Studia MBA poleciła mi znajoma. Pracując w korporacji mam do czynienia z różnymi działami od HR, przez sprzedaż, marketing, controlling itd. Przekonało mnie to, co powiedziała mi koleżanka << te studia nie zrobią z ciebie marketingowca, czy finansisty, ale o wiele łatwiej będzie ci się komunikować ze specjalistami z tych obszarów w codziennej pracy, będziesz rozumiała język jakim się posługują i efektywniej z nimi współpracowała.>>

Od studiów oczekiwałam więc poszerzenia horyzontów i dokładnie to otrzymałam - wieloaspektowe spojrzenie biznes i praktyczne zastosowanie pozyskanych informacji w mojej  pracy. Dodatkowym atutem było to, że zajęcia są prowadzone w sposób dynamiczny i ciekawy, lubię panującą na nich atmosferę współpracy, wymiany doświadczeń, żywych dyskusji, inspirujących spostrzeżeń. To moje trzecie studia podyplomowe na WSB i… kto wie, może nie ostatnie!

Agnieszka Rogalska
Słuchaczka programu MBA w WSB w Bydgoszczy

Zjazdy

 • studia MBA trwają 2 lata
 • zjazdy odbywają się nie częściej niż dwa razy w miesiącu (sobota i niedziela) i trwają po 8 godzin dydaktycznych dziennie
 • program studiów składa się z modułów i seminarium dyplomowe, całość realizowana jest podczas 22 zjazdów
 • łącznie program obejmuje 352 godziny kontaktowe

Język wykładowy
Zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez WSB i zatwierdzonego przez Radę Programową i Franklin University. Wykłady nauczycieli z Franklin University i innych zagranicznych uczelni są fakultatywne i tłumaczone na język polski. W ramach programu realizowany jest blok zajęć wprowadzający specjalistyczne słownictwo anglojęzyczne stosowane w praktyce biznesowej.

Metody nauczania
W programie wykorzystuje się przede wszystkim interaktywne metody nauczania:

 • analizy przypadków (case studies)
 • dyskusje i pracę w grupach
 • realizację projektów
 • symulacje oraz prezentacje.

Kluczowym elementem Programu MBA jest aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach. Uczestnicy są stymulowani do aktywnej pracy podczas zajęć, do wymiany doświadczeń i do odnoszenia wiedzy akademickiej do swoich doświadczeń w biznesie.

Materiały dydaktyczne
Podczas zjazdów każdy słuchacz otrzymuje przygotowany przez wykładowcę komplet materiałów dydaktycznych, który zawiera m.in.:

 • autorskie opracowania
 • zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania
 • analizy przypadków
 • materiał teoretyczny
 • akty prawne
 • niezbędne informacje organizacyjne, takie jak zasady zaliczenia.

Uczestnicy mają również dostęp do biblioteki i czytelni WSB oraz wewnętrznego serwisu internetowego Extranet oraz platformie e - learningowej Moodle.

MindSonar dla naszych słuchaczy
Dodatkowo w cenie studiów słuchacze otrzymują jednorazowe badanie oraz raport MindSonar pokazujące ich style myślenia w kontekście zarządzania. Badanie realizowane jest w trakcie zajęć w ramach treningu menedżerskiego, który prowadzi Mariusz Grudzień. 

Sposób zaliczania zajęć

 • uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
 • każdy moduł kończy się pracą zaliczeniową i/lub egzaminem.

Podstawą ukończenia 2-letnich studiów MBA jest uczestnictwo w minimum 80% wszystkich przewidzianych w programie zajęć, zaliczenie wszystkich modułów studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony.

Dyplom
Absolwenci programu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, wraz z wykazem zaliczonych modułów i uzyskanymi ocenami, oraz dyplom MBA sygnowany przez WSB i amerykańskiego partnera programu – Franklin University.


Moduły realizowane w ramach programu MBA:

Ekonomia menedżerska
Moduł prezentuje koncepcje i metody stosowane przy dokonywaniu analizy ekonomicznej niezbędnej przy podejmowaniu decyzji oraz racjonalizacji procesów gospodarczych. Zajęcia wyposażają słuchaczy w niezbędną praktyczną wiedzę i umiejętności kluczowe dla kadry zarządzającej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
W ramach modułu słuchacze zdobędą umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania kadrami poprzez maksymalizację potencjału kapitału ludzkiego w organizacji. Po jego ukończeniu będą potrafili m.in.: wykorzystywać metody motywacji pracowników, tworzyć plany rozwoju i budżetować w obszarze HR.

Prawo gospodarcze w działaniu
Moduł ten prezentuje najnowsze praktyczne rozwiązania z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz pozwala na lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania obrotu gospodarczego. Udział w zajęciach umożliwia także poznanie i wykorzystanie instytucji prawnych z zakresu prawa gospodarczego.

Prawo podatkowe
Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę o polskim prawie podatkowym, zapoznają się z orzecznictwem sądów krajowych i ETS oraz interpretacjami Ministerstwa Finansów. Po ukończeniu modułu będą potrafili m.in. wykorzystywać znajomość regulacji prawnych dotyczących podatków oraz stosować metody optymalizacji podatkowej.

Międzynarodowe prawo handlowe
Celem modułu jest przygotowanie słuchaczy w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności handlowej na rynkach zagranicznych. Uczestnicy zajęć nabędą praktyczne umiejętności wykorzystania prawnych uwarunkowań międzynarodowej wymiany handlowej.

Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw
Słuchacze przeanalizują system i procesy logistyczne przedsiębiorstw oraz zidentyfikują motywacje, mechanizmy i efekty budowania globalnych i lokalnych łańcuchów dostaw. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą umiejętności doboru i wykorzystania technologii informatycznych w procesach logistycznych.

Zarządzanie strategiczne
Słuchacze zyskają umiejętności zarządzania strategicznego, zidentyfikują procesy planowania, wdrażania i kontroli procesu implementacji strategii. Po ukończeniu modułu będą potrafili m.in.: analizować kluczowe determinanty z otoczenia biznesowego wpływające na kondycję przedsiębiorstwa oraz opracowywać, wdrażać i monitorować strategie umożliwiające firmie rozwój.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Przedmiotem zajęć będą: analiza procesu inwestycyjnego, kształtowanie struktury kapitału niezbędnego do finansowania działalności i inwestycji, optymalizacja kosztów posiadanych aktywów i ich efektywne wykorzystanie oraz zarządzanie kapitałem w kontekście płynności finansowej firmy.

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
Moduł prezentuje możliwości zdobywania kapitału na sfinansowanie działalności i rozwoju przedsiębiorstwa oraz związane z tym ryzyko. Po jego ukończeniu słuchacze będą potrafili m.in. identyfikować, analizować i wykorzystywać źródła pozyskiwania kapitału.

Marketing i sprzedaż
Moduł dostarcza wiedzę na temat uwarunkowań współczesnego marketingu i sprzedaży, kształci umiejętności z zakresu identyfikacji, rozumienia oraz funkcjonowania w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego biznesu, a także pozwala udoskonalić styl prowadzenia prezentacji i przekazywania informacji strategicznych dla organizacji. Słuchacze nauczą się efektywnego zarządzania procesem sprzedaży.

IT w zarządzaniu
Uczestnicy nabędą umiejętności doboru i aplikowania współczesnych rozwiązań IT w procesach biznesowych i zarządczych ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych i mobilnych. Moduł wskaże słuchaczom, jak wzmocnić tzw. inteligencję biznesu dzięki wyposażeniu menedżerów w odpowiednie narzędzia informatyczne.

Zarządzanie jakością i środowiskiem
Głównym celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu wymagań dotyczących systemów zarządzania jakością oraz środowiskiem i ich rolą w kierowaniu firmą. Słuchacze zostaną zapoznani z aktualnym podejściem do stosowania narzędzi jakości poprawiających organizację, efektywność i podejmowanie decyzji w firmie. 

Zarządzanie projektami (gra menedżerska)
Moduł wprowadza słuchaczy w tematykę zarządzania projektami, czyli metody i narzędzia służące przekuwaniu ambitnych planów w realne efekty. Po jego ukończeniu uczestnicy będą potrafili m.in.: stosować w praktyce biznesowej zarządzanie projektami oraz wykorzystywać narzędzia IT wspomagające zarządzanie projektami.

Trening menedżerski
Moduł uczy, jak budować potencjał firmy dzięki umiejętnościom kierownictwa w zakresie efektywnej i konstruktywnej komunikacji, sztuki motywacji i kierowania zespołem, delegowania zadań oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Business English
Głównym celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi anglojęzycznymi zagadnieniami, wyrażeniami i akronimami, występującymi w różnych dziedzinach szeroko pojmowanego biznesu. Uczestnicy nauczą się praktycznego stosowania fachowej terminologii anglojęzycznej w trakcie omawiania w języku angielskim zagadnień z zakresu tematyki studiów.

Zajęcia w USA – dla chętnych
Podczas studiów słuchacze MBA mogą wyjechać do siedziby partnera – Franklin University w Columbus Ohio. W trakcie wyjazdu mają możliwość spotkać się z lokalnymi przedsiębiorcami i biorą udział w zajęciach na Franklin University oraz w dodatkowych warsztatach i szkoleniach.
Poza tym jest to okazja do zwiedzenia Columbus i okolicznych miejscowości, a także do nawiązania nowych kontaktów ze studentami MBA z innych miast.
Fakultatywny wyjazd (częściowo odpłatny) orgaznizowany jest na przełomie kwietnia i maja i trwa od 7 do 10 dni. Do grupy wyjazdowej mogą zapisywać się chętni ze wszystkich polskojęzycznych grup MBA z WSB w całej Polsce: z Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Wrocławia, Szczecina i Chorzowa.

Moduł wyjazdowy
Rozpoczęcie zajęć w pierwszym roku nauki połączone jest z wyjazdem integracyjnym. Wówczas zajęcia są przeprowadzane poza siedzibą uczelni. Jest to doskonała okazja do poznania się i integracji wewnątrz grupy.

Prestiżowy dyplom MBA
Absolwenci programu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, wraz z wykazem zaliczonych modułów i uzyskanymi ocenami, oraz dyplom MBA sygnowany przez WSB i amerykańskiego partnera programu – Franklin University.

Wykłady VIP
Słuchacze programu MBA mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych prowadzonych przez amerykańskich wykładowców partnerskiej uczelni oraz gości VIP. Ostatnio, w marcu 2017 r., nasi słuchacze i absolwenci wzięli udział w spotkaniu z Pawłem Tkaczykiem. 

MBA  Days
Dwa razy w roku organizowane są wykłady otwarte w ramach MBA Days. Jest to okazja, by zobaczyć, jak prowadzone są zajęcia, porozmawiać z wykładowcami (m.in. jest to kadra dydaktyczna z Franklin University), opiekunami. W wydarzeniu uczestniczą również aktualni słuchacze MBA, dzięki czemu jest możliwość poznania opinii na temat studiów z pierwszej ręki.

Wizyty studyjne
Elementem wzbogacającym proces dydaktyczny są wizyty studyjne w wybranych przedsiębiorstwach, w czasie których słuchacze zapoznają się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania i zarządzania nimi (benchmarking).

Networking
Dodatkowym atutem studiów MBA jest możliwość budowania sieci kontaktów wśród słuchaczy i absolwentów, przedstawicieli kadry menedżerskiej wielu uznanych  w Polsce firm.

WSB Bydgoszcz MBA