesu negocjacyjnego, jego złożoności i wielowymiarowości, włączając w to aspekty międzykulturowe. W ramach modułu słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego i elastycznego negocjowania. Trenowane będą m.in. fazy, procedury i strategie prowadzenia negocjacji oraz techniki wywierania wpływu i manipulacji. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:
 • prawidłowo dobierać techniki negocjacyjne, odpowiednie do sytuacji, celu negocjacyjnego oraz otoczenia biznesowego
 • w sposób efektywny wdrażać proces negocjacyjny
 • budować zespoły negocjacyjne, wyznaczać role i określać odpowiedzialność poszczególnych jego członków.
Analiza sprawozdań finansowych (32 godz.)
Podczas realizacji tego modułu słuchacze zostaną wprowadzeni w tajniki dobrego czytania i analizowania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Jednocześnie słuchacze zapoznają się z możliwymi instrumentami kreatywnej polityki 
rachunkowości, co bardzo się przydaje w biznesie, niezależnie od tego, czy stoi się po stronie przedsiębiorstwa sporządzającego sprawozdania finansowe, czy też po stronie analityka finansowego. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili: 
 • wykorzystywać informacje finansowe w procesie podejmowania decyzji zarządczych i strategicznych 
 • samodzielnie przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych. 
Marketing międzynarodowy (32 godz.)
Moduł dostarcza uczestnikom praktyczną i szeroką wiedzę z zakresu nowoczesnego marketingu nakierowanego w szczególności na rynki międzynarodowe. Obejmuje wiedzę na temat: instrumentów marketingowych wykorzystywanych przez firmy na rynkach krajowych i międzynarodowych, metod analizy tych rynków oraz zastosowania efektywnych strategii sprzedaży i promocji. Omówione zostaną aspekty mikro- i makrootoczenia rynkowego, segmentacji rynku oraz zastosowania elementów marketingu mix, a także problem społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście relacji międzynarodowych. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili: 
 • opracować strategię marketingową firmy, uwzględniając jej działalność, również międzynarodową, oraz misję, a także wyznaczać cele strategiczne
 • wykorzystywać różne metody i techniki badań marketingowych
 • stosować narzędzia marketingowe w celu skutecznej realizacji strategii firmy.
Marketing relacji (32 godz.)
W ramach modułu słuchacze nabędą wiedzę na temat marketingu relacji i zarządzania relacjami z klientem. Kluczowym założeniem zajęć jest wskazanie potencjału marketingowego i sprzedażowego wynikającego z poprawy zarządzania relacjami. W trakcie zajęć poruszone zostanie zagadnienie zarządzania relacjami z innymi interesariuszami firmy. Słuchacze poznają główne założenia i koncepcje marketingu relacji, metody analizy i diagnozy takiej sytuacji oraz strategie rozwijania i komercjalizacji relacji z klientami i innymi partnerami biznesowymi. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili: 
 • ocenić mocne i słabe strony procesu zarządzania relacjami z klientem w danej firmie oraz zaproponować rozwiązania, które te relacje poprawią. 
Prawo gospodarcze (32 godz.)
Moduł ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami prawnymi, które wiążą się bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaje spółek, aspekty zawierania i wykonywania umów, elementy prawa upadłościowego, prawa podatkowego, a także prawa pracy z uwzględnieniem przepisów dotyczących 
czasu pracy, samozatrudnienia, systemu wynagrodzeń, praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili: 
 • analizować, w jaki sposób prawo wpływa na decyzje zarządcze podejmowane w firmach na rynku krajowym i europejskim
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa gospodarczego w prowadzeniu działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów jego działalności
 • odpowiednio stosować przepisy prawa w kontekście międzynarodowej działalności firmy.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (32 godz.) 
W ramach modułu słuchacze otrzymają rzetelną wiedzę – warsztat narzędziowy – z obszaru zarządzania finansami, umożliwiającą kolektywne i samodzielne podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Celem jest zrozumienie mechanizmów finansowych z zakresu podejmowania decyzji finansowych adekwatnych do potrzeb podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem zmian zachodzących w ich otoczeniu biznesowym. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili: 
 • udzielać rekomendacji wspomagających decyzje zarządcze podejmowane w obszarze operacyjnym lub inwestycyjnym oraz identyfikować źródła i czynniki ryzyka przedsiębiorstw.
Międzynarodowe rynki finansowe (32 godz.) 
Moduł porusza zagadnienia dotyczące produktów i instrumentów finansowych dostępnych na rynkach międzynarodowych. W trakcie zajęć słuchacze poznają klasyfikację rynków, główne produkty finansowe dostępne dla biznesu i ich zastosowania. Analizowane będą m.in. pojęcia takie jak: rynki walutowe, rynek 
instrumentów pochodnych i rynek papierów dłużnych, transakcje zabezpieczające, inżynieria finansowa. Uczestnicy będą mieli również możliwość zapoznania się z najważniejszymi aspektami zarządzania finansami na rynkach wschodzących. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili: 
 • porównywać produkty finansowe dostępne na rynkach międzynarodowych
 • oceniać zasadność wykorzystania produktów finansowych w określonym otoczeniu
 • oszacować, w jakim zakresie dostępność rynków wpływa na sytuacje biznesowe
 • umiejętnie zarządzać ryzykiem związanym z wykorzystaniem instrumentów finansowych.
Problemy gospodarki globalnej (16 godz.) 
W ramach modułu uczestnicy zdobędą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania firmą w kontekście gospodarki globalnej i jej problemów. Słuchacze poznają najważniejsze aspekty rynków międzynarodowych oraz wpływ czynników ekonomicznych, polityki międzynarodowej i kwestii wielokulturowości na pozycję przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili: 
 • wykorzystywać poznane koncepcje ekonomiczne w obszarach, w których podejmowane są decyzje zarządcze
 • analizować czynniki mikro- i makroekonomiczne oraz wykorzystywać je do skutecznego prowadzenia firmy, a także zarządzać firmą w kontekście gospodarki globalnej i jej problemów.
Zarządzanie strategiczne (32 godz.)
Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z całościową koncepcją zarządzania, czyli zarządzaniem strategicznym. W trakcie zajęć przedstawiane są kwestie dotyczące planowania, wdrażania strategii i kontroli nad nią, a także problemy z zakresu zarządzania projektami i zmianą. Ważnym elementem jest także ocena wpływu etyki biznesu na strategię i taktykę firmy. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili: 
 • analizować kluczowe aspekty otoczenia biznesowego mające wpływ na wyniki przedsiębiorstwa
 • wykorzystywać narzędzia strategiczne, dzięki którym będą skutecznie konkurować na rynku, a także tworzyć, oceniać i wdrażać najkorzystniejsze strategie, które zapewnią firmie realizację wyznaczonych celów.
Zarządzanie projektami (32 godz.)
Moduł wprowadza słuchaczy w obszar zarządzania projektami, programami oraz portfelami z perspektywy średniej i wyższej kadry zarządzającej. Dobór tematów pozwala na przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli sponsorów, którzy skutecznie realizują założenia strategii poprzez konstruktywną współpracę z kierownikami projektów, programów i portfeli oraz budowanie środowiska pozwalającego na ciągłe doskonalenie podejścia do 
zarządzania. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili: 
 • definiować i nadzorować projekty, programy i portfele oparte na strategii organizacji oraz konstruktywnych uzasadnieniach biznesowych
 • identyfikować i wpływać na elementy środowiska zarządzania wpływające z kolei na skuteczność projektów, programów i portfeli. 

W czasie zajęć słuchacze rozwijają umiejętności globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa w środowisku międzynarodowym. Poza programem obowiązkowym mają rózwnież zapewnioną możliwość rozwoju w ramach dodatkowych zajęć.

Wykłady z Visiting Professors 
Słuchacze i absolwenci uczestniczą w cyklicznych wykładach z Visiting Professors. Swoje wystąpienia mieli m.in. przedstawiciele cenionych amerykańskich uczelni:

 • prof. Bruce Ramsey z Franklin University 
 • dr David Arnesen z Albers School of Business and Economics, Seattle University.

Networking
Niewątpliwie jedną z wartości dodanych programu MBA jest networking szeroko rozumiany jako budowanie relacji, szczególnie tych biznesowych. Wymiana doświadczeń między słuchaczami oraz dzielenie się zasobami i wiedzą fachową jest także ważnym aspektem programu. Networking to również bezcenne kontakty, które w efekcie przekładają 

się na trwałe i owocne relacje biznesowe.

Wyjazd do Franklin University - partnerskiej uczelni WSB 
Raz w roku dla słuchaczy programów MBA Wyższych Szkół Bankowych organizujemy wyjazd do USA, z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów MBA. Plan pobytu w Stanach Zjednoczonych obejmuje m.in. zwiedzanie Franklin University oraz spotkania i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli wybranych amerykańskich firm. Wyjazd jest nieobowiązkowy i dodatkowo płatny – więcej informacji można uzyskać w Biurze Programu MBA. 

Zajęcia z VIP-ami
W ramach studiów słuchacze moga uczestniczyć również w wykładach prowadzonych przez znanych ekspertów z różnych dziedzin. Dotychczas gośćmi specjalnymi w WSB w Chorzowie byli:

 • prof. dr hab. Witold Orłowski – były członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, specjalny doradca Komisji Europejskiej ds. Budżetu oraz główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska. Profesor Witold Orłowski, visiting professor Programu MBA w WSB w Chorzowie,  przeprowadził wykład "Problemy zadłużenia państw i możliwości rozwiązania" 
 • dr Mariusz Sokołowski – członek Akademii Ekspertów PR oraz Rady Konsultacyjnej  Instytutu Nauk Politycznych UW, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji
 • Paweł Tkaczyk – właściciel firmy MIDEA, zajmującej się mentoringiem i budowaniem silnych marek, autor książek „Zakamarki marki” i „Grywalizacja”

WSB Chorzów MBA