Możliwość dofinansowania studiów MBA z BUR

Baza Usług Rozwojowych została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników (tylko dla sektora MMŚP). To platforma on-line za pośrednictwem której przedsiębiorcy mogą wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na usługi rozwojowe: m.in.: szkolenia, studia podyplomowe),w tym w szczególności usługi rozwojowe finansowane ze środków publicznych.

Baza Usług Rozwojowych dostępna jest pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=168761&preview=1 Operatorem Regionalnym, który dysponuje środkami unijnymi dla przedsiębiorców i ich pracowników, są:

 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
 • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji i kwalifikacji pracowników zachodniopomorskich przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich (MMŚP) do dnia 31.05.2020 r. Udział w projekcie zwiększy konkurencyjność zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli w lepszym stopniu wykorzystać swoje zaplecze techniczne i kadrowe.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie ww. województwa, w szczególności pracowników: w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych oraz przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.

W ramach projektu przewidziano 7 878 osób pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek), które zostaną objęte wsparciem w programie oraz 839 MMŚP objętych usługami rozwojowymi w programie.

Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2020 r.
Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych: 26 894 832,80 zł
Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich: 22 860 607,88 zł

Maksymalna wartość dofinansowania:

 • dla mikroprzedsiębiorcy 15 000,00 zł
 • dla małego przedsiębiorcy 75 000,00 zł
 • dla średniego przedsiębiorcy 400 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej, maksymalnie do 400 000,00 zł (w zależności od statusu przedsiębiorcy). Refundacji mogą podlegać usługi rozwojowe widniejące w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na z opcją „możliwość dofinansowania”:

1) usługi szkoleniowe,
2) usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs
zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i
uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
3) inne usługi rozwojowe, w tym:
- usługi doradcze, w tym: doradztwo, superwizja, facylitacja,
- coaching,
- mentoring,
- studia podyplomowe,
- projekt zmiany,
- egzamin,
4) usługi e-learningowe.

Projekt skoncentrowany jest na:

 • osobach w wieku 50+
 • osobach z niskimi kwalifikacjami (osoby bez wykształcenia, z podstawowym i ponadgimnazjalnym)
 • usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji
 • szkoleń pracowników z zakresu kompetencji cyfrowych
 • tzw. SMART (Inteligentne Specjalizacje).

Jak uzyskać dofinansowanie?

1. Z Bazy Usług Rozwojowych przedsiębiorca wybiera usługę. Przedsiębiorca może też zamówić konkretną usługę pod swoje potrzeby. Wówczas zgłasza się do wybranego Podmiotu świadczącego usługi o przygotowanie oferty, wprowadzenie jej do BUR. (np. od WSB Poznań).
2. Przedsiębiorca generuje Kartę Usługi z BUR.
3. Przedsiębiorca wchodzi na stronę www.zarr.com.pl (lub www.pfp.com.pl / karrsa.eu)
4. Przedsiębiorca wypełania wymagane przez Operatora dokumenty zgłoszeniowe (więcej informacji na stronach Operatorów).