Treść artykułu:

Czym ten marketing jest i dlaczego właśnie elektroniczny? Potocznie i w powszechnym użyciu marketing stanowi dla nas reklamę, i może nieco szerzej, promocję. Przejdźmy nieco dalej, do tzw. marketingu mix (kompozycji marketingowej), czyli, w pewnym uproszczeniu, zespołu elementów za pomocą których możemy oddziaływać na rynek. Istnieje kilka koncepcji marketingu mix, a najbardziej popularne i uniwersalne z nich to:

 • 4P (Product, Price, Place, Promotion),
 • 5P (Product, Price, Place, Promotion, People),
 • 7P (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical evidence),
 • 4C (Consumer, Cost, Communication, Convinience),

Oznaczają nic innego jak skupienie się w działaniach marketingowych (także działaniach całej organizacji) na produkcie, cenie, dystrybucji, promocji, jednostce, procesie, fizycznych właściwościach produktu, kosztach, kliencie, komunikacji oraz doświadczaniu.

Nowe wcielenie marketingu mix

Nowa koncepcja marketingu-mix pod nazwą: S.A.V.E (Solutions, Access, Value, Education) przybliża nas do koncepcji marketingu 4.0, czyli uświadomionego nabywcy. Tutaj zamiast produktu prezentujemy rozwiązania problemów naszych klientów, zamiast o miejsce dbamy o pełną dostępność, cenę zamieniamy na wartość, jaką otrzymuje nabywca, na końcu promocję łączymy z edukacją. To podejście najbardziej odpowiada właśnie elektronicznemu wymiarowi marketingu. W sieci:

 • rozwiązujemy problem przestrzenny oraz oszczędzamy czas,
 • docieramy do najbardziej dostępnej oferty (zasobów),
 • wartościujemy znalezione rozwiązania (produkty),
 • zdobywamy wiedzę na temat danego rozwiązania i stojącej za nią marki,
 • łatwiej zestawiamy (porównujemy) informacje,
 • korzystamy z dostępnej wiedzy online,
 • analizujemy rankingi, poradniki, materiały referencyjne itp.

Żyjemy coraz bardziej wirtualnie

Na znaczeniu zyskuje elektroniczny wymiar naszego funkcjonowania w świecie. Możemy mówić o pewnego rodzaju „wirtualizowaniu cywilizacji”, ponieważ do codzienności przenikają nowe nurty społeczne (w tym socjologiczne) związane z kształtowaniem się społeczeństw sieci, czyli społeczeństw informacyjnych – cloud society, global village. Owo wirtualizowanie rozpoczyna się w obecnym pokoleniu już we wczesnych latach rozwoju jednostki, poprzez instynktowną partycypację w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Mają one fizyczny, końcowy wymiar instrumentów elektronicznych jak: urządzenia mobilne (tablety, smarthphone`y, urządzenia peryferyjne), Internet rzeczy (IoT - Internet of Things), wirtualna rzeczywistość (VR - Virtual Reality), rozszerzona rzeczywistość (AR - Augmented Reality). Ich cechą immanentną jest stałe powiązanie w wielu sieciach, poprzez wykorzystanie sieci globalnej Internet oraz permanentna interakcja.

Co liczy się najbardziej?

Paliwem nowoczesnego – elektronicznego – marketingu jest już nie tylko emitowanie przekazu reklamowego, czyli sama prezentacja oferty, a bardziej jej docieralność i atrakcyjność interaktywna, rozumiana jako budowanie zaangażowania. Marketing internetowy pomaga nam zwiększać widoczność (zasięgi) marki i firmy w Internecie.

Najważniejszym medium jest wciąż strona internetowa. Do niej przyprowadzamy użytkowników różnymi kanałami i z różnych miejsc, czyli generujemy ruch do witryny. Dobrze realizowany digital marketing wymaga stałego działania w ramach procesów promocyjno-komunikacyjnych, czyli w oparciu o zaplanowaną i dobrze opracowaną strategię, której efekty mają być długofalowe. Nowoczesne narzędzia (a bardziej systemy i platformy) pozwalają na sprawną realizację strategii. Wśród najważniejszych procesów wymienić należy:

 • kontakt i komunikację z rynkiem (nie tylko klientami, ale także partnerami, dostawcami, etc.),
 • działanie w oparciu o strategie (nowy produkt, nowa usługa, nowa marka),
 • analizę konkurencyjności i potencjału marki - ustalenia ceny, grup docelowych, zakresów działania,
 • przyjęcie modelu promocji i dystrybucji asortymentu,
 • systematyczną analizę wyników (w tym finalnie sprzedaży czyli zyskowności).

Różne modele, wiele możliwości

Marketing internetowy tworzy wiele elementów, gdzie wśród najpopularniejszych modeli i działań digitalowych wymienić należy przede wszystkim:

 a)    modele - AIDA / AIDACS / AIDACSL

 • A – Attention (jak zwracamy uwagę odbiorców),
 • I – Interest (czym interesujemy),
 • D – Desire (jak doświadczamy),
 • A – Action (co konkretnie wykonujemy albo co powinno być wykonane – purchase steps),
 • C – Conviction (jak uwiarygadniamy / upewniamy),
 • S – Satisfaction (w jaki sposób zadowalamy odbiorców),
 • L – Loyalty(jak budujemy i zarządzamy wartością klienta w czasie LCV/LTCV),

 b)    model - EEIA

 • E - explosure (co i jak prezentujemy),
 • E - engagement (jak angażujemy),
 • I - influence (jak wpływamy),
 • A- action (do jakich zachowań doprowadzamy),

 c)    model - POEm

 • paid media (z jakich płatnych mediów skorzystamy, w jakich proporcjach, w jakim czasie, do jakich odbiorców docieramy),
 • owned media (czym dysponujemy na czas startu i jak rozwiniemy zasoby w czasie),
 • earned media (jakie obce żródła chcemy wiąząć z marką I przez nie angażować odbiorców),

 d)    model - PESO

 • P - paid media (jw.),
 • E - earned media (jw.),
 • S - shared media (jak rozdajemy media własne, z kim je dzielimy, czyje media przyjmujemy),
 • O - owned media (jw.),

 e)    marketing wyszukiwarek SEM = SEO + PPC, czyli Search Engine Marketing = Search Engine Optimization (pozycjonowanie serwisu, aktywności organiczne) + Pay Per Click (aktywności płatne),

 f)     reklamy Google Ads, Facebook Ads, Socialmedia Ads,

 g)    remarketing oraz retargeting (reklamy personalizowane, reklamy śledzące),

 h)    marketing treści - „Content is the King,

 i)     marketing mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, inne),

 j)     video marketing,

 k)    real time marketing,

 l)     marketing automation, w tym e-mail automation,

 m)  marketing wirusowy i szeptany (WoMM – Word of Mouth Marketing),

 n)    marketing „influencerski”, czyli rekomendacje, polecenia, referencje.

E-commerce czy e-handel?

Finalnie celem każdej aktywności reklamowej jest konwersja poprzez docieranie do jak największej grupy potencjalnych klientów – osób, które są zainteresowane danym rozwiązaniem. Wspomnianą konwersję należy powiązać z tzw. wymiarem e-commerce, czyli transakcyjnością w sieci. E-commerce kojarzony często jest z  pojęciem komercjalizacji, a to nic innego jak proces podporządkowywania jakiejś części życia społecznego lub gospodarczego regułom komercjalnym, handlowym występującym w danym miejscu i czasie. To dostosowanie działalności danego podmiotu gospodarczego do wymogów gospodarki rynkowej. E-commerce jest środowiskiem handlowym (sprzedażowym) i skoncentrowanym na operacjach wymiany dóbr. Handel, z uwagi na swój czynnościowy (aktywnościowy) charakter, cechuje się sporą dynamiką i turbulentnością zachodzących w nim procesów. Z kolei e-handel jest tym obszarem, w którym intensywność ta jest zdecydowanie wysoka, jak nie najwyższa. W szerszym ujęciu e-handel jest częścią e-biznesu, a w nim z kolei zawiera się e-commerce. Jest to relatywnie nowa forma prowadzenia działalności przedsiębiorczej, która stała się wirtualną przestrzenią relacji ekonomicznych i szczególnie silnych relacji społecznych.

Jakie korzyści przynosi marketing internetowy?

Działania digitalowe w sieci przybliżają nas do potencjalnych korzyści, takich jak:

 • budowanie oraz wzmacnianie wizerunku i mocy marki, tzw. brandu,
 • możliwości dotarcia do wielu klientów przez całą dobę, w ramach precyzyjnie dobranych grup docelowych, tzw. target,
 • budowa i dopasowanie działań do grupy docelowej poprzez różne strategie inbound, outband, multichannel i omnichannel marketingu,
 • dopasowanie i personalizacja komunikatów marketingowych,
 • nawiązanie interakcji z potencjalnymi oraz obecnymi odbiorcami,
 • możliwość zmierzenia skuteczności działań,
 • docieralność i widoczność (zasięg) marki.

Skuteczny marketing w sieci musi być jednak zbudowany na obszernej analizie, dopasowanym modelu realizacji, opracowanej strategii i dobranych narzędziach. Wówczas w dużym stopniu wspiera osiągnięcie sukcesu komercyjnego.

--

 

 

 

dr inż. Bartosz Malinowski - pasjonat e-commerce i digital marketingu, interesują go nowoczesne modele biznesu, strategie, procesy oraz projekty, Wieloletni wykładowca, z zawodu dyrektor IT. Uwielbia pracę z ludźmi. Nie istnieje dla niego pojęcie pracowników - są tylko współpracownicy - to na nich stawia.